Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

solunsisaeiset_kuljetusprosessit [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Solunsisäiset kuljetusprosessit ======
  
 +
 +==== 2.3.2004 ====
 +
 +Vastaa lyhyesti (korkeintaan puoli sivua/​kysymys) 5:een seuraavista 6 kysymyksestä.
 +  * Mitä merkitsee seuraava kaavio ajatellen proteiinien kuljetusta solujen sisällä
 +
 +{{solunsis.gif}}
 +
 +  * Miksi leivinhiiva //​Saccharomyces cerevisiae//​ on ollut keskeinen koeorganismi kalvoliikenteen proteiinikoneistojen tutkimuksessa?​
 +  * Kerro, miten pienten Rab-GTPaasien GTP-sitomis/​hydrolyysi-syklin ajatellaan säätelevän kalvoliikennettä? ​
 +  * Mitä eri tehtäviä tiedetään coat-proteiinikompleksilla olevan kuljetusvesikkelien muodostuksessa lähtömembraanilta?​
 +  * Miten pienen Ran-GTPaasin ajatellaan säätelevän kuljetusta tumahuokosen läpi?
 +  * Listaa lyhyesti, millaisia eri kolesterolin solunsisäisiä kuljetustapahtumia solujemme fysologia vaatii.
 +
 +
 +
 +==== 9.1.2001 ====
 +
 +HUOM! Vastaa __viiteen__ kysymykseen,​ maksimissaan puoli sivua/​kysymys
 +
 +  - Mikä on Sec61-proteiinikompleksi ja miten se pääpiirteissään toimii?
 +  - Kuvaa, millaisia tapahtumia liittyy kuljetusvesikkelin muodostumisvaiheeseen kalvoliikenteessä.
 +  - Kerro lyhyesti, minkätyyppisten proteiinikoneistojen arvellaan toimivan kuljetusvesikkelin tethering-vaiheessa (=vesikkelin initiaalinen kontakti kohdekalvon kanssa).
 +  - Millaisia eri rooleja on kalvoliikenteen pienillä GTPaasi-proteiineilla?​
 +  - Kerro, mitä ovat SNARE-proteiinit ja mikä on niiden toiminnana kannalta keskeinen rakennepiirre.
 +  - Miten pienen Ran-GTPaasin ajatellaan toimivan tumakuljetuksessa?  ​
 +    ​