Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tenttikysymykset [2018/12/10 13:26]
128.214.65.207 [Biokemia]
tenttikysymykset [2019/06/12 22:35] (current)
Line 6: Line 6:
  
  
 +=====Molekyylibiotieteiden kandiohjelma=====
 +
 +  *MOLE-101 [[Biokemia]] (vanhat kurssit Molekyylibiologia,​ Solu- ja molekyylibiologia)
 +  *MOLE-102 [[Genetiikan perusteet]] (vanhat kurssit Solubiologia ja sytogenetiikka,​ geneettinen analyysi)
 +  *MOLE-103B [[Mikrobien rakenne ja toiminta]]
 +  *MOLE-104 [[Solubiologia]]
 +  *BIO-202 [[Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet]] (ent. Biotieteiden perusteet II)
 +  ​
 +Geenit ja molekyylit
 +  *MOLE-201 [[Geenit ja yksilönkehitys]]
 +  *MOLE-202 [[Molekyyligenetiikka ja genomiikka]]
 +  *MOLE-203 [[Metabolia]]
 +  *MOLE-204 [[Proteiinit ja entsyymit]]
 +
 +Toimiva yksilö
 +  *BIO-203 [[Ihmisen fysiologia]]
 +  *HNFB-112 [[Ravitsemusfysiologia]]
 +  *MMB-201 [[Ympäristömikrobiologia – luennot & seminaari]]
 +
 +Tutkimuksen työkalut
 +  *MOLE-211 [[Bioinformatiikka]]
 +  *MOLE-213A [[Geenitekniikan luennot]]
 +  *MOLE-213B [[Geenitekniikan työt]]
 +
 + 
 +=====Biologian kandiohjelma=====
 +
 +  *BIO-101 [[Eliökunnan evoluutio]]
 +  *BIO-102 [[Eläin- ja kasvikunnan rakenne]]
 +  *BIO-103 [[Elöiden monimuotoisuus]]
 +  *BIO-104 [[Ekologian perusteet]]
 +  *MOLE-102 [[Genetiikan perusteet]]
 +
 +  *BIO-406 [[Biologian historia]]
 +
 +Toimiva organismi
 +  *BIO-201 [[Molekyylit ja solut]] (Biotieteiden perusteet I)
 +  *BIO-202 [[Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet]]
 +  *BIO-203 [[Ihmisen fysiologia]]
 + 
 +Menetelmätieteet
 +  *KEK110 [[Kemian perusteet]]
 +  *BIO-205 [[Biotieteiden matematiikka ja fysiikka]]
 +  *MOLE-211 [[Bioinformatiikka]]
 +
 +Ekologia ja evoluutiobiologia
 +  *BIO-302 [[Evoluutiobiologian perusteet]]
 +  *BIO-303 [[Populaatiobiologian perusteet]]
 +  *BIO-304 [[Yksilöistä ekosysteemeihin]]
 +  *BIO-305 [[Eliömaantieteen perusteet ja seminaari]]
 +  *BIO-306 [[Saariston ekologia]]
 +  *BIO-206 [[Kirjallisuus,​ ekologia ja evoluutiobiologia]]
 +
 +Fysiologia ja neurotiede
 +  *BIO-401 [[Eläinfysiologia]]
 +  *BIO-403 [[Yksilönkehitys]]
 +  *BIO-404 [[Eläinten sopeutuminen]]
 +  *BIO-405 [[Eläinten altistuminen]]
 +
 +Kasvibiologia
 +  *BIO-502 [[Kasvifysiologian ja -kehitysbiologian luennot]]
 +  *BIO-503 [[Suomen kasvisto ja kasvillisuus]]
 +  *BIO-504 [[Kasvibiologian kirjatentti]]
 +  *BIO-507 [[Kasvien neljä vuodenaikaa]]
 +  *BIO-508 [[Kasvien morfologinen adaptaatio]]
 +  *BIO-305 [[Eliömaantieteen perusteet ja seminaari]]
 +  *PBIO-141 [[Sensorinen ja fysiologinen kasviekologia]]
 +  *PBIO-143 [[Ekosysteemiekologia]]
 +
