Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
molekyyligenetiikka_ja_genomiikka [2019/06/12 22:35]
127.0.0.1 external edit
molekyyligenetiikka_ja_genomiikka [2020/06/06 19:33] (current)
37.219.111.124
Line 1: Line 1:
 +=======MOLE-202 Molekyyligenetiikka ja genomiikka======
 +
 +Kurssista ei ole viime vuosina ollut tenttiä. Tentin on korvannut 3 esseetä, jotka on vertaisarvioitu. ​
 +
 +=====Molekyyligenetiikka=====
 +vanha kurssi
 +
 +==== 8.3.2012 ====
 +
 +   - Kuvaile miten bakteereilla tapahtuu induktio positiivisessa ja negatiivisessa geenisäätelyssä. Kerro esimerkki.
 +   - RNA tasolla tapahtuva geeninsäätely eukaryoottisoluissa.
 +   -
 +     * Kohdennettu mutageneesi hiirellä. Selitä myös miten poistogeenisiä hiiriä tehdään.
 +     * Selkä-vatsa-akselin kehityksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä
 +
 +
 +
 +==== 16.12.2011 ====
 +
 +   - Geenien säätely riboswitchin avulla & ribotsyymillä (tai jotain sinne päin) (10p)
 +   - Anteriori-posteriori (etu-takapään) akselin kehityksen sekä jaokkeenmuodostuksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (10 p)
 +   -
 +     * Geenien säätely kromatiinirakenteen muutosten avulla (5 p) 
 +     * Vertaile replikaation aikana tapahtuvaa alukkeiden poistoa ja okazaki-fragmenttien yhteenliittämistä pro- ja eukaryoottisoluissa (5p) 
 +
 +
 +====16.12.2010====
 +
 +  - Metyloidun DNA:n merkitys a) bakteereilla,​ b) eukaryooteilla. (10 p)
 +  - Kuvaa lyhyesti a) TFIIH:n osuus transkription aloituksessa eukaryooteilla (5 p), b) Geenien säätely kromatiinirakenteen muutosten avulla (5 p)
 +  - Anteriori-posteriori (etu-takapään) akselin kehityksen sekä jaokkeenmuodostuksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (10 p)
 +
 +
 +====11.3.2010====
 +
 +   - Kuvaa lyhyesti
 +     * TFIIH:n osuus transkription aloituksessa eukaryooteilla (3p)
 +     * Geenien säätely kromatiinirakenteen muutosten avulla (3p)
 +     * Vertaile replikaation aikana tapahtuvaa alukkeiden poistoa ja okazaki-fragmenttien yhteenliittämistä pro- ja eukaryoottisoluissa (4p)
 +   - Selitä lyhyesti 4-5 rivillä/​kohta
 +     * homologinen rekombinaatio (2p)
 +     * Hollidayn liitos (2p)
 +     * geenikonversio (2p)
 +     * faasivariaatio (2p)
 +     * retrotransposoni (2p)
 +   - Määrittele/​selitä
 +     * Kuinka suuren osan ihmisgenomista arvioidaan koodaavan proteiineja?​ (1p)
 +     * β-kateniinin tehtävät soluissa (2p)
 +     * C-arvon paradoksi (2p)
 +     * Millainen on dorsal-mutantin fenotyyppi banaanikärpäsellä?​ (1p)
 +     * Hedgehog-perheen proteiinien toiminta morfogeeneinä?​ (4p)
 +
 +
 +
 +
 +
 +====8.2.2010====
 +
 +   - Kuvaa lyhyesti
 +     * TFIIH:n osuus transkription aloituksessa eukaryooteilla (5p)
 +     * Geenien säätely kromatiinirakenteen muutosten avulla (5p)
 +   - Translaation initiaatio bakteereilla (10p)
 +   - Anteriori-posteriori (etu-takapään) akselin kehityksen sekä jaokkeenmuodostuksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (10p)
 +
 +
 +
 +
 +====10.12.2008====
 +
 +  - Millä eri tavoin lopputuote voi vaikuttaa biosynteettisen operonin ekspressioon?​ Selvitä lyhyesti mekanismien toimintaa. (10p.)
 +  - Kuvaa __lyhyesti__ (enintään ½ sivua/​kysymys!) a) okazaki-fragmenttien yhdistäminen eukaryoottien replikaatiossa (3p.) b) Kromatiinimuutokset geenien säätelyssä (3p.)
