Tenttiwiki

Proteiinien rakenne ja toiminta (luentotentti)

4.5.2010

Vastaa lyhyesti ja selkeästi kaikkiin kysymyksiin (Answer briefly and clearly to all questions)

 1. Millä tavalla aspiriini inhiboi syklo-oksygenaasin toimintaa? (How does aspirin inhibit the function of cyclo-oxygenase?)
 2. Miten hemoglobiini liittyy proteiinitutkimuksen historiaan? (Describe the role of hemoglobin in the history of protein research?)
 3. Proteiini-ligandivuorovaikutusta kuvataan usein induced fit- ja konformaatioselektiomalleilla. Miten nämä mallit eroavat toisistaan? (Protein-ligand interactions are often described in terms of induced fit and conformational selection models. What is the difference between these models?)
 4. Missä kohdassa ribosomia peptidisidokset muodostuvat? (Where do the peptide bonds form in the ribosome?)
 5. Poriinit ja bakterirodopsiini edustavat kahta erilaista kalvoproteiinien arkkitehtuuria. Selitä! (Porins and bacteriorhodopsin represent two differen membrane protein architectures. Explain!)
 6. Kuvaa tapoja, joilla aspartaatti tai glutamaatti voivat osallistua entsyymikatalyysiin. (Describe the ways in which aspartate or glutamate can participate in enzyme catalysis?)

23.5.2008

 1. Selitä lyhyesti, mitä ymmärretään geneettisen koodin “stereokemiallisella alkuperällä.
 2. Vertaile proteasomeihin ja autofagiaan perustuvia proteiinien hajoitusmekanismeja.
 3. Nimeä kolme sairautta, joiden keskeinen piirre on proteiinin laskostumishäiriö ja/tai aggregoituminen ja kyseisille sairauksille ominaiset proteiinit.
 4. Miten Felix Hoppe-Seyler liittyy proteiinbiokemian historiaan?

21.5.2004

Vastaa neljään kysymykseen.

 1. Mitä CD-spektroskopia mittaa ja miten sitä voidaan käyttää proteiinien tutkimuksessa? (What does CD spectroscopy measure and how can it be applied in protein research?)
 2. Myosiinien ja kinesiinien rakenne ja toiminta (Structure and function of myosins and kinseins)
 3. Vertaile NMR-tekniikan ja röntgenkristallografian potentiaalisia etuja ja haittoja proteiinin rakenteen määrityksessä (Compare the potential advantages and disadvantages of NMR and X-ray crystallography in the determination of protein structure)
 4. Kuvaile lyhyesti entsyymien hyödyntämiä kemiallisia katalyysistrategioita (Describe briefly chemical catalytic strategies used by enzymes)
 5. Src-kinaasin aktivaatio (Activation of src kinase)

14.5.2002

 1. Detergenttien faasierottelun käyttö proteiinien eristämisessä. Use of detergent phase separation in the isolation of proteins.
 2. Dynaaminen valon sironta proteiinitutkimuksessa. Dynamic light scattering in protein research.
 3. Faasiongelma ja sen ratkaisumenetelmät röntgenkristallografiassa. Phase problems and its solutions in protein crystallography.
 4. Vasta-aineiden tuotto bakteereissa. Production of antibodies in bacteria.

14.5.2001

 1. Proteiinien avaruusrakenteita kuvaavissa PDB-tiedostoissa esiintyy B-arvo. Mitä se kuvastaa? a. eroa R-tekijöiden välillä b. atomien lämpöliikettä c. sekundäärirakenteen tyyppiä
 2. Kuvaa lyhyesti faagikirjastotekniikan tärkeimmät edut vasta-aineiden valmistuksessa.
 3. Selitä lyhyesti mihin kaliumkanavan ioniselektiivisyys perustuu?
 4. Kirjoita sekvenssi proteiinille, joka läpäisee kalvon neljänä alfa-kierteenä. Merkitse sekvenssiin kierteiden paikat ja muut rakenteeseen vaikuttavat seikat. Apuna voit käyttää oheista kaavioita aminohappojen rakenteesta.