 +Perinnöllisyystiede
 +  *MOLE-201 [[Geenit ja yksilönkehitys]]
 +  *MOLE-202 [[Molekyyligenetiikka ja genomiikka]]
 +  *MOLE-213A [[Geenitekniikan luennot]]
 +  *MOLE-213B [[Geenitekniikan harjoitustyöt]]
 +  *GMB-208 [[Ihmisen ja syövän genetiikka]] (vanhat kurssit ihmisgenetiikka,​ syövän genetiikka)
 +  *MAAT-305 [[Jalostuksen perusteet]]
 +
 +Mikrobiologia
 +  *MOLE-213A [[Geenitekniikan luennot]]
 +  *MOLE-213B [[Geenitekniikan harjoitustyöt]]
 +  *MOLE-215 [[Biotekniikka]]
 +  *MOLE-701 [[Immunobiologia]]
 +  *MOLE-703 [[Infektiotaudit ja infektioimmunologia]]
 +  *MMB-801 [[Viruses - lectures]]
 +  *MMB-201 [[Ympäristömikrobiologia – luennot & seminaari]]
 +
 +
 +
 +=====Ympäristötieteiden kandiohjelma=====
 +
 +  *ENV-101 [[Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen]]
 +  *BIO-104 [[Ekologian perusteet]]
 +  *ENV-103 [[Ympäristöpolitiikan perusteet]]
 +  *ENV-104 [[Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin]]
 +  *ENV-106 [[Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biokemiallisiin kiertoihin]]
 +
 +  *YET-005 [[Ympäristötaloustieteen johdantokurssi]]
 +  *YET-006 [[Luonnonvarataloustieteen johdantokurssi]]
 +  *ENV-201 [[Ympäristötieteen kirjallisuus]]
 +
 +
 +Agroekologia
 +  *MAAT-205 [[Ekosysteemipalvelut ruoantuotannossa]]
 +  *MAAT-012 [[Kasvintuotannon perusteet]]
 +  *MAAT-021 [[Maaperätieteen perusteet]]
 +  *MAAT-022 [[Kestävä maataloustuotanto:​ pellolta pöytään ja takaisin]]
 +  *MAAT-611 [[Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen]]
 +  *YET-213 [[Maatalouspolitiikka,​ ympäristö ja maaseutu]]
 +  *YET-205 [[Agricultural and rural policy of the European Union]]
 +
 +Akvaattiset tieteet
 +  *ENV-311 [[Akvaattisten tieteiden perusteet]]
 +  *ENV-312 [[Akvaattinen biogeokemia,​ luennot ja harjoitustyöt]]
 +  *ENV-313 [[Akvaattinen eliötunnistus]]
 +  *ENV-314 [[Akvaattisten analyysitulosten ja -aineistojen tulkinta]]
 +  *ENV-316 [[Kalabiologia]]
 +  *ENV-317 [[Meribiologia]]
 +  *ENV-318 [[Levien monimuotoisuus]]
 +
 +Maaperä- ja ympäristötiede
 +  *MAAT-021 [[Maaperätieteen perusteet]]
 +  *MAAT-402 [[Maan rakenne]]
 +  *MAAT-403 [[Maaperä ja ympäristö]]
 +  *MAAT-405 [[Orgaaniset yhdisteet maaperässä]]
 + 
 +Maatalouden ympäristöteknologia
 +  *MAAT-001 [[Fysiikka I]]
 +  *MAAT-022 [[Kestävä maataloustuotanto:​ pellolta pöytään ja takaisin]]
 +  *MAAT-106 [[Maatalouden ympäristöteknologian perusteet]]
 +  *MAAT-023 [[Maatalouden koneet, teho ja energia]]
 +  *MAAT-101 [[Fysiikka II]]
 +  *MAAT-102 [[Mittaus- ja sähkötekniikan perusteet]]
 +
 +Ympäristöekologia
 +  *ECGS-043 [[Pilaantuneen ympäristön kunnostus]]
 +  *ENV-342 [[Ympäristöekologia]]
 +  *ENV-344 [[Ympäristökemia]]