 +  - Määrittele/​selitä lyhyesti (à 2p)
 +   * jaokkeen ja valejaokkeen ero banaanikärpäsellä
 +   * nukleoidi
 +   * geneettinen redundanssi d) 
 +   * minkälainen on C. elegansin egl-1 mutantin fenotyyppi?
 +   * Ranskan lippu -malli solujen kommunikaatiossa.
 +  ​
 + 
 +
 +
 + ==== 5.2.2008 ====
 +
 +  - Excision repair -mekanismi (10p)
 +  - Transkription initiaatio eukaryoottien mRNA:ta tuottavilla geeneillä.  ​
 +  - Määrittele lyhyesti (á 2p):
 +  * Banaanikärpäsen UAS-GAL4 -menetelmän periaate
 +  * Nukleoidi
 +  * Geneettinen redundanssi
 +  * Mitä yhteistä on C. elegansin ced-3 ja ced-4 mutanttien fenotyypeissä?​
 +  * Hiirigenetiikassa käytettävän Cre-Lox -menetelmän toimintaperiaate
 +
 +
 +
 +==== 12.12.2007 ====
 +
 +  - Miten bakteerien geenejä voidaan säädellä RNA:n avulla?
 +  - Transkription initiaatio eukaryoottien mRNA:ta tuottavilla geeneillä.
 +  - Määrittele/​selitä lyhyesti (á 2 p):
 +  * Millä olennaisella tavalla Notch signalointi eroaa muista yleisistä signalointireiteistä?​
 +  * balanserikromosomit
 +  * Mitä tarkoitetaan C-arvon paradoksilla?​
 +  * "​forward"​ ja "​reverse"​ genetiikan erot
 +  * Hiirigenetiikassa käytettävän Cre-Lox menetelmän toimintaperiaate.
 +
 + 
 +
 +
 +==== 13.12.2006 ====
 +
 +  - Vertaile keskenään eukaryoottien ja //E. colin// replikaaseja sekä replikaaseja avustavia proteiineja (10 p)
 +  - a) Millä periaatteella positiivinen ja negatiivinen geenisäätely tapahtuvat geeniekspression induktio- ja repressiotilanteissa?​ Mainitse muutamia prokaryootteihin liittyviä esimerkkejä (5p) b) Kerro lyhyesti neljä tapaa, joilla RNA voi vaikuttaa bakteerin geeniekspression säätelyyn (5 p)
 +  - Määrittele/​selitä lyhyesti (á 2 p):
 +  * Banaanikärpäsen UAS-GAL4 menetelmän periaate
 +  * Balanserikromosomit
 +  * geneettinen redundanssi
 +  * "​forward"​ ja "​reverse"​ genetiikan erot
 +  * satelliitti DNA
 +
 +
 +
 +==== 7.2.2006 ====
 +
 +Vastaa **kolmeen** kysymykseen (á 10 p) / Answer to **three** of the following questions (10 cr each)
 +
 +1. Selitä lyhyesti / //explain shortly// (2-3 rivillä / //lines//)
 +  *   a) Faasivariaatio / //phase variation//
 +  *   b) Geenikonversio / //gene conversion//​
 +  *   c) Hollidayn liitos / //Holliday junction//
 +  *   d) Chi-välitteinen rekombinaatio / //​Chi-dependent recombination//​
 +  *   e) Central dogma / //central dogma//
 +  *   f) Allosteerinen säätelijä / //​allosteric regulator//
 +  *   g) Operaattori / //​operator//​
 +  *   h) Induktori / //​inductor//​
 +  *   i) Repressori / //​repressor//​
 +  *   j) Korepressori / //​corepressor//​
 +  ​
 +2. Translaation initiaatio bakteereilla / //​initiation of translation in bacteria//
 +
 +3. Vastaa molempiin kysymyksiin / answer both questions:
 +  *   a) Miten tehdään tietyn geenin suhteen poistogeeninen hiirilinja? / //How to create a gene-spesific knock-out mouse line?//  ​
 +  *   b) Miten voidaan tutkia mikroRNA:​iden kudosspesifistä ilmentymistä?​ / //How to study tissuespecific expression on microRNAs?//​
 +
 +
 +4. Kuvaa TFIIH:n rakenne ja sen osuus transkription aloituksesta / //Describe the structure of TFIIH and its role in initiation of transcription// ​    
 +
 +
 +
 +==== 7.3.2006 ====
 +  - Signaalimolekyylit yksilönkehityksessä ja niiden yleiset toimintaperiaatteet
 +  - sRNA ja RNA-kytkimet bakteereilla
 +  - Kromatiinin modifikaatiot geenien säätelyssä ​   ​