Tenttiwiki

Maaperätieteen perusteet (MAA200)

17.1.2008

 1. Selitä lyhyesti seuraavien käsitteiden keskeinen sisältö (6 x 1 p):
  • Moreeni
  • Humus
  • Maan hengitys
  • Nitrifikaatio
  • Maan pH
  • Anionien spesifinen pidättyminen
 2. Kuvaa 2:1-savimineraalien perusrakenne, ja selitä, millä tavoin savimineraalien esiintyminen maassa vaikuttaa maan kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. (6 p)
 3. Selitä, mitä tarkoittaa maan efektiivinen kationinvaihtokapasiteetti (KVKef) ja esitä lyhyesti tekijät, jotka määräävät sen suuruuden? (6 p)
 4. Mikä merkitys maan rakenteella on siinä tapahtuville kuljetusprosesseille? Käytä vastauksessasi seuraavia käsitteitä: huokosto, massiivinen, aggregaattirakenne, vapaa vesi, makrohuokonen, diffuusio. (6 p)
 5. Kansainväliset maannosluokitusjärjestelmät on pyritty laatimaan sellaisiksi, että niillä voidaan luokitella kaikki maapallolla esiintyvät maat. Tästä syystä niissä joudutaan ottamaan huomioon suuri joukko erilaisia maannostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden kombinaatioita. Miksi Suomessa esiintyy vain melko suppea joukko maannosluokitusjärjestelmien pääluokista? Kerro kolme keskeistä syytä. (6 p)

10.12.2007

 1. Selitä lyhyesti seuraavien käsitteiden keskeinen sisältö (6 x 1 p):
  • Humus
  • Ritsosfääri
  • Potentiaalinen kationinvaihtokapasiteetti
  • Maan aggregaattirakenne eli mururakenne
  • Makrohuokonen eli ilmahuokonen
  • Maannostuminen
  • Mykorritsa
  • 2:1-savimineraali
  • Moreeni
  • Maan ominaispinta-ala
  • Podsolimaannos
 2. Selitä, miten lustosavet ovat syntyneet. Käytä vastauksessasi seuraavia käsitteitä: jääkausi, sulamisvesi, sedimentaatio, saves, karkeat lajitteet, suolapitoisuus (6 p)
  • Typpi, kalium ja fosfori ovat tärkeitä kasvinravinteita. Ne voivat kaikki pidättyä maahan kasveille vaikeasti käytettävissä olevaan tai käyttökelvottomaan muotoon. Kuvaa lyhyesti kunkin ravinteen osalta mekanismit, jotka johtavat voimakkaaseen pidättymiseen. (3 × 2 p)
  • Selitä, mitä tarkoittaa maan efektiivinen kationinvaihtokapasiteetti (KVKef) ja esitä lyhyesti tekijät, jotka määräävät sen suuruuden? (6 p)
 3. Maan mikroflora osallistuu typen kiertoon monessa eri vaiheessa. Mitä seuraavissa typen kierron vaiheissa tapahtuu? (3 × 2 p)
  • biologinen typen sidonta (symbioottinen, assosiatiivinen tai vapaa)
  • nitrifikaatio
  • denitrifikaatio
 4. Alla olevassa taulukossa on annettu kahden eri maanäytteen lajiteanalyysitulokset ja orgaanisen hiilen pitoisuus. Määritä kummankin maan maalaji maalajikolmiota käyttäen. (2 × 3 p)
 __Lajitefraktio, mm       Maa X       Maa Y__
                 Massaprosenttiosuus, %
 0,6-2              0         5
 0,2-0,6             1         37
 0,06-0,2             3         32
 0,02-0,06            7         14
 0,006-0,02            23        5
 0,002-0,006           24        3
 < 0,002             42        4
 __Orgaaninen C, %        8,7        1,6__