 +  *ENV-345 [[Ekotoksikologia]]
 +  *ECGS-903 [[Urban Ecosystem Ecology]]
 +
 +Ympäristömikrobiologia
 +  *MOLE-103B [[Mikrobien rakenne ja toiminta]]
 +  *MMB-201 [[Ympäristömikrobiologia – luennot & seminaari]]
 +  *MMB-701 [[Sienten biologia – luennot & seminaari]]
 +  *MMB-801 [[Viruses - lectures]]
 +  *MMB-802 [[Virukset seminaari]]
 +
 +Ympäristönmuutoksen ja -politiikan moduuli
 +  *ENV-361 [[Suomen luonnonmaiseman kehitys ja suojelu]]
 +  *ENV-362 [[Kaupunkiekologia]]
 +  *ENV-363 [[Ilmansuojelu]]
 +  *ENV-365 [[Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä]]
 +  *ENV-366 [[Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen menetelmät]]
 +  *ENV-364 [[Paikkatieto ja sen sovellukset ympäristökysymyksissä]]
 +  *MAA-104 [[Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä]]
  
 =====Bioinformatiikka===== =====Bioinformatiikka=====
Line 51: Line 206:
   * [[Proteiinien rakenne ja toiminta (luentotentti)]]   * [[Proteiinien rakenne ja toiminta (luentotentti)]]
   * [[Proteiinit ja entsyymit]]   * [[Proteiinit ja entsyymit]]
-  * [[Solu- ja molekyylibiologia I]]+  * [[Solu- ja molekyylibiologia I]] --> Biokemia
   * [[Solu- ja molekyylibiologia II]]   * [[Solu- ja molekyylibiologia II]]
   * [[Solubiologia (529382) 5op]]   * [[Solubiologia (529382) 5op]]
Line 80: Line 235:
   * [[Ekologian kirjatentti/​Begon ym.(Ecology)]]   * [[Ekologian kirjatentti/​Begon ym.(Ecology)]]
   * [[Ekologian perusteet]]   * [[Ekologian perusteet]]
-  * [[Eliömaantieteen perusteet]]+  * [[Eliömaantieteen perusteet]] ​--> Eliömaantieteen perusteet ja seminaari
   * [[Eläimet kasvien pölyttäjinä]]   * [[Eläimet kasvien pölyttäjinä]]
   * [[Evolutiikan kirjatentti/​ Freeman & Herron (Evolutionary Analysis)]]   * [[Evolutiikan kirjatentti/​ Freeman & Herron (Evolutionary Analysis)]]
Line 86: Line 241:
   * [[Evolutiikan laudaturtentti/​ Futuyma (Evolution)]]   * [[Evolutiikan laudaturtentti/​ Futuyma (Evolution)]]
   * [[Evolutiikan laudaturtentti/​ Futuyma & Kirkpatrick (Evolution)]]   * [[Evolutiikan laudaturtentti/​ Futuyma & Kirkpatrick (Evolution)]]
-  * [[Evoluutio ja systematiikka]]+  * [[Evoluutio ja systematiikka]] ​--> Eliökunnan evoluutio
   * [[Evoluutiobiologian perusteet]]   * [[Evoluutiobiologian perusteet]]
   * [[Hämähäkkikurssi 52354]]   * [[Hämähäkkikurssi 52354]]
   * [[Ihmisen evoluutio]]   * [[Ihmisen evoluutio]]
-  * [[Johdatus eläintieteeseen]]+  * [[Johdatus eläintieteeseen]] ​--> Eläin- ja kasvikunnan rakenne
   * [[Animal Behaviour. Mechanisms, Development,​ Function and Evolution. (Barnard, C.)]]   * [[Animal Behaviour. Mechanisms, Development,​ Function and Evolution. (Barnard, C.)]]
