Tenttiwiki

Tilastotiedettä biokemisteille

9.9.2008

1. Kuvailevat tilastot. Viereisessä taulukossa on 12 potilaan kolesteroliarvot. Määritä

 • vaihteluväli
 • keskiarvo
 • mediaani
 • standardipoikkeama
 • ylin neljännes vaihteluvälistä

2. Luottamusväli. Solukalvolla on (tiettyä) reseptoria 1203 +- 64 (keskiarvo +- keskiarvon keskivirhe (SEM)) fmol/mg yhdeksän mittauksen perusteella.

 • Määritä 95 % luottamusväli.
 • Määritä 95 % ennusväli.

3. Testaus. Y-tekijän pitoisuudet olivat 110 +- 23 (keskiarvo +- keskiarvon keskivirhe (SEM)) ja vertailuryhmässä 93 +- 1.5. Molemmissa ryhmissä 100 otosta ja t-testin perusteella P-arvo oli alle 0.0001.

 • Mikä on 0-hypoteesi?
 • Mikä on tyypin I virhe?
 • Mikä on tyypin II virhe?
 • Voidaanko määritystä käyttää tunnistamaan kumpaan ryhmään näytteenantaja kuuluu? (Laske PI)

4. Bayesian. Diagnostisen testin spesifisyys on 92 % ja herkkyys 99 %. Määritä positiivisen ja negatiivisen testin ennusarvot populaatiolle, jossa 5 % on sairaita.

5. Regressioanalyysi. Kuuden standardiproteiininäytteen absorbanssin (O.D.) mittaus antoi taulukon mukaiset tulokset.

 • Määritä parhain lineaarinen sovituksen yhtälö.
 • Piirrä data ja sovitus.
 • Määritä tuntemattomien A? ja B? pitoisuudet.
 • Määritä korrelaatio r.
 • Kuinka suuren osan (%) proteiinin pitoisuus selittää mitatusta optisesta tiheydestä?
 • Mitkä mahdolliset muut tekijät vaikuttavat pitoisuuteen?

6. Tilastotieteen perusteista. Bayes-päättelyn kuluessa todennäköisyydet muuttuvat, kun päättelyn perusteeksi saadaan lisää informaatiota. Piirrä kvalitatiivisesti todennäköisyyksien muutokset kahdesta eri lähtökohdasta, esim. P1(0)=0.1 ja P2(0)=0.8, tapahtuvien todennäköisyyksien muuttuminen, kun tietoa tulee lisää (tipoittain) muutaman kerran ajatellen, että mikäli kaikki tieto olisi saatavilla niin P1(∞)=P2(∞)=0.6. Mikä onkaan siis Bayesilaisen ja tavanomaisen taajuusanalyysin todennäköisyystulkinnan välinen yhteys? custom essay writing