Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Järjestö ja jäsenyys » Säännöt

Säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helix ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä nimeä Helix.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys on ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston biokemian, mikrobiologian, genetiikan sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, tutustuttaa jäseniään alansa ammattikysymyksiin sekä tukea toiminnallaan kestävän kehityksen periaatteita.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– Valvoo biokemian, mikrobiologian, genetiikan sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden opinto- ja ammattietuja
– Kehittää opiskelijoiden järjestämää koulutustoimintaa
– Pitää yhteyttä opiskelijajärjestöihin ja alan muihin järjestöihin
– Luo yhteishenkeä opiskelijoiden kesken
– Seuraa biotieteitä koskevia muutoksia yhteiskunnassa
– Pyrkii edistämään biotieteiden arvostusta yhteiskunnassa. Näiden päämäärien edistämiseksi yhdistys julkaisee omaa lehteä ja järjestää opinto-ohjausta, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä illanviettoja ja muita vastaavia tilaisuuksia
– Antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja kannanottoja sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa arvopapereita.

4 § Yhdistyksen pöytäkirjakieli
Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa asian saa esittää myös ruotsiksi tai englanniksi. Yhdistyksen tiedotus julkaistaan suomen lisäksi myös englanniksi.

5 § Jäsenet
a) Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopistossa biotieteitä pää- tai sivuaineenaan opiskeleva alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö, joka on maksanut säädetyn liittymismaksun. Jäsenyys on jäsenmaksultaan ilmainen liittymisvuosi mukaan lukien ensimmäiset seitsemän (7) vuotta, jonka jälkeen jäseniltä peritään yhdistyksen kokouksen määrittämä vuotuinen jäsenmaksu. Hallitus tai yhdistyksen kokous hyväksyy uudet varsinaiset jäsenet.
b) Alumnijäsenet
Yhdistyksen alumnijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on valmistunut yhdistyksen edustamilta tieteenaloilta Helsingin yliopistosta ja on suorittanut säädetyn liittymismaksun ja jäsenmaksun. Alumnijäseniltä peritään yhdistyksen kokouksen määrittämä jäsenmaksu viiden vuoden välein. Hallitus tai yhdistyksen kokous hyväksyy uudet alumnijäsenet.
c) Kannatusjäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittaa liittyessään säädetyn liittymismaksun. Kannatusjäsen suorittaa yhdistyksen tukemiseksi yhdistyksen kokouksen määrittämän kannatusjäsenmaksun joka vuosi liittymisvuotta lukuun ottamatta.
Hallitus tai yhdistyksen kokous hyväksyy uudet kannatusjäsenet.
d) Kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen hyväksi tai jolle muuten halutaan osoittaa kunnioitusta. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6 § Jäsenten oikeudet
Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja käyttää yhdistyksen logolla varustettuja opiskelijahaalareita. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Muilla yhdistyksen jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla yhdistyksen jäsenillä.
Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden valinnassa. Muilla yhdistyksen jäsenillä ei ole vastaavaa oikeutta.

7 § Jäsenten eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
kirjallisesti tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

8 § Jäsenten erottaminen
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan yhden (1) kuukauden kuluttua maksumuistutuksessa annetusta eräpäivästä tai jonka voidaan katsoa syyllistyneen merkittävään vahingontekoon yhdistyksen omaisuutta tai toimintaa kohtaan tai joka esiintyy julkisuudessa yhdistyksen edustajana vailla asianmukaista valtuutusta ja yhdistyksen vahingoksi. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenkelpoisuutta. Hallitus voi määrätä jäsenelle erottamista lievempiä kurinpitotoimia, jos jäsen on toiminnallaan aiheuttanut haittaa yhdistykselle tai yhdistyksen toiselle jäsenelle.
Kurinpitotoimiin lukeutuvat seuraamusmaksun määrääminen, kirjallinen huomautus tai varoitus sekä jäsenoikeuksien rajaaminen, kuten porttikielto yhdistyksen tapahtumiin.

