Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

molekulaarinen_immunologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Molekulaarinen immunologia======
 +
 +==== 13.4.2006 ====
 +
 +Ensimmäinen kysymys koskee synnynnäistä immuniteettia (luentojen aihepiiri 1), toinen adaptiivista immuniteettia (aihepiiri 2). **Jos olet jättänyt jommastakummasta aihepiiristä tenttivastausta korvaavan esseen viimeistään tenttitilaisuudessa,​ merkitse tieto tästä selvästi tenttipaperiin**. Jos vastaat kysymykseen,​ jonka aihepiiriä vastaavan esseen olet palauttanut,​ arviointi perustuu **tenttivastaukseen**.
 +
 +Muista merkitä opiskelijanumerosi vastauspaperiin.
 +
 +**Tehtävät**:​ Kirjoita essee ohjeiden mukaan seuraavista aiheista:
 +
 +  - Oheisessa kuvassa on esitetty kaavamaisesti,​ miten neutrofiilien proteaasit (P) katepsiini G ja elastaasi aktivoituvat primäärisen granulan fuusioituessa fagosomiin. Kuvaa pääpiirteittäin neutrofiilien oksidaasin (OX) toiminta superoksidianionin tuottajana ja tämän yhteys mainittuun proteaasien aktivoitumiseen (P*) fagosomissa.
 +{{mi.gif}}
 +
 +  - [Bonusosa (ei pakollinen) tehtävään 1 ja samalla vihje varsinaista vastausta ajatellen: Kuvassa fagosomin pinnalla törröttävät rakenteet (aaltoviivat) kuvaavat osia solutukirangasta. Mikä merkitys proteaasien aktivoitumiselle voisi olla sillä, että solutukiranka estää fagosomin pullistumisen?​]
 +  - Käynnistääkseen T-solun aktivaatioviestinnän T-solureseptorin tulee tunnistaa antigeeninsa spesifisesti,​ mutta mahdollisesti hyvin pienestä ligandin (Ag/MHC) tiheydestä. Miten nämä kaksi vaatimusta toteutuvat? Tarkastele kysymystä ensisijaisesti reseptorin rakenteen ja sitoutumisominaisuuksien pohjalta, mutta myös solunsisäisen viestinnän käynnistymisen näkökulmasta.
 +
 +==== 20.4.2005 ====
 +
 +
 +Valitse alla luetelluista aiheista kaksi, ja kirjoita niistä esseet. Laita esseen otsikoksi alleviivattu osa ja tarkastele aihetta monipuolisesti,​ huomioiden erityisesti tehtävänannossa täsmennetyt seikat.
 +  - Neutrofiilien elastaasi: ​ Rakenteelliset ja entsymaattiset ominaisuudet sekä toiminta ja merkitys neutrofiilien mikrobisidisyydessä
 +  - TLR4 (Toll-like Receptor 4): Reseptorin rakenne ja ligandit, sekä toiminta ja merkitys immuunivasteen käynnistymisessä
 +  - T-solun antigeenireseptori eli T-solureseptori (TCR): Solukalvon TCR-kompleksin rakenne ja solunsisäisen viestinnän käynnistyminen,​ sekä TCR:n ominaisuudet ligandien sitojana ja sen yhteys ligandien kykyyn käynnistää T-solun aktivaatiota?​
 +
 +
 +==== 18.5.2004 ====
 +
 +Valitse alla olevasta listasta kolme aihetta ja kirjoita niistä esseet:
 +  - Dendriittisolujen maturaatio: muutokset kalvoproteiinien ilmentymisessä ja niiden merkitys T-soluaktivaatiossa ​
 +  - Neutrofiilien NADPH-oksidaasi
 +  - alfa-beta-T-solureseptori antigeenin tunnistajana
 +  - Mannoosia sitova lektiini: rakenne ja glykaanien tunnistus
 +  - Komplementin C3-proteiinin aktivaatio ja kiinnittyminen
 +
 +[[http://​custom-essay-writing-service.org/​index.php|essay writing service]]
 +