Tenttiwiki

Yksilöistä ekosysteemeihin

11.10.2019

(Kysymykset ulkomuistista suunnilleen näin.)

1. Hajotustoiminta ekosysteemiprosessina. Mitkä tekijät vaikuttavat ja miksi (essee). 

2. Kuinka pedon numeerinen ja toiminnallinen vaste vaikuttavat peto-saalis-suhteen vakauteen (toiminnalliset vasteet I-III). 

3. (Kuvaaja Levinsin mallista tilanteessa, jossa habitaattilaikkujen eristyneisyys kasvaa.)
 a) Miksi kolonisaationopeutta kuvaava käyrä on kupera? Miksi häviämisnopeutta kuvataan suoralla nousevalla viivalla?
 b) Miksi vain kolonisaationopeus muuttuu kuvaajan tilanteessa?
 c) Mitä tapahtuu asuttujen laikkujen osuudelle ja miksi?
 
4. (Mustavalkokuva rantatyypistä) Ympyröi listasta mikä rantatyyppi kuvassa on.

5. (Kuva kasviplanktonin vuodenaikaissukkessiosta). Selitä kuva. 

19.10.2012

 1. Hydrobiologia
  • Miten suolapitoisuus vaikuttaa elinehtoihin Itämeren rannikkovyöhykkeessä? (vastaa erilliselle paperille) A4
 2. Maaekosysteemien ekologia
  • Mitkä tekijät ja miten säätelevät maaekosysteemien bruttotuotantoa? (vastaa erilliselle paperille) A4
 3. Populaatio ja yhteisöekologia
  • a) Mitkä tekijät pedon ja saaliin välisessä suhteessa voivat vakauttaa pedon ja saaliin kannanvaihteluja? Annettu tilaa noin puoli A4 rivitettynä
  • b) Oheiset kuvat kuvaavat kolmea Lotkan-Volterran -kilpailumallin mukaista tilannetta. Päättele lopputulos ja laita rasti ruutuun. Tässä oli annettu kolme kuvaa joista 1. isokliinit eivät leikanneet → toinen laji voitti. Kuten kuva 2 alla, mutta vektorinuolia ei ollut piirretty ja kantokykypisteet oli nimetty, joten isokliinit oli “nimetty” molemmille lajeille. 2. Isokliinit leikkasivat siten, että molemmat lajit säilyy. Kuten kuva 1 alla, mutta katso edellinen. 3. Isokliinit leikkasivat siten, että jompi kumpi laji häviää tai epävakaa tasapainopiste toteutuu. Näistä piti siis päätellä mainitut lopputilanteet ja pistää oheiseen taulukkoon rasti oikeaan kohtaan.
  • c) Minkä tyyppisiä ominaisuuksia toivotaan biologiseen torjuntaan käytettävillä lajeilla olevan? Annettu tilaa noin puoli A4 rivitettynä

19.11.2010 uusinta

 1. Mitkä tekijät säätelevät keväistä planktonkukintaa ja miten?
 2. Miten GPP, R(ecosystem), F(leaching) ja NEP vaihtelevat vuodenaikailmastojen alueilla? Havainnollista vastaustasi kuvan avulla. Kerro myös mitä edellä luetellut 4 muuttujaa tarkoittavat ja miksi ne vaihtelevat esittämälläsi tavalla.
 3. Suurimman mahdollisen kestävän verotuksen toteuttaminen metsästämällä a) vakiomäärä tai b) vakio-osuus populaation yksilöistä.

21.11. uusinta Jouni Laakso

 1. Mitkä tekijät pedon ja saaliin välisessä suhteessa voivat vakauttaa pedon ja saaliin kannan vaihteluja? / Vilka faktorer kan stabilisera predatorns och bytets populationsdynamik i ett predator-byte -föhållande?
 2. Mitkä tekijät säätelevät keväistä planktonkukintaa ja miten? / Vilka faktorer kontrollerar algblomningar på våren och hur?
 3. Anna yksi esimerkki ekosysteemiprosesseista sekä kerro, mitkä tekijät säätelevät ko. ekosysteemiprosessia ja miten. / Ge ett exempel på ekosystemprocesser och berätta vilka faktorer reglerar den ifrågavarande ekosystemprocessen och hur.

31.10.2008

 1. a) Mitä tapahtuu näiden kahden isokliinikuvan pisteissä A, B, C ja D? / Vad händer i dessa två isoklingrafers punkter A, B, C och D?

b) Miten nuolten perusteella voi päätellä, kumpi viiva (katkoviiva vai jatkuva) kuvaa lajia 1, kumpi lajia 2? / Hur kan man utgående från pilarna dra slutsatser om vilkendera linjen (treckade eller sammanhängande) beskriver art 1 och vilken art 2?

c) Minkälaisesta lajien vuorovaikutussuhteesta on todennäköisesti kyse (kuvat 1 ja 2)? Anna esimerkkejä lajeista tai tilanteista? / Vilken typs interspecifik interaktion är det sannolikt frågan om (bild 1 och 2)? Ge exempel på arter och situationer som det kunde handla om?

Kuva 1 Kuva 2

 1. Rantavyöhykkeen ravintoverkko ja sen säätely. / Näringskedjan och dess reglering i strandzonen.
 2. Määrittele käsite bruttotuotanto (GPP), sekä kerro, mitkä tekijät säätelevät bruttotuotantoa ja miten. / Definiera begreppet bruttoproduktion (GPP) och berätta vilka faktorer reglerar bruttoproduktionen och hur.