9 § Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri sekä lisäksi vähintään kolme ja enintään yksitoista muuta jäsentä.
Hallituksen valitsee vuodeksi kerrallaan vaalikokous. Hallitukseen voidaan tarvittaessa valita lisää jäseniä yhdistyksen kokouksessa kesken toimikauden, kuitenkin vain kuluvan toimikauden loppuun asti.
Yhdistyksen vaalikokous valitsee harkintansa mukaan toimihenkilöitä eri tehtäviin huolehtimaan yhdistyksen toiminnasta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimihenkilöitä voidaan tarvittaessa valita myös hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa kesken toimikauden, kuitenkin vain kuluvan toimikauden loppuun asti.

10 § Hallituksen jäsenen tai toimihenkilön eroaminen
Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle. Hänen tilalleen hallitukseen voidaan tarvittaessa valita toinen henkilö yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin vain kuluvan toimikauden loppuun asti.
Toimihenkilö voi ilmoittaa kirjallisesti eroavansa toimestaan hallitukselle ollessaan estynyt hoitamasta tehtäviään. Toimihenkilö katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien. Uusi toimihenkilö valitaan tarvittaessa hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin vain kuluvan toimikauden loppuun asti.

11 § Hallituksen jäsenen tai toimihenkilön erottaminen
Yhdistyksen kokous voi pätevän syyn perusteella erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden, mikäli asiasta on kokouskutsussa mainittu. Tällöin hänen tilalleen valitaan tarvittaessa toinen henkilö yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin vain kuluvan toimikauden loppuun asti. Hallituksen tai yhdistyksen kokous voi pätevän syyn perusteella erottaa toimihenkilön toimestaan kesken toimikauden. Uusi toimihenkilö valitaan tarvittaessa hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin vain kuluvan toimikauden loppuun asti.
Erottamispäätökset on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

12 § Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksesta on tiedotettava viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen yleisellä sähköpostilistalla. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä, paitsi kun on kysymys sääntöjen 8, 11 ja 13 §:ssä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

13 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä valtuuttaa yhdistyksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

14 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jonka hallitus kutsuu koolle vähintään kaksi kertaa toimikaudessa. Lisäksi kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti niin vaatii; tässä tapauksessa hallitus on velvollinen kutsumaan kokouksen koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava seitsemän (7) vuorokautta aikaisemmin yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksenyleisellä sähköpostilistalla. Kokouskutsussa tulee mainita sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja hallituksen erottamista koskevat asiat sekä muut yhdistyslain velvoittamat asiat.
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä, paitsi kun on kysymys sääntöjen 11, 17 ja 18 §:ssä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

15 § Tili- ja toimikausi
Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Hallinnon ja tilit tarkastavat kaksi vaalikokouksessa valittua toiminnantarkastajaa, jotka esittävät tilit käsiteltäviksi vuosikokoukselle. Toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilinpäätöksen teosta vastaa tilinpäätöstä koskevan tilikauden taloudenhoitaja ja vuosi- eli toimintakertomuksen teosta vastaa vuosikertomusta koskevan toimikauden puheenjohtaja. Toiminnantarkastajien tulee esittää lausuntonsa yhdistyksen tileistä ja hallinnosta hallitukselle vähintään yksi (1) viikko ennen vuosikokousta

16 § Yhdistyksen vuosi- ja vaalikokous
Yhdistys pitää vuosittain vähintään kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vuoden alussa helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen vaalikokous pidetään Helsingin yliopiston syyslukukauden aikana.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Esitetään edeltäneen toimikauden hallituksen laatima vuosikertomus
– Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien antama lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
edeltäneen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– Päätetään alkaneen vuoden tulo- ja menoarvion hyväksymisestä
– Päätetään alkaneen vuoden toimintasuunnitelman hyväksymisestä
– Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus kullekin jäsenryhmälle erikseen
– Muut kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri
– Valitaan muut hallituksen jäsenet
– Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä
– Valitaan muut yhdistyksen toimihenkilöt
– Muut kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

17 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia ja lisäyksiä sääntöihin voidaan tehdä, kun asia on käsitelty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja jälkimmäisessä hyväksytty 2/3 äänienemmistöllä.

18 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa sitä varten sääntöjen mukaisesti koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Kokoukset on pidettävä vähintään kuukauden ja enintään kahden välein ja purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa 4/5 annetuista äänistä.

19 § Yhdistyksen varojen käyttö sen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan varat yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan tavalla, josta 18 §:ssä mainitut kokoukset päättävät.

20 §
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

(Päivitetty viimeksi 12.3.2024)