Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
yksiloeistae_ekosysteemeihin [2019/10/12 09:36]
82.181.94.113 [Yksilöistä ekosysteemeihin]
yksiloeistae_ekosysteemeihin [2019/10/12 09:39] (current)
82.181.94.113 [11.10.2019]
Line 1: Line 1:
 +====== Yksilöistä ekosysteemeihin ======
 +
 +
 +
 +====== 11.10.2019 ======
 +
 +(Kysymykset ulkomuistista suunnilleen näin.)
 +
 +  1. Hajotustoiminta ekosysteemiprosessina. Mitkä tekijät vaikuttavat ja miksi (essee). ​
 +  ​
 +  2. Kuinka pedon numeerinen ja toiminnallinen vaste vaikuttavat peto-saalis-suhteen vakauteen (toiminnalliset vasteet I-III). ​
 +  ​
 +  3. (Kuvaaja Levinsin mallista tilanteessa,​ jossa habitaattilaikkujen eristyneisyys kasvaa.)
 +    a) Miksi kolonisaationopeutta kuvaava käyrä on kupera? Miksi häviämisnopeutta kuvataan suoralla nousevalla viivalla?
 +    b) Miksi vain kolonisaationopeus muuttuu kuvaajan tilanteessa?​
 +    c) Mitä tapahtuu asuttujen laikkujen osuudelle ja miksi?
 +    ​
 +  4. (Mustavalkokuva rantatyypistä) Ympyröi listasta mikä rantatyyppi kuvassa on.
 +  ​
 +  5. (Kuva kasviplanktonin vuodenaikaissukkessiosta). Selitä kuva. 
 +
 +
 +
 +
 +==== 19.10.2012 ====
 +
 +  - Hydrobiologia
 +    * Miten suolapitoisuus vaikuttaa elinehtoihin Itämeren rannikkovyöhykkeessä?​ (vastaa erilliselle paperille) //A4//
 +  - Maaekosysteemien ekologia
 +    * Mitkä tekijät ja miten säätelevät maaekosysteemien bruttotuotantoa?​ (vastaa erilliselle paperille) //A4//
 +  - Populaatio ja yhteisöekologia
 +    * a) Mitkä tekijät pedon ja saaliin välisessä suhteessa voivat vakauttaa pedon ja saaliin kannanvaihteluja?​ //Annettu tilaa noin puoli A4 rivitettynä//​
 +    * b) Oheiset kuvat kuvaavat kolmea Lotkan-Volterran -kilpailumallin mukaista tilannetta. Päättele lopputulos ja laita rasti ruutuun. //Tässä oli annettu kolme kuvaa joista 1. isokliinit eivät leikanneet -> toinen laji voitti. Kuten kuva 2 alla, mutta vektorinuolia ei ollut piirretty ja kantokykypisteet oli nimetty, joten isokliinit oli "​nimetty"​ molemmille lajeille. 2. Isokliinit leikkasivat siten, että molemmat lajit säilyy. Kuten kuva 1 alla, mutta katso edellinen. 3. Isokliinit leikkasivat siten, että jompi kumpi laji häviää tai epävakaa tasapainopiste toteutuu. Näistä piti siis päätellä mainitut lopputilanteet ja pistää oheiseen taulukkoon rasti oikeaan kohtaan.//
 +    * c) Minkä tyyppisiä ominaisuuksia toivotaan biologiseen torjuntaan käytettävillä lajeilla olevan? //Annettu tilaa noin puoli A4 rivitettynä//​
 +
 +==== 19.11.2010 uusinta ====
 +
 +  - Mitkä tekijät säätelevät keväistä planktonkukintaa ja miten?
 +  - Miten GPP, R(ecosystem),​ F(leaching) ja NEP vaihtelevat vuodenaikailmastojen alueilla? Havainnollista vastaustasi kuvan avulla. Kerro myös mitä edellä luetellut 4 muuttujaa tarkoittavat ja miksi ne vaihtelevat esittämälläsi tavalla.
 +  - Suurimman mahdollisen kestävän verotuksen toteuttaminen metsästämällä a) vakiomäärä tai b) vakio-osuus populaation yksilöistä.
 +
 +
 +==== 21.11. uusinta Jouni Laakso ====
 +
 +  - Mitkä tekijät pedon ja saaliin välisessä suhteessa voivat vakauttaa pedon ja saaliin kannan vaihteluja? / Vilka faktorer kan stabilisera predatorns och bytets populationsdynamik i ett predator-byte -föhållande?​
 +  - Mitkä tekijät säätelevät keväistä planktonkukintaa ja miten? / Vilka faktorer kontrollerar algblomningar på våren och hur?
 +  - Anna yksi esimerkki ekosysteemiprosesseista sekä kerro, mitkä tekijät säätelevät ko. ekosysteemiprosessia ja miten. / Ge ett exempel på ekosystemprocesser och berätta vilka faktorer reglerar den ifrågavarande ekosystemprocessen och hur.
 +
 +==== 31.10.2008 ====
 +
 +  - a) Mitä tapahtuu näiden kahden isokliinikuvan pisteissä A, B, C ja D? / Vad händer i dessa två isoklingrafers punkter A, B, C och D?
 +
 +b) Miten nuolten perusteella voi päätellä,​ kumpi viiva (katkoviiva vai jatkuva) kuvaa lajia 1, kumpi lajia 2? / Hur kan man utgående från pilarna dra slutsatser om vilkendera linjen (treckade eller sammanhängande) beskriver art 1 och vilken art 2?
 +
 +c) Minkälaisesta lajien vuorovaikutussuhteesta on todennäköisesti kyse (kuvat 1 ja 2)? Anna esimerkkejä lajeista tai tilanteista?​ / Vilken typs interspecifik interaktion är det sannolikt frågan om (bild 1 och 2)? Ge exempel på arter och situationer som det kunde handla om?
 +
 +Kuva 1                                                  Kuva 2
 +
 +{{kuva1.gif|}}{{kuva2.gif|}}
 +
 +  - Rantavyöhykkeen ravintoverkko ja sen säätely. / Näringskedjan och dess reglering i strandzonen.
 +  - Määrittele käsite bruttotuotanto (GPP), sekä kerro, mitkä tekijät säätelevät bruttotuotantoa ja miten. / Definiera begreppet bruttoproduktion (GPP) och berätta vilka faktorer reglerar bruttoproduktionen och hur.
 +
 +
 + 
 + 
 +