Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

susirumat_raakileet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Susirumat raakileet =====
 +
 +
 +Kasvien molekyylibiologian ja biotekniikan tentti 18.4.2000
 +Vastaa kahteen kysymykseen
 +1.   Kuvaa lyhyesti signaalinvälitysreitti,​ joka välittää etyleenivastetta.
 +2.   Kuvaa lyhyesti vir-alueen geenien toiminta Agrobakteerivälitteisessä geeninsiirrossa.
 +3.   Kerro lyhyesti miten kasvit suojautuvat pakkasen aiheuttamalta jäätymiseltä.
 +Hyvää menestystä!!!!
 +
 +
 +Kasvien molekyylibiologian ja biotekniikan tentti 12.4.2001
 +Vastaa lyhyesti kolmeen kysymykseen
 +1.   Kuvaa lyhyesti signaalinvälitysreitti,​ joka välittää etyleenivastetta.
 +2.   Kuvaa lyhyesti vir-alueen geenien toiminta Agrobakteerivälitteisessä geeninsiirrossa.
 +3    Kerro lyhyesti miten kasvit suojautuvat pakkasen aiheuttamalta jäätymiseltä. 4. Kerro mitä tarkoitetaan SAR-vasteella.
 +Hyvää menestystä!!!!
 +
 +
 +Kasvifysiologian ja -molekyylibiologian loppukuulustelu kasvifysiologiassa (approbatur) 5.1.01:
 +1. PSI:n ja PSII:n rakenne ja sijainti tylakoidimembraanilla
 +2. Etyleeni signaalimolekyylinä:​ signaalin vastaanotto ja välitys
 +3. Kukan kellitystä säätelevät geenit ja niiden ilmeneminen
 +4.Kalium-ionien kuljetus ja merkitys kasvisolulle Vastaa kolmeen kysymykseen. Onnea ja menestystä! Jatta
 +
 +
 +
 +52818 Mikrobifysiologia- ja biotekniikka 1. uusintakuulustelu toukokuu 2005
 +Vastaa lyhyesti ja keskity olennaiseen. Perustele kaikki vastauksesi. Nämä seikat huomioidaan arvostelussa.
 +1. Miksi mutantit, joiden EI tai HPr eivät pysty toimimaan fosfotransferaasisysteemissä (PTS), voivat olla myös kyvyttömiä kuljettamaan soluun sellaisiakin sokereita, jotka eivät käytä PTS-systeemiä?​
 +2. Oxalobacter formigenes dekarboksyloi oksaalihappoa formaatiksi. Miten tässä yhteydessä syntyy Ay ja ATP.
 +(kuva)
 +3. Mikrobiologiset tapahtumat Emmental-juuston valmistuksessa.
 +4. Haluat E.colissa tuottaa sitoutumisanalyysejä varten sieniproteiinin,​ joka sisältää kaksi disulfidsidosta. Miten onnistuisit parhaiten ja miksi.
 +5.Vertaa yhdyskuntajätteen kompostointia polttoon.
 +
 +
 +
 +Johdatus mikrobibiotekniikkaan ja -fysiologiaan (52818-8, 3 ov)
 +Kuulustelu 14.4.2000
 +Vastaa 4 kysymykseen - kuhunkin eri paperille.
 +1.  Miten sokerien kuljetus tapahtuu fosfotransferaasisysteemillä?​ Mikä on perusmekanismi ja mitä eroja ja samankaltaisuuksia on eri komponenteilla eri tilanteissa?​
 +2.  Mikä on Embden-Meyerhof-Parnas reitti? Miksi ja miten bakteerit säätelevät si
 +3.  Leivin/​polttimohiivan {Saccharomyces cerevisiae) suhtautuminen sokeriin ja happeen?
 +4.  Ihmisille tarkoitettujen probioottien valintakriteerit?​
 +5.Selvitä erot mono-ja multivalenttisen faagidisplayn välillä. Kerro myös molempien menetelmien hyvät ja huonot puolet.
 +
 +
 +
 +
 +Mikrobifysiologia-ja biotekniikka 16.4.2004
 +Vastaa lyhyesti ja keskity olennaiseen. Perustele kaikki vastauksesi. Nämä seikat huomioidaan arvostelussa.
 +IA. Miksi ED (Entner-Doudoroff)-reitti tuottaa vain 50% siitä ATP-määrästä,​ minkä EMP
 +(Embden-Meyerhof-Parnas)-reitti glukoosia hajotettaessa?​ IB. Oxalobacter formigenes dekarboksyloi oksaalihappoa formaatiksi. Miten tässä yhteydessä
 +syntyvät Ap, A\\i ja ATP?
 +
 +(tähän kuva
 +
 +2    Sait gradutyösi aiheiksi kolme vaihtoehtoa:​ eristää E. coli -mutantti, jolta on inaktivoitu joko pyruvaattidehydrogenaasi,​ a-ketoglutaraattidehydrogenaasi tai fumaraattireduktaasi. Ovatko tehtävät mielestäsi mahdollisia,​ ja mitkä ovat mutanttien fenotyypit kasvun suhteen?
 +
 +3.   ​Kasvatat E. colia 100 ml:n kemostaatissa laimennoskertoimella D = 0.1. Alusta on minimialusta (nitraatti, sulfaatti, fosfaatti yms. hivenaineet;​ pH 7.0), jossa myös alla luetellut yhdisteet hiilen ja energian lähteinä (samoissa moolipitoisuuksissa). Kasvatus on aerobinen. Laita yhdisteet järjestykseen sen mukaan, millä substraatilla solusaanto on mielestäsi suurin.
 +A)  asetaatti
 +B)  sukkinaatti
 +C)  puryvaatti
 +D)  glukoosi
 +E)  fruktoosi
 +Miten järjestys muuttuu, jos kasvatus on anaerobinen?​
 +Mikä on solujen spesifinen kasvunopeus kemostaatissa ym. vaihtoehdoissa?​
 +Mitä tapahtuu, jos lasket pH:n arvoon 6?
 +4A. Mitä hyötyä phagemid-vektorista on faagi-display -menetelmässä?​
 +4B. Miksi alhaisen kopioluvun plasmidi on joskus parempi valinta vektoriksi vieraiden
 +proteiinien tuotossa E. colissa kuin korkean kopioluvun plasmidi? 4C. Miten pystyt samaa plasmidia käyttäen erittämään fuusioproteiinin bakteerin
 +kasvualustaan tai esittelemään sen bakteerisolun pinnalla?