   * [[Kaupunkiekologia]]   * [[Kaupunkiekologia]]
Line 122: Line 277:
 =====Fysiologia===== =====Fysiologia=====
   * [[Bioenergetiikan luennot]]   * [[Bioenergetiikan luennot]]
-  * [[Biologian historia]] +  * [[Biologian historia]] ​check 
-  * [[Biotieteiden fysiikka]] +  * [[Biotieteiden fysiikka]] ​--> Biotieteiden matematiikka ja fysiikka 
-  * [[Biotieteiden matemaattiset harjoitukset]] +  * [[Biotieteiden matemaattiset harjoitukset]] ​--> Biotieteiden matematiikka ja fysiikka 
-  * [[Ekofysiologian luennot]]+  * [[Ekofysiologian luennot]] ​--> eläinten sopeutuminen
   * [[Eläinfysiologian cumu / Bear, Neuroscience]]   * [[Eläinfysiologian cumu / Bear, Neuroscience]]
   * [[Eläinfysiologian cumu / Eckert Animal Physiology (ilman seminaaria)]]   * [[Eläinfysiologian cumu / Eckert Animal Physiology (ilman seminaaria)]]
Line 141: Line 296:
   * [[Happo-emästasapainon luennot]]   * [[Happo-emästasapainon luennot]]
   * [[Histologisen tekniikan perusteet]]   * [[Histologisen tekniikan perusteet]]
-  * [[Ihmisen fysiologia]]+  * [[Ihmisen fysiologia]] ​check
   * [[Ihmisen fysiologian kirjatentti,​ Haug et al]]   * [[Ihmisen fysiologian kirjatentti,​ Haug et al]]
   * [[Kalafysiologian luentokurssi]]   * [[Kalafysiologian luentokurssi]]
Line 151: Line 306:
   * [[Regeneration biology]]   * [[Regeneration biology]]
   * [[Schmidt-Nielsen Animal physiology - adaptation and environment 3op]]   * [[Schmidt-Nielsen Animal physiology - adaptation and environment 3op]]
-  * [[Solubiologia ja sytogenetiikka]]+  * [[Solubiologia ja sytogenetiikka]] ​--> Genetiikan perusteet
   * [[Solufysiologian luennot]]   * [[Solufysiologian luennot]]
   * [[Synaptic signaling and plasticity (lectures)]]   * [[Synaptic signaling and plasticity (lectures)]]
Line 157: Line 312:
   * [[Toiminnallinen anatomia]]   * [[Toiminnallinen anatomia]]
   * [[Vertaileva ravitsemusfysiologia]]   * [[Vertaileva ravitsemusfysiologia]]
-  * [[Yksilönkehityksen anatomian luennot]] +  * [[Yksilönkehityksen anatomian luennot]] ​--> bio-403 yksilönkehitys 
-  * [[Fysiologinen ekotoksikologia]]+  * [[Fysiologinen ekotoksikologia]] ​--> eläinten altistuminen
  
  
Line 205: Line 360:
 =====Kasvibiologia===== =====Kasvibiologia=====
   * [[Biotoopit]]   * [[Biotoopit]]
-  * [[Ekologian perusteet]]+  * [[Ekologian perusteet]] ​check
   * [[Ekosysteemiekologia]]   * [[Ekosysteemiekologia]]
   * [[Fysiologinen kasviekologia]]   * [[Fysiologinen kasviekologia]]
Line 213: Line 368:
   * [[Kasvianatomian loppukuulustelu (Esau)]]   * [[Kasvianatomian loppukuulustelu (Esau)]]
   * [[Kasviekologian loppukuulustelu (Gurevitch ym.)]]   * [[Kasviekologian loppukuulustelu (Gurevitch ym.)]]
