Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Järjestö ja jäsenyys » Säännöt

Säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helix ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä nimeä Helix.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston biokemian, mikrobiologian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, tutustuttaa jäseniään alansa ammattikysymyksiin sekä tukea toiminnallaan kestävän kehityksen periaatteita.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Valvoo biokemian, mikrobiologian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden opinto- ja ammattietuja
 • Kehittää opiskelijoiden järjestämää koulutustoimintaa
 • Pitää yhteyttä opiskelijajärjestöihin ja alan muihin järjestöihin
 • Luo yhteishenkeä opiskelijoiden kesken
 • Seuraa biotieteitä koskevia muutoksia yhteiskunnassa
 • Pyrkii edistämään biotieteiden arvostusta yhteiskunnassa. Näiden päämäärien edistämiseksi yhdistys julkaisee omaa lehteä ja järjestää opinto-ohjausta, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä illanviettoja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 • Antaa lausuntoja, tekee aloitteita sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla
 • Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä
 

4 § Jäsenet

a) Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopistossa biotieteitä pää tai sivuaineenaan opiskeleva alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö. Jäsenyys on maksuton ensimmäiset 7 vuotta, jonka jälkeen jäseniltä peritään yhdistyksen kokouksen määrittämä jäsenmaksu.

b) Kannatusjäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, joka yhdistyksen tukemiseksi suorittaa vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous.

c) Kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen hyväksi tai jolle muuten halutaan osoittaa kunnioitusta. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

5 § Jäsenten oikeudet

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.
Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Muilla yhdistyksen jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle yhdistyksen
hallituksen ja toimihenkilöiden valinnassa. Muilla yhdistyksen jäsenillä ei ole vastaavaa oikeutta.

6 § Jäsenten eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Jäsenten erottaminen

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan tai jonka voidaan katsoa syyllistyneen merkittävään vahingontekoon yhdistyksen omaisuutta tai toimintaa kohtaan tai joka esiintyy julkisuudessa yhdistyksen edustajana vailla asianmukaista valtuutusta ja yhdistyksen vahingoksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenkelpoisuutta.

8 § Yhdistyksen toimihenkilöt

Yhdistyksen vaalikokous valitsee harkintansa mukaan toimihenkilöitä huolehtimaan yhdistyksen toiminnasta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Myös muu yhdistyksen kokous voi valita toimihenkilöitä, kuitenkin vain kalenterivuoden loppuun asti. Yhdistyksen hallitus voi myös valita hakemuksesta loppuvuodeksi sellaisia toimihenkilöitä, joiden toimeen ei liity merkittävää taloudellista tai yhdistyksen toimintaan liittyvää vastuuta.

9 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja lisäksi vähintään kolme ja enintään yksitoista muuta jäsentä. Hallituksen valitsee vuodeksi kerrallaan vaalikokous. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään ja tarvittaessa valita hänen tilalleen toisen henkilön.

10 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksesta on tiedotettava viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen yleisellä sähköpostilistalla. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

11 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

12 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jonka hallitus kutsuu koolle vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Lisäksi kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä asiansa ilmoittaen kirjallisesti niin vaatii; tässä tapauksessa hallitus on velvollinen kutsumaan kokouksen koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta, kuitenkin 13 §:ssä mainittua rajoitusta noudattaen. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava näiden sääntöjen 13 §:ssä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta kahta viikkoa aikaisemmin yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen yleisellä sähköpostilistalla. Kokouskutsussa tulee mainita sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja hallituksen erottamista koskevat asiat sekä muut yhdistyslain velvoittamat asiat.

13 § Yhdistyksen kokouksen ajankohta

Yhdistyksen kokoukset on pidettävä Helsingin yliopiston syys- tai
kevätlukukauden aikana

14 § Tilikausi ja toimikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallinnon ja tilit tarkastavat kaksi vaalikokouksessa valittua toiminnantarkastajaa, jotka esittävät tilit hyväksyttäviksi vuosikokoukselle. Toiminnantarkastajat valitaan vuodeksi kerrallaan. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.Tilinpäätöksen teosta vastaa taloudenhoitaja. Toiminnantarkastajien tulee esittää lausuntonsa yhdistyksen tileistä ja hallinnosta hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta

15 § Yhdistyksen vuosi- ja vaalikokous

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vuoden alussa helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen vaalikokous pidetään Helsingin yliopiston syyslukukauden aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
 2. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien antama lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 4. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten
 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten
 6. Päätetään jäsenmaksujen suuruus ja kanto kullekin jäsenryhmälle erikseen
 7. Muut kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri
 2. Valitaan muut hallituksen jäsenet
 3. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä
 4. Valitaan muut yhdistyksen toimihenkilöt
 5. Muut kokoukselle esitetyt asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset

16 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia ja lisäyksiä sääntöihin voidaan tehdä, kun asia on käsitelty kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja jälkimmäisessä hyväksytty 2/3 äänten enemmistöllä.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa sitä varten sääntöjen mukaisesti koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa, joista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin jossakin Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokoukset on pidettävä vähintään kuukauden ja enintään kahden välein ja purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa 4/5 annetuista äänistä.

18 § Yhdistyksen varojen käyttö sen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan varat yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan tavalla, josta 17 §:ssä mainitut kokoukset päättävät.

19 §

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

(Päivitetty viimeksi 1. Helmikuuta 2021)