Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

proteiinien_rakenne_ja_toiminta_luentotentti [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Proteiinien rakenne ja toiminta (luentotentti) ======
 +
 +
 +==== 4.5.2010 ====
 +Vastaa lyhyesti ja selkeästi kaikkiin kysymyksiin (Answer briefly and clearly to all questions)
 +  - Millä tavalla aspiriini inhiboi syklo-oksygenaasin toimintaa? (How does aspirin inhibit the function of cyclo-oxygenase?​) ​
 +  - Miten hemoglobiini liittyy proteiinitutkimuksen historiaan? (Describe the role of hemoglobin in the history of protein research?)
 +  - Proteiini-ligandivuorovaikutusta kuvataan usein induced fit- ja konformaatioselektiomalleilla. Miten nämä mallit eroavat toisistaan? (Protein-ligand interactions are often described in terms of induced fit and conformational selection models. What is the difference between these models?)
 +  - Missä kohdassa ribosomia peptidisidokset muodostuvat?​ (Where do the peptide bonds form in the ribosome?)
 +  - Poriinit ja bakterirodopsiini edustavat kahta erilaista kalvoproteiinien arkkitehtuuria. Selitä! (Porins and bacteriorhodopsin represent two differen membrane protein architectures. Explain!)
 +  - Kuvaa tapoja, joilla aspartaatti tai glutamaatti voivat osallistua entsyymikatalyysiin. (Describe the ways in which aspartate or glutamate can participate in enzyme catalysis?​) ​
 +
 +
 +==== 23.5.2008 ====
 +
 +   - Selitä lyhyesti, mitä ymmärretään geneettisen koodin "​stereokemiallisella alkuperällä.
 +   - Vertaile proteasomeihin ja autofagiaan perustuvia proteiinien hajoitusmekanismeja.
 +   - Nimeä kolme sairautta, joiden keskeinen piirre on proteiinin laskostumishäiriö ja/tai aggregoituminen ja kyseisille sairauksille ominaiset proteiinit.
 +   - Miten Felix Hoppe-Seyler liittyy proteiinbiokemian historiaan?
 +
 +
 +==== 21.5.2004 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen.
 +
 +  - Mitä CD-spektroskopia mittaa ja miten sitä voidaan käyttää proteiinien tutkimuksessa?​ (What does CD spectroscopy measure and how can it be applied in protein research?)
 +  - Myosiinien ja kinesiinien rakenne ja toiminta (Structure and function of myosins and kinseins)
 +  - Vertaile NMR-tekniikan ja röntgenkristallografian potentiaalisia etuja ja haittoja proteiinin rakenteen määrityksessä (Compare the potential advantages and disadvantages of NMR and X-ray crystallography in the determination of protein structure)
 +  - Kuvaile lyhyesti entsyymien hyödyntämiä kemiallisia katalyysistrategioita (Describe briefly chemical catalytic strategies used by enzymes)
 +  - Src-kinaasin aktivaatio (Activation of src kinase) ​   ​
 +
 +
 +==== 14.5.2002 ====
 +
 +  - Detergenttien faasierottelun käyttö proteiinien eristämisessä. Use of detergent phase separation in the isolation of proteins.
 +  - Dynaaminen valon sironta proteiinitutkimuksessa. Dynamic light scattering in protein research.
 +  - Faasiongelma ja sen ratkaisumenetelmät röntgenkristallografiassa. Phase problems and its solutions in protein crystallography.
 +  - Vasta-aineiden tuotto bakteereissa. Production of antibodies in bacteria.
 +
 +
 +==== 14.5.2001 ====
 +
 +  - Proteiinien avaruusrakenteita kuvaavissa PDB-tiedostoissa esiintyy B-arvo. Mitä se kuvastaa? a. eroa R-tekijöiden välillä b. atomien lämpöliikettä c. sekundäärirakenteen tyyppiä
 +  - Kuvaa lyhyesti faagikirjastotekniikan tärkeimmät edut vasta-aineiden valmistuksessa.
 +  - Selitä lyhyesti mihin kaliumkanavan ioniselektiivisyys perustuu?
 +  - Kirjoita sekvenssi proteiinille,​ joka läpäisee kalvon neljänä alfa-kierteenä. Merkitse sekvenssiin kierteiden paikat ja muut rakenteeseen vaikuttavat seikat. Apuna voit käyttää oheista kaavioita aminohappojen rakenteesta. ​
 +
 +{{aminohapot.gif}}