Tenttiwiki

Y85 Ympäristöoikeus

21.9.2011

1. Yleiskaavan käyttötarkoitus

2. Mikä on ranta-asemakaava?

3. Ympäristöperusoikeus

4. Toisen omistamalla maa- tai vesialueella liikkumisen sääntely

5. Vesijätön lunastus

6. Milloin tarvitaan maa-aineslupa?

7A. Luontotyyppien suojelu metsälain 10. pykälässä ja luonnonsuojelulain 29. pykälässä

tai

7B. Lajien esiintymispaikkojen suojelu luonnonsuojelulain mukaan

8A. Ympäristölainsäädännön keinot ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen torjumiseksi

tai

8B. Turvetuotannon mahdolliset ympäristövaikutukset ja niiden kohtelu ympäristölupamenettelyssä

5.5.2010 uusintatentti

1. Kaavahierarkia ja sen ohjausvaikutus

2. Mitä olennaisia vaiheita kuuluu kaavoitusmenettelyyn?

3. Kestävän käytön periaate

4. Maanomistajan omaisuudensuoja luonnonvaroihin

5. Vesijätön lunastus

6. Voiko olla oikeutta rakentaa toisen vesialueelle?

7. A) Lajien elinympäristön suojelu

7. B) Rakentaminen ranta-alueelle

8. A) Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja ympäristölupamenettelyn suhde

8. B) Ympäristön pilaantumisen määritelmä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristöluvan tarve

Kooste vuoden 2009 uusintatenteistä

1. Kaavahierarkia ja sen ohjausvaikutus

2. Kaavan ympäristövaikutusten selvittämisvelvollisuus ja sen laiminlyönti

3. Kestävän käytön periaate

4. A) Naapurille aiheutetun ympäristön pilaantumisesta johtuneen vahingon korvaaminen

4. B) Pohjaveden pilaantumiskielto

5. Lohkomisen edellytykset

6. A) Mitä vesilupaharkinnassa otetaan huomioon?

6. B) Luonnonsuojelun merkitys vesilupaharkinnassa

7. A) Tontin ja tilan jyvityshalkominen

7. B) Metsän hakkuun toimittaminen

8. A) Ympäristön pilaantumisen määritelmä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristöluvan tarve

8. B) Natura 2000 -verkoston oikeusvaikutukset

14.4.2010

1. Selosta kunnan kaavoitusmonopolin sisältöä ja rajoituksia

2. Mitä olennaisia vaiheita kuuluu kaavoitusmenettelyyn

3. Aiheuttamisperiaate

4. Luonnonvarojen omaisuudensuoja

5. Kiinteistötoimituksessa päätettävät asiat

6. Voiko olla oikeutta rakentaa toisen vesialueelle

7A. Metsän hakkuun toimittaminen

tai

7B. Rakentaminen ranta-alueelle

8A. Mitä ympäristönsuojeluoikeudessa tarkoitetaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla(BAT)

tai

8B. Ympäristön pilaantumisen määritelmä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristöluvan tarve

Esseellä pystyi korvaamaan tehtävät 7 ja 8