Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Helix ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä nimeä Helix.

 

2 §

Yhdistys on ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* Valvoo biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden opinto- ja ammattietuja

* Kehittää opiskelijoiden järjestämää koulutustoimintaa

* Pitää yhteyttä opiskelijajärjestöihin ja alan muihin järjestöihin

* Luo yhteishenkeä opiskelijoiden kesken

* Seuraa biotieteitä koskevia muutoksia yhteiskunnassa

* Pyrkii edistämään biotieteiden arvostusta yhteiskunnassa. Näiden päämäärien edistämiseksi yhdistys julkaisee omaa lehteä ja järjestää opinto-ohjausta, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä illanviettoja ja muita vastaavia tilaisuuksia.

 

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopistossa biotieteitä pää- tai sivuaineenaan opiskeleva alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö. Jäsenen täytyy olla Helsingin yliopistossa läsnäoleva opiskelija.

 

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

6 §

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan tai jonka voidaan katsoa syyllistyneen merkittävään vahingontekoon yhdistyksen omaisuutta tai toimintaa kohtaan tai joka esiintyy julkisuudessa yhdistyksen edustajana vailla asianmukaista valtuutusta ja yhdistyksen vahingoksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenkelpoisuutta.

 

7 §

Vuosikokous päättää jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta ja kannosta.

 

8 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja lisäksi vähintään kolme ja enintään yksitoista muuta jäsentä. Hallituksen valitsee vuodeksi kerrallaan vaalikokous.

 

Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään ja tarvittaessa valita hänen tilalleen toisen henkilön.

 

9 §

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

10 §

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksesta on tiedotettava viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen yleisellä sähköpostilistalla.

 

11 §

Hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla yhdistyksen jäsenillä.

 

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä sekä taloudenhoitaja yksinään. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

13 §

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jonka hallitus kutsuu koolle vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Lisäksi kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä asiansa ilmoittaen kirjallisesti niin vaatii; tässä tapauksessa hallitus on velvollinen kutsumaan kokouksen koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta, kuitenkin 14 §:ssä mainittua rajoitusta noudattaen.

 

14 §

Yhdistyksen kokoukset on pidettävä Helsingin yliopiston syys- tai kevätlukukauden aikana.

 

15 §

Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava näiden sääntöjen 19 §:ssä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta kahta viikkoa aikaisemmin yhdistyksen ilmoitustauluilla ja kotisivuilla sekä yhdistyksen yleisellä sähköpostilistalla.

 

16 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallinnon ja tilit tarkastavat kaksi vaalikokouksessa valittua toiminnantarkastajaa, jotka esittävät tilit hyväksyttäviksi vuosikokoukselle. Toiminnantarkastajat valitaan vuodeksi kerrallaan. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilinpäätöksen teosta vastaa taloudenhoitaja.

 

Toiminnantarkastajien tulee esittää lausuntonsa yhdistyksen tileistä ja hallinnosta hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

17 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vuoden alussa helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen vaalikokous pidetään Helsingin yliopiston syyslukukauden aikana.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
 2. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien antama lausunto

yhdistyksen tileistä ja hallinnosta

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 2. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten
 3. Hyväksytään toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten
 4. Päätetään jäsenmaksujen suuruus ja kanto kullekin jäsenryhmälle erikseen
 5. Muut kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri
 2. Valitaan muut hallituksen jäsenet
 3. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä
 4. Valitaan muut yhdistyksen toimihenkilöt
 5. Muut kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

 

18 §

Yhdistyksen kokouksessa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.

 

19 §

Muutoksia ja lisäyksiä sääntöihin voidaan tehdä, kun asia on käsitelty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja jälkimmäisessä hyväksytty 2/3 äänten enemmistöllä.

 

20 §

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa sitä varten sääntöjen mukaisesti koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa, joista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin jossakin Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokoukset on pidettävä vähintään kuukauden ja enintään kahden välein ja purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa 4/5 annetuista äänistä.

 

21 §

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan varat yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan tavalla, josta 20 §:ssä mainitut kokoukset päättävät.

 

22 §

Muuten noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

 

(Päivitetty viimeksi 29. Tammikuuta 2019)