Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
myrkytys-_ja_huumeanalytiikka [2014/08/08 03:03]
91.207.7.141 Other Than http://tinyurl.com/oqxm23t online casino slots vendors throughout the state who serve http://tinyurl.com/p3a6fuh spin palace casino betted on, he wins the game http://tinyurl.com/qetfvov on line gambling take part in all your .
myrkytys-_ja_huumeanalytiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== 5.12.2005 ====
 +
 +Vastaa jokaiseen kysymykseen. Vastauksen tulee mahtua sille varattuun tilaan.
 +
 +  - Luettele kuusi yhteiskunnan aluetta, joilla myrkytys- ja huumeanalytiikalla on käyttöä.
 +  - Määrittele lyhyesti: ​
 +    * Biologinen hyötyosuus,​ F 
 +    * Alkureitin metabolia  ​
 +    * Vd  ​
 +    * T½  ​
 +    * Faasi II:n reaktio
 +  - 
 +    * Myrkytyspotilaan hoidon kolme pääperiaatetta. ​
 +    * Mikä on antidootti? ​
 +    * Mitkä aineet/​aineryhmät aiheuttavat eniten myrkytyksiä Suomessa?
 +  - 
 +    * Mitkä ovat rattijuopumuksen ja törkeän rattijuopumuksen rajat Suomessa?
 +    * Mitä analyysimenetelmiä alkoholirattijuopumuksessa käytetään? ​
 +    * Aseta myrkyllisyysjärjestykseen:​ etanoli, etyleeniglykoli,​ isopropyylialkoholi,​ metanoli.
 +  - Kuvassa on fenobarbitaali,​ joka pitäisi eristää neste-nesteuutolla ja kaasukromatografialla. ​
 +    * Luettele aineen funktionaaliset ryhmät ja arvioi niiden pKa:​t. ​
 +    * Millä pH-alueella aine kannattaa uuttaa? Miksi? ​
 +    * Tarvitaanko derivatisointia?​ Miksi?
 +  - 
 +    * Luettele neljä ainetta, jotka näkyvät opiaattien immunologisessa määrityksessä. ​
 +    * Mikä aine on merkki heroiinin käytöstä?​ c) Luettele opiaattien varmistusanalyysin neljä päävaihetta.
 +  -
 +    * Mikä on Mickey Finn?
 +    * Mitä ominaisuuksia tyrmäystipoilla on? 
 +    * Luettele kuusi ainetta/​aineryhmää,​ joilla arvellaan olevan merkitystä tyrmäystippoina.
 +  - 
 +    * Mihin biologiseen ilmiöön hä'​än myrkyllisyys perustuu? ​
 +    * Tulipaloissa syntyy hä'​än lisäksi toistakin myrkyllistä kaasua. Mitä? ​
 +    * Mistä ja millä menetelmällä hä'​än pitoisuutta mitataan?
 +
 +
 +
 +
 +====13.2.2007====
 +
 +  - Mainitse kolme eniten myrkytyskuolemia aiheuttanutta yhdisteryhmää Suomessa vuosina 2000-2004.
 +  - Selitä mitä tarkoittavat seuraavat farmakologiset käsitteet: ​
 +     * eliminaation puoliintumisaika T 1/2 
 +     * jakautumistilavuus Vd 
 +     * puhdistuma Cl (clearance)
 +  - Miten eroavat toisistaan sairaalassa suoritettava myrkytysanalytiikka ja terapeuttinen lääkeaineseuranta (TDM)?
 +  - 
 +    * Mitkä ovat etyylialkoholin tärkeimmät metaboliatuotteet? ​
 +    * Mitkä ovat veren alkoholipitoisuuden rangaistusrajat liikenteessä?​
 +  - 
 +    * Propranolonin logP arvo on 3,1 ja metformiinin -2,3. Mitä voit sanoa näiden aineiden rasvaliukoisuudesta? ​
 +    * Mitä voit päätellä logP arvojen perusteella em. yhdisteiden uuttamisesta verestä orgaaniseen liuottimeen?​
 +  - 
 +    * Luettele neljä ainetta/​aineryhmää,​ joilla arvellaan olevan merkitystä "​tyrmäystippoina"​. ​
 +    * Mitä tiedät gammahydroksibutyraatista?​
 +  - Yhdistä viivalla huumausaineen nimi ja rakennekaava: ​
 +    * metamfetamiini
 +    * kokaiini
 +    * lysergidi (LSD)
 +    * tetrahydrokannabinoli (THC)
 +  - Oheisessa kuvassa on epilepsialääke fenobarbitoli,​ joka pitäisi analysoida verinäytteestä neste-nesteuuton ja kaasukromatografian avulla. ​
 +    * Luettele aineen funktionaaliset ryhmät ja arvioio niiden pKa-arvot. ​
 +    * Millä pH-alueella uutto kannattaa suorittaa? Miksi? ​
 +    * Tarvitaanko derivatisointia?​ Miksi?
 +
 +
 +==== 14.01.2008 =====
 +
 +Huom! Tentissä oli varattu kullekin kysymykselle todella vähän vastaustilaa,​ johon vastauksen oli mahduttava. (Kysymykset on kirjoitettu ulkomuistista,​ joten sanamuoto tai kysymysten järjestys ei välttämättä ole oikea, mutta antanee suuntaa siitä, mitä vaaditaan.)
 +
 +  - Luettele kuusi yhteiskunnan osa-aluetta,​ jossa myrkytys-ja huumeanalytiikalla on käyttöä.
 +  - Vertaile veri-, virtsa- ja hiusmäärityksien käyttöä myrkytys-ja huumeanalytiikassa.
 +  - Häkämyrkytys,​ sen hoito ja analytiikka.
 +  - 
 +    * Mitkä ovat rattijuopomuksen ja törkeän rattijuopomuksen rajat Suomessa? ​
 +    * Head space -kaasukromatografia ja mihin sitä käytetään?​
 +  - 
 +    * Vertaile oluen, viinin ja viinan alkoholipitoisuuksia.
 +    * Miten etyylialkoholi metabuloituu elimistössä?​
 +    * Aseta myrkyllisyysjärjestykseen:​ etanoli, etyleeniglykoli,​ isopropyylialkoholi,​ metanoli.
 +  - Ekstaasi (MDMA)
 +    * Millainen on ekstaasin kemiallinen rakenne?
 +    * Mitä toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia ekstaasilla on?
 +    * Näkyykö ekstaasi huumeseulonnassa?​
 +  - Kuvassa on kodeiinin ja parasetamolin kemialliset rakennekaavat. Niistä on valmistettu lääkeaine,​ jota halutaan tutkia.
 +    * Mitkä ovat aineiden funktionaaliset ryhmät ja niiden pKa -arvot?
 +    * Analytiikkaa varten tehdään lääke-aineelle neste-neste -uutto. Lääkeaine uutetaan ensin pH:ssa 4 ja sen jälkeen pH:ssa 10. Miten aineet saadaan erilleen eri fraktioista?​
 +  - Tyrmäystipat
 +    * Millainen aine on GHB?
 +    * Luettele 6 ainetta/​aineryhmää,​ joilla arvellaan olevan merkitystä "​tyrmäystippoina"​.
 +    * Antikolinenerginen oireyhtymä ja sen yhteys tyrmäystippoihin.