-  * [[Kasvien kehitysbiologian luennot]]+  * [[Kasvien kehitysbiologian luennot]] ​--> kasvifysiologian ja -kehitysbiologian luennot
   * [[Kasvisystematiikan loppukuulustelu (ym  Kenrick, Campbell, Lipscomb)]]   * [[Kasvisystematiikan loppukuulustelu (ym  Kenrick, Campbell, Lipscomb)]]
   * [[Kasvien solu- ja molekyylibiologia]]   * [[Kasvien solu- ja molekyylibiologia]]
   * [[Kasvifysiologian harjoitustyöt]]   * [[Kasvifysiologian harjoitustyöt]]
-  * [[Kasvifysiologian luennot]]+  * [[Kasvifysiologian luennot]] ​--> kasvifysiologian ja -kehitysbiologian luennot
   * [[Kasvikunta]]   * [[Kasvikunta]]
   * [[Kasvimaantieteen loppukuulustelu]]   * [[Kasvimaantieteen loppukuulustelu]]
   * [[Plant biotechnology and molecular biology]]   * [[Plant biotechnology and molecular biology]]
-  * [[Solubiologia ja sytogenetiikka]]+  * [[Solubiologia ja sytogenetiikka]] ​--> Genetiikan perusteet
 =====Kemia===== =====Kemia=====
  
Line 248: Line 403:
   * [[Biokemian harjoitustyöt]]   * [[Biokemian harjoitustyöt]]
   * [[Biostatistiikka 1]]   * [[Biostatistiikka 1]]
-  * [[Biotieteiden perusteet 1]] +  * [[Biotieteiden perusteet 1]] --> Molekyylit ja solut 
-  * [[Biotieteiden perusteet 2]]+  * [[Biotieteiden perusteet 2]] --> Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet
   * [[Biotoopit]]   * [[Biotoopit]]
   * [[Ekologian perusteet]]   * [[Ekologian perusteet]]
   * [[Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt]]   * [[Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt]]
-  * [[Evoluutio ja systematiikka]]+  * [[Evoluutio ja systematiikka]] ​--> Eliökunnan evoluutio
   * [[Geneettinen analyysi]]   * [[Geneettinen analyysi]]
-  * [[Johdatus eläintieteeseen]] +  * [[Johdatus eläintieteeseen]] ​--> eläin ja kasvikunnan rakenne 
-  * [[Johdatus kasvitieteeseen]]+  * [[Johdatus kasvitieteeseen]] ​--> eläin ja kasvikunnan rakenne
   * [[Kasvianatomian ja fysiologian harjoitustyöt]]   * [[Kasvianatomian ja fysiologian harjoitustyöt]]
   * [[Kemian perusteet]]   * [[Kemian perusteet]]
Line 311: Line 466:
 =====Mikrobiologia===== =====Mikrobiologia=====
  
 +  *[[MMB-801 Viruses]] check
   *[[MIKRO200 Mikrobiologian peruskurssi (86425, 5 op)]]   *[[MIKRO200 Mikrobiologian peruskurssi (86425, 5 op)]]
-  *[[mikrobiekologia_ympaeristoemikrobiologia_mikro_241|MIKRO241 Ympäristömikrobiologia (864068, 5 op)]] +  *[[mikrobiekologia_ympaeristoemikrobiologia_mikro_241|MIKRO241 Ympäristömikrobiologia (864068, 5 op)]] --> MMB-201 
-  *[[Mikrobien rakenne ja toiminta (MOLE150)]]+  *[[Mikrobien rakenne ja toiminta (MOLE150)]] ​check
  
  
Line 333: Line 489:
  
 =====Perinnöllisyystiede===== =====Perinnöllisyystiede=====
 +  * [[Perinnöllisyystieteen kirjallisuuskuulustelu]]
   * [[Bioinformatiikan perusteiden luennot, 3 op]]   * [[Bioinformatiikan perusteiden luennot, 3 op]]
