Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tenttikysymykset [2019/01/18 22:11]
webmaster
tenttikysymykset [2019/06/12 22:35] (current)
Line 95: Line 95:
  
 =====Ympäristötieteiden kandiohjelma===== =====Ympäristötieteiden kandiohjelma=====
 +
 +  *ENV-101 [[Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen]]
 +  *BIO-104 [[Ekologian perusteet]]
 +  *ENV-103 [[Ympäristöpolitiikan perusteet]]
 +  *ENV-104 [[Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin]]
 +  *ENV-106 [[Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biokemiallisiin kiertoihin]]
 +
 +  *YET-005 [[Ympäristötaloustieteen johdantokurssi]]
 +  *YET-006 [[Luonnonvarataloustieteen johdantokurssi]]
 +  *ENV-201 [[Ympäristötieteen kirjallisuus]]
 +
 +
 +Agroekologia
 +  *MAAT-205 [[Ekosysteemipalvelut ruoantuotannossa]]
 +  *MAAT-012 [[Kasvintuotannon perusteet]]
 +  *MAAT-021 [[Maaperätieteen perusteet]]
 +  *MAAT-022 [[Kestävä maataloustuotanto:​ pellolta pöytään ja takaisin]]
 +  *MAAT-611 [[Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen]]
 +  *YET-213 [[Maatalouspolitiikka,​ ympäristö ja maaseutu]]
 +  *YET-205 [[Agricultural and rural policy of the European Union]]
 +
 +Akvaattiset tieteet
 +  *ENV-311 [[Akvaattisten tieteiden perusteet]]
 +  *ENV-312 [[Akvaattinen biogeokemia,​ luennot ja harjoitustyöt]]
 +  *ENV-313 [[Akvaattinen eliötunnistus]]
 +  *ENV-314 [[Akvaattisten analyysitulosten ja -aineistojen tulkinta]]
 +  *ENV-316 [[Kalabiologia]]
 +  *ENV-317 [[Meribiologia]]
 +  *ENV-318 [[Levien monimuotoisuus]]
 +
 +Maaperä- ja ympäristötiede
 +  *MAAT-021 [[Maaperätieteen perusteet]]
 +  *MAAT-402 [[Maan rakenne]]
 +  *MAAT-403 [[Maaperä ja ympäristö]]
 +  *MAAT-405 [[Orgaaniset yhdisteet maaperässä]]
 + 
 +Maatalouden ympäristöteknologia
 +  *MAAT-001 [[Fysiikka I]]
 +  *MAAT-022 [[Kestävä maataloustuotanto:​ pellolta pöytään ja takaisin]]
 +  *MAAT-106 [[Maatalouden ympäristöteknologian perusteet]]
 +  *MAAT-023 [[Maatalouden koneet, teho ja energia]]
 +  *MAAT-101 [[Fysiikka II]]
 +  *MAAT-102 [[Mittaus- ja sähkötekniikan perusteet]]
 +
 +Ympäristöekologia
 +  *ECGS-043 [[Pilaantuneen ympäristön kunnostus]]
 +  *ENV-342 [[Ympäristöekologia]]
 +  *ENV-344 [[Ympäristökemia]]
 +  *ENV-345 [[Ekotoksikologia]]
 +  *ECGS-903 [[Urban Ecosystem Ecology]]
 +
 +Ympäristömikrobiologia
 +  *MOLE-103B [[Mikrobien rakenne ja toiminta]]
 +  *MMB-201 [[Ympäristömikrobiologia – luennot & seminaari]]
 +  *MMB-701 [[Sienten biologia – luennot & seminaari]]
 +  *MMB-801 [[Viruses - lectures]]
 +  *MMB-802 [[Virukset seminaari]]
 +
 +Ympäristönmuutoksen ja -politiikan moduuli
 +  *ENV-361 [[Suomen luonnonmaiseman kehitys ja suojelu]]
 +  *ENV-362 [[Kaupunkiekologia]]
 +  *ENV-363 [[Ilmansuojelu]]
 +  *ENV-365 [[Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä]]
 +  *ENV-366 [[Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen menetelmät]]
 +  *ENV-364 [[Paikkatieto ja sen sovellukset ympäristökysymyksissä]]
 +  *MAA-104 [[Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä]]
  
 =====Bioinformatiikka===== =====Bioinformatiikka=====