Tenttiwiki

Susirumat raakileet

Kasvien molekyylibiologian ja biotekniikan tentti 18.4.2000 Vastaa kahteen kysymykseen 1. Kuvaa lyhyesti signaalinvälitysreitti, joka välittää etyleenivastetta. 2. Kuvaa lyhyesti vir-alueen geenien toiminta Agrobakteerivälitteisessä geeninsiirrossa. 3. Kerro lyhyesti miten kasvit suojautuvat pakkasen aiheuttamalta jäätymiseltä. Hyvää menestystä!!!!

Kasvien molekyylibiologian ja biotekniikan tentti 12.4.2001 Vastaa lyhyesti kolmeen kysymykseen 1. Kuvaa lyhyesti signaalinvälitysreitti, joka välittää etyleenivastetta. 2. Kuvaa lyhyesti vir-alueen geenien toiminta Agrobakteerivälitteisessä geeninsiirrossa. 3 Kerro lyhyesti miten kasvit suojautuvat pakkasen aiheuttamalta jäätymiseltä. 4. Kerro mitä tarkoitetaan SAR-vasteella. Hyvää menestystä!!!!

Kasvifysiologian ja -molekyylibiologian loppukuulustelu kasvifysiologiassa (approbatur) 5.1.01: 1. PSI:n ja PSII:n rakenne ja sijainti tylakoidimembraanilla 2. Etyleeni signaalimolekyylinä: signaalin vastaanotto ja välitys 3. Kukan kellitystä säätelevät geenit ja niiden ilmeneminen 4.Kalium-ionien kuljetus ja merkitys kasvisolulle Vastaa kolmeen kysymykseen. Onnea ja menestystä! Jatta

52818 Mikrobifysiologia- ja biotekniikka 1. uusintakuulustelu toukokuu 2005 Vastaa lyhyesti ja keskity olennaiseen. Perustele kaikki vastauksesi. Nämä seikat huomioidaan arvostelussa. 1. Miksi mutantit, joiden EI tai HPr eivät pysty toimimaan fosfotransferaasisysteemissä (PTS), voivat olla myös kyvyttömiä kuljettamaan soluun sellaisiakin sokereita, jotka eivät käytä PTS-systeemiä? 2. Oxalobacter formigenes dekarboksyloi oksaalihappoa formaatiksi. Miten tässä yhteydessä syntyy Ay ja ATP. (kuva) 3. Mikrobiologiset tapahtumat Emmental-juuston valmistuksessa. 4. Haluat E.colissa tuottaa sitoutumisanalyysejä varten sieniproteiinin, joka sisältää kaksi disulfidsidosta. Miten onnistuisit parhaiten ja miksi. 5.Vertaa yhdyskuntajätteen kompostointia polttoon.

Johdatus mikrobibiotekniikkaan ja -fysiologiaan (52818-8, 3 ov) Kuulustelu 14.4.2000 Vastaa 4 kysymykseen - kuhunkin eri paperille. 1. Miten sokerien kuljetus tapahtuu fosfotransferaasisysteemillä? Mikä on perusmekanismi ja mitä eroja ja samankaltaisuuksia on eri komponenteilla eri tilanteissa? 2. Mikä on Embden-Meyerhof-Parnas reitti? Miksi ja miten bakteerit säätelevät si 3. Leivin/polttimohiivan {Saccharomyces cerevisiae) suhtautuminen sokeriin ja happeen? 4. Ihmisille tarkoitettujen probioottien valintakriteerit? 5.Selvitä erot mono-ja multivalenttisen faagidisplayn välillä. Kerro myös molempien menetelmien hyvät ja huonot puolet.

Mikrobifysiologia-ja biotekniikka 16.4.2004 Vastaa lyhyesti ja keskity olennaiseen. Perustele kaikki vastauksesi. Nämä seikat huomioidaan arvostelussa. IA. Miksi ED (Entner-Doudoroff)-reitti tuottaa vain 50% siitä ATP-määrästä, minkä EMP (Embden-Meyerhof-Parnas)-reitti glukoosia hajotettaessa? IB. Oxalobacter formigenes dekarboksyloi oksaalihappoa formaatiksi. Miten tässä yhteydessä syntyvät Ap, A\\i ja ATP?

(tähän kuva

2 Sait gradutyösi aiheiksi kolme vaihtoehtoa: eristää E. coli -mutantti, jolta on inaktivoitu joko pyruvaattidehydrogenaasi, a-ketoglutaraattidehydrogenaasi tai fumaraattireduktaasi. Ovatko tehtävät mielestäsi mahdollisia, ja mitkä ovat mutanttien fenotyypit kasvun suhteen?

3. Kasvatat E. colia 100 ml:n kemostaatissa laimennoskertoimella D = 0.1. Alusta on minimialusta (nitraatti, sulfaatti, fosfaatti yms. hivenaineet; pH 7.0), jossa myös alla luetellut yhdisteet hiilen ja energian lähteinä (samoissa moolipitoisuuksissa). Kasvatus on aerobinen. Laita yhdisteet järjestykseen sen mukaan, millä substraatilla solusaanto on mielestäsi suurin. A) asetaatti B) sukkinaatti C) puryvaatti D) glukoosi E) fruktoosi Miten järjestys muuttuu, jos kasvatus on anaerobinen? Mikä on solujen spesifinen kasvunopeus kemostaatissa ym. vaihtoehdoissa? Mitä tapahtuu, jos lasket pH:n arvoon 6? 4A. Mitä hyötyä phagemid-vektorista on faagi-display -menetelmässä? 4B. Miksi alhaisen kopioluvun plasmidi on joskus parempi valinta vektoriksi vieraiden proteiinien tuotossa E. colissa kuin korkean kopioluvun plasmidi? 4C. Miten pystyt samaa plasmidia käyttäen erittämään fuusioproteiinin bakteerin kasvualustaan tai esittelemään sen bakteerisolun pinnalla?