   * [[Bioinformatiikan työt]]   * [[Bioinformatiikan työt]]
Line 362: Line 519:
   * [[Genomit]]   * [[Genomit]]
   * [[Ihmisen perimän kartoitus]]   * [[Ihmisen perimän kartoitus]]
-  * [[Ihmisgenetiikka]] +  * [[Ihmisgenetiikka]] ​--> ihmisen ja syövän genetiikka 
-  * [[Immunobiology]]+  * [[Immunobiology]] ​--> immunobiologia
   * [[Kehitysgenetiikan työt]]   * [[Kehitysgenetiikan työt]]
   * [[Lihastautien molekyyligenetiikka]]   * [[Lihastautien molekyyligenetiikka]]
Line 375: Line 532:
   * [[Proteiinianalyysi]]   * [[Proteiinianalyysi]]
   * [[Solubiologia ja sytogenetiikka]]   * [[Solubiologia ja sytogenetiikka]]
-  * [[Solu- ja molekyylibiologia 1]]+  * [[Solu- ja molekyylibiologia 1]] --> Biokemia
   * [[Solun elämänkaaren genetiikka]]   * [[Solun elämänkaaren genetiikka]]
   * [[Stem Cells and Organogenesis]]   * [[Stem Cells and Organogenesis]]
-  * [[Syövän genetiikka/​Cancer genetics]]+  * [[Syövän genetiikka/​Cancer genetics]] ​--> ihmisen ja syövän genetiikka
   * [[Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu II]]   * [[Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu II]]
   * [[Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu I]]   * [[Perinnöllisyystieteen loppukuulustelu I]]
Line 430: Line 587:
   * [[Johdanto viruksiin]]   * [[Johdanto viruksiin]]
   * [[Kliinisen bakteriologian erikoiskurssi]]   * [[Kliinisen bakteriologian erikoiskurssi]]
-  * [[Mikrobiekologia (Ympäristömikrobiologia MIKRO 241)]]+  * [[Mikrobiekologia (Ympäristömikrobiologia MIKRO 241)]] ​--> MMB-201
   * [[Mikrobifysiologia ja biotekniikka]]   * [[Mikrobifysiologia ja biotekniikka]]
-  * [[Mikrobigenetiikan ja virologian luennot (528006)]]+  * [[Mikrobigenetiikan ja virologian luennot (528006)]] ​--> MMB-801
   * [[Mikrobiologian cumu / Madigan, Martinko & Parker - Brock Biology of Microorganisms (52817)]]   * [[Mikrobiologian cumu / Madigan, Martinko & Parker - Brock Biology of Microorganisms (52817)]]
   * [[Mikrobiologian laudatur / Salyers & Whitt - Bacterial Pathogenesis,​ A Molecular Approach]]   * [[Mikrobiologian laudatur / Salyers & Whitt - Bacterial Pathogenesis,​ A Molecular Approach]]
Line 476: Line 633:
  
 =====Muut===== =====Muut=====
 +  * [[Biology of Cancer book exam]]
   * [[Hydrologian peruskurssi (53531, 5 op)]]  ​   * [[Hydrologian peruskurssi (53531, 5 op)]]  ​
   * [[Johdatus astrobiologiaan]]   * [[Johdatus astrobiologiaan]]
Line 488: Line 646:
   * [[Ympäristökasvatuksen perusteet (61699, 3 op)]]   * [[Ympäristökasvatuksen perusteet (61699, 3 op)]]
   * [[Pohjoisten alueiden maailmanlaajuiset ympäristömuutokset (518033, 4op)]]   * [[Pohjoisten alueiden maailmanlaajuiset ympäristömuutokset (518033, 4op)]]
 +
  
 =====Elämä===== =====Elämä=====
   * [[Lopputentti]]   * [[Lopputentti]]