Tenttiwiki

5.12.2005

Vastaa jokaiseen kysymykseen. Vastauksen tulee mahtua sille varattuun tilaan.

 1. Luettele kuusi yhteiskunnan aluetta, joilla myrkytys- ja huumeanalytiikalla on käyttöä.
 2. Määrittele lyhyesti:
  • Biologinen hyötyosuus, F
  • Alkureitin metabolia
  • Vd
  • Faasi II:n reaktio
  • Myrkytyspotilaan hoidon kolme pääperiaatetta.
  • Mikä on antidootti?
  • Mitkä aineet/aineryhmät aiheuttavat eniten myrkytyksiä Suomessa?
  • Mitkä ovat rattijuopumuksen ja törkeän rattijuopumuksen rajat Suomessa?
  • Mitä analyysimenetelmiä alkoholirattijuopumuksessa käytetään?
  • Aseta myrkyllisyysjärjestykseen: etanoli, etyleeniglykoli, isopropyylialkoholi, metanoli.
 3. Kuvassa on fenobarbitaali, joka pitäisi eristää neste-nesteuutolla ja kaasukromatografialla.
  • Luettele aineen funktionaaliset ryhmät ja arvioi niiden pKa:t.
  • Millä pH-alueella aine kannattaa uuttaa? Miksi?
  • Tarvitaanko derivatisointia? Miksi?
  • Luettele neljä ainetta, jotka näkyvät opiaattien immunologisessa määrityksessä.
  • Mikä aine on merkki heroiinin käytöstä? c) Luettele opiaattien varmistusanalyysin neljä päävaihetta.
  • Mikä on Mickey Finn?
  • Mitä ominaisuuksia tyrmäystipoilla on?
  • Luettele kuusi ainetta/aineryhmää, joilla arvellaan olevan merkitystä tyrmäystippoina.
  • Mihin biologiseen ilmiöön hä'än myrkyllisyys perustuu?
  • Tulipaloissa syntyy hä'än lisäksi toistakin myrkyllistä kaasua. Mitä?
  • Mistä ja millä menetelmällä hä'än pitoisuutta mitataan?

13.2.2007

 1. Mainitse kolme eniten myrkytyskuolemia aiheuttanutta yhdisteryhmää Suomessa vuosina 2000-2004.
 2. Selitä mitä tarkoittavat seuraavat farmakologiset käsitteet:
  • eliminaation puoliintumisaika T 1/2
  • jakautumistilavuus Vd
  • puhdistuma Cl (clearance)
 3. Miten eroavat toisistaan sairaalassa suoritettava myrkytysanalytiikka ja terapeuttinen lääkeaineseuranta (TDM)?
  • Mitkä ovat etyylialkoholin tärkeimmät metaboliatuotteet?
  • Mitkä ovat veren alkoholipitoisuuden rangaistusrajat liikenteessä?
  • Propranolonin logP arvo on 3,1 ja metformiinin -2,3. Mitä voit sanoa näiden aineiden rasvaliukoisuudesta?
  • Mitä voit päätellä logP arvojen perusteella em. yhdisteiden uuttamisesta verestä orgaaniseen liuottimeen?
  • Luettele neljä ainetta/aineryhmää, joilla arvellaan olevan merkitystä “tyrmäystippoina”.
  • Mitä tiedät gammahydroksibutyraatista?
 4. Yhdistä viivalla huumausaineen nimi ja rakennekaava:
  • metamfetamiini
  • kokaiini
  • lysergidi (LSD)
  • tetrahydrokannabinoli (THC)
 5. Oheisessa kuvassa on epilepsialääke fenobarbitoli, joka pitäisi analysoida verinäytteestä neste-nesteuuton ja kaasukromatografian avulla.
  • Luettele aineen funktionaaliset ryhmät ja arvioio niiden pKa-arvot.
  • Millä pH-alueella uutto kannattaa suorittaa? Miksi?
  • Tarvitaanko derivatisointia? Miksi?

14.01.2008

Huom! Tentissä oli varattu kullekin kysymykselle todella vähän vastaustilaa, johon vastauksen oli mahduttava. (Kysymykset on kirjoitettu ulkomuistista, joten sanamuoto tai kysymysten järjestys ei välttämättä ole oikea, mutta antanee suuntaa siitä, mitä vaaditaan.)

 1. Luettele kuusi yhteiskunnan osa-aluetta, jossa myrkytys-ja huumeanalytiikalla on käyttöä.
 2. Vertaile veri-, virtsa- ja hiusmäärityksien käyttöä myrkytys-ja huumeanalytiikassa.
 3. Häkämyrkytys, sen hoito ja analytiikka.
  • Mitkä ovat rattijuopomuksen ja törkeän rattijuopomuksen rajat Suomessa?
  • Head space -kaasukromatografia ja mihin sitä käytetään?
  • Vertaile oluen, viinin ja viinan alkoholipitoisuuksia.
  • Miten etyylialkoholi metabuloituu elimistössä?
  • Aseta myrkyllisyysjärjestykseen: etanoli, etyleeniglykoli, isopropyylialkoholi, metanoli.
 4. Ekstaasi (MDMA)
  • Millainen on ekstaasin kemiallinen rakenne?
  • Mitä toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia ekstaasilla on?
  • Näkyykö ekstaasi huumeseulonnassa?
 5. Kuvassa on kodeiinin ja parasetamolin kemialliset rakennekaavat. Niistä on valmistettu lääkeaine, jota halutaan tutkia.
  • Mitkä ovat aineiden funktionaaliset ryhmät ja niiden pKa -arvot?
  • Analytiikkaa varten tehdään lääke-aineelle neste-neste -uutto. Lääkeaine uutetaan ensin pH:ssa 4 ja sen jälkeen pH:ssa 10. Miten aineet saadaan erilleen eri fraktioista?
 6. Tyrmäystipat
  • Millainen aine on GHB?
  • Luettele 6 ainetta/aineryhmää, joilla arvellaan olevan merkitystä “tyrmäystippoina”.
  • Antikolinenerginen oireyhtymä ja sen yhteys tyrmäystippoihin.