Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tilastotiedettae_biokemisteille [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Tilastotiedettä biokemisteille ======
 +
 +
 +====9.9.2008====  ​
 + 
 +1. //​Kuvailevat tilastot.//
 +Viereisessä taulukossa on 12 potilaan kolesteroliarvot.
 +Määritä
 +  * vaihteluväli  ​
 +  * keskiarvo
 +  * mediaani
 +  * standardipoikkeama
 +  * ylin neljännes vaihteluvälistä
 +2. //​Luottamusväli.// ​
 +Solukalvolla on (tiettyä) reseptoria 1203 +- 64 (keskiarvo +- keskiarvon keskivirhe (SEM)) fmol/mg yhdeksän mittauksen perusteella.
 +  * Määritä 95 % luottamusväli.
 +  * Määritä 95 % ennusväli.
 +3. //​Testaus.// ​
 +Y-tekijän pitoisuudet olivat 110 +- 23 (keskiarvo +- keskiarvon keskivirhe (SEM)) ja vertailuryhmässä 93 +- 1.5. Molemmissa ryhmissä 100 otosta ja //​t//​-testin perusteella P-arvo oli alle 0.0001.
 +  * Mikä on 0-hypoteesi?​
 +  * Mikä on tyypin I virhe?
 +  * Mikä on tyypin II virhe?  ​
 +
 +  * Voidaanko määritystä käyttää tunnistamaan kumpaan ryhmään näytteenantaja kuuluu? (Laske PI)
 +4. //​Bayesian.// ​
 +Diagnostisen testin spesifisyys on 92 % ja herkkyys 99 %. Määritä positiivisen ja negatiivisen testin ennusarvot populaatiolle,​ jossa 5 % on sairaita.
 +
 +5. //​Regressioanalyysi.// ​
 +Kuuden standardiproteiininäytteen absorbanssin (O.D.) mittaus antoi taulukon mukaiset tulokset.
 +  * Määritä parhain lineaarinen sovituksen yhtälö.
 +  * Piirrä data ja sovitus.
 +  * Määritä tuntemattomien A? ja B? pitoisuudet.
 +  * Määritä korrelaatio //r//.
 +  * Kuinka suuren osan (%) proteiinin pitoisuus selittää mitatusta optisesta tiheydestä?​
 +  * Mitkä mahdolliset muut tekijät vaikuttavat pitoisuuteen?​
 +6. //​Tilastotieteen perusteista.// ​
 +Bayes-päättelyn kuluessa todennäköisyydet muuttuvat, kun päättelyn perusteeksi saadaan lisää informaatiota. Piirrä kvalitatiivisesti todennäköisyyksien muutokset kahdesta eri lähtökohdasta,​ esim. P1(0)=0.1 ja P2(0)=0.8, tapahtuvien todennäköisyyksien muuttuminen,​ kun tietoa tulee lisää (tipoittain) muutaman kerran ajatellen, että mikäli kaikki tieto olisi saatavilla niin P1(∞)=P2(∞)=0.6. Mikä onkaan siis Bayesilaisen ja tavanomaisen taajuusanalyysin todennäköisyystulkinnan välinen yhteys?
 +[[http://​custom-essay-writing-service.org/​index.php|custom essay writing]]