Tenttiwiki

Molekyyligenetiikka

8.3.2012

 1. Kuvaile miten bakteereilla tapahtuu induktio positiivisessa ja negatiivisessa geenisäätelyssä. Kerro esimerkki.
 2. RNA tasolla tapahtuva geeninsäätely eukaryoottisoluissa.
  • Kohdennettu mutageneesi hiirellä. Selitä myös miten poistogeenisiä hiiriä tehdään.
  • Selkä-vatsa-akselin kehityksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä

16.12.2011

 1. Geenien säätely riboswitchin avulla & ribotsyymillä (tai jotain sinne päin) (10p)
 2. Anteriori-posteriori (etu-takapään) akselin kehityksen sekä jaokkeenmuodostuksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (10 p)
  • Geenien säätely kromatiinirakenteen muutosten avulla (5 p)
  • Vertaile replikaation aikana tapahtuvaa alukkeiden poistoa ja okazaki-fragmenttien yhteenliittämistä pro- ja eukaryoottisoluissa (5p)

16.12.2010

 1. Metyloidun DNA:n merkitys a) bakteereilla, b) eukaryooteilla. (10 p)
 2. Kuvaa lyhyesti a) TFIIH:n osuus transkription aloituksessa eukaryooteilla (5 p), b) Geenien säätely kromatiinirakenteen muutosten avulla (5 p)
 3. Anteriori-posteriori (etu-takapään) akselin kehityksen sekä jaokkeenmuodostuksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (10 p)

11.3.2010

 1. Kuvaa lyhyesti
  • TFIIH:n osuus transkription aloituksessa eukaryooteilla (3p)
  • Geenien säätely kromatiinirakenteen muutosten avulla (3p)
  • Vertaile replikaation aikana tapahtuvaa alukkeiden poistoa ja okazaki-fragmenttien yhteenliittämistä pro- ja eukaryoottisoluissa (4p)
 2. Selitä lyhyesti 4-5 rivillä/kohta
  • homologinen rekombinaatio (2p)
  • Hollidayn liitos (2p)
  • geenikonversio (2p)
  • faasivariaatio (2p)
  • retrotransposoni (2p)
 3. Määrittele/selitä
  • Kuinka suuren osan ihmisgenomista arvioidaan koodaavan proteiineja? (1p)
  • β-kateniinin tehtävät soluissa (2p)
  • C-arvon paradoksi (2p)
  • Millainen on dorsal-mutantin fenotyyppi banaanikärpäsellä? (1p)
  • Hedgehog-perheen proteiinien toiminta morfogeeneinä? (4p)

8.2.2010

 1. Kuvaa lyhyesti
  • TFIIH:n osuus transkription aloituksessa eukaryooteilla (5p)
  • Geenien säätely kromatiinirakenteen muutosten avulla (5p)
 2. Translaation initiaatio bakteereilla (10p)
 3. Anteriori-posteriori (etu-takapään) akselin kehityksen sekä jaokkeenmuodostuksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (10p)

10.12.2008

 1. Millä eri tavoin lopputuote voi vaikuttaa biosynteettisen operonin ekspressioon? Selvitä lyhyesti mekanismien toimintaa. (10p.)
 2. Kuvaa lyhyesti (enintään ½ sivua/kysymys!) a) okazaki-fragmenttien yhdistäminen eukaryoottien replikaatiossa (3p.) b) Kromatiinimuutokset geenien säätelyssä (3p.)
 3. Määrittele/selitä lyhyesti (à 2p)
 • jaokkeen ja valejaokkeen ero banaanikärpäsellä
 • nukleoidi
 • geneettinen redundanssi d)
 • minkälainen on C. elegansin egl-1 mutantin fenotyyppi?
 • Ranskan lippu -malli solujen kommunikaatiossa.

5.2.2008

 1. Excision repair -mekanismi (10p)
 2. Transkription initiaatio eukaryoottien mRNA:ta tuottavilla geeneillä.
 3. Määrittele lyhyesti (á 2p):
 • Banaanikärpäsen UAS-GAL4 -menetelmän periaate
 • Nukleoidi
 • Geneettinen redundanssi
 • Mitä yhteistä on C. elegansin ced-3 ja ced-4 mutanttien fenotyypeissä?
 • Hiirigenetiikassa käytettävän Cre-Lox -menetelmän toimintaperiaate

12.12.2007

 1. Miten bakteerien geenejä voidaan säädellä RNA:n avulla?
 2. Transkription initiaatio eukaryoottien mRNA:ta tuottavilla geeneillä.
 3. Määrittele/selitä lyhyesti (á 2 p):
 • Millä olennaisella tavalla Notch signalointi eroaa muista yleisistä signalointireiteistä?
 • balanserikromosomit
 • Mitä tarkoitetaan C-arvon paradoksilla?
 • “forward” ja “reverse” genetiikan erot
 • Hiirigenetiikassa käytettävän Cre-Lox menetelmän toimintaperiaate.

13.12.2006

 1. Vertaile keskenään eukaryoottien ja E. colin replikaaseja sekä replikaaseja avustavia proteiineja (10 p)
 2. a) Millä periaatteella positiivinen ja negatiivinen geenisäätely tapahtuvat geeniekspression induktio- ja repressiotilanteissa? Mainitse muutamia prokaryootteihin liittyviä esimerkkejä (5p) b) Kerro lyhyesti neljä tapaa, joilla RNA voi vaikuttaa bakteerin geeniekspression säätelyyn (5 p)
 3. Määrittele/selitä lyhyesti (á 2 p):
 • Banaanikärpäsen UAS-GAL4 menetelmän periaate
 • Balanserikromosomit
 • geneettinen redundanssi
 • “forward” ja “reverse” genetiikan erot
 • satelliitti DNA

7.2.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen (á 10 p) / Answer to three of the following questions (10 cr each)

1. Selitä lyhyesti / explain shortly (2-3 rivillä / lines)

 • a) Faasivariaatio / phase variation
 • b) Geenikonversio / gene conversion
 • c) Hollidayn liitos / Holliday junction
 • d) Chi-välitteinen rekombinaatio / Chi-dependent recombination
 • e) Central dogma / central dogma
 • f) Allosteerinen säätelijä / allosteric regulator
 • g) Operaattori / operator
 • h) Induktori / inductor
 • i) Repressori / repressor
 • j) Korepressori / corepressor

2. Translaation initiaatio bakteereilla / initiation of translation in bacteria

3. Vastaa molempiin kysymyksiin / answer both questions:

 • a) Miten tehdään tietyn geenin suhteen poistogeeninen hiirilinja? / How to create a gene-spesific knock-out mouse line?
 • b) Miten voidaan tutkia mikroRNA:iden kudosspesifistä ilmentymistä? / How to study tissuespecific expression on microRNAs?

4. Kuvaa TFIIH:n rakenne ja sen osuus transkription aloituksesta / Describe the structure of TFIIH and its role in initiation of transcription

7.3.2006

 1. Signaalimolekyylit yksilönkehityksessä ja niiden yleiset toimintaperiaatteet
 2. sRNA ja RNA-kytkimet bakteereilla
 3. Kromatiinin modifikaatiot geenien säätelyssä