Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
maaperaetieteen_jatkokurssi_maa300_817835_5_op [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
maaperaetieteen_jatkokurssi_maa300_817835_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Maaperätieteen jatkokurssi (MAA300) ======
 +
 +
 +==== 28.4.2015 ====
 +
 +Vastaa tehtävään 1 sekä kolmeen tehtävään tehtävistä 2.-5.
 +
 +  - Selitä:
 +    * kloritisoituminen
 +    * organomineraalinen kompleksi
 +    * nollavarauspiste
 +    * trioktaedrinen mineraali
 +  - Humuksen synty ja sen merkitys maan kemiallisissa ja fysikaalisissa tapahtumissa?​
 +  - Mistä johtuu savimineraalien paisuminen? Anna esimerkki paisuvasta ja paisumattomasta savimineraalista.
 +  - Maanesteen ionikoostumuksen vaikutus maan rakenteeseen ja ominaisuuksiin?​
 +  - Al- Ja Fe-oksidien merkitys ionien pidättymiseen?​ Miten maan ominaisuudet ja olosuhteet vaikuttavat?​
 +
 +
 +==== 10.11.2011 ====
 +
 +  - Selosta mitkä tekijät vaikuttavat savimineraalien paisumisominaisuuksiin. Anna esimerkki sekä paisuvahilaisesta että paisumattomasta savimineraalista.
 +  - Selosta miten maan eri komponentit osallistuvat happamoitumisen edetessä puskurointireaktioihin ja mitä heijastusvaikutuksia reaktioilla on maan ominaisuuksien ja ympäristön kannalta.
 +  - Miten alumiinin ja raudan oksidit osallistuvat ionien sitomiseen maassa? Selosta reaktioiden pääpiiteet.
 +  - Selosta lyhyesti:
 +    * Redox-parametri
 +    * Ionivahvuus
 +    * Nollavarauspiste
 +    * Organomineraalinen kompleksi
 +
 + 
 +==== 27.10.2011 ====
 +
 +  - Mihin tekijöihin savimineraalien paisumisominaisuudet perustuvat? Anna esimerkki paisuvahilaisesta savimineraalista.
 +  - Selosta miten maan eri komponentit osallistuvat happamoitumisen edetessä puskurireaktioihin ja mitä muutoksia reaktiot saavat aikaan maan ominaisuuksissa.
 +  - Tarkastele maaperän humuksen eri fraktioita, niiden tyypillisiä ominaisuuksia ja reaktioita. Mitä merkitystä humuksen eri fraktioilla on maaperän prosessien kannalta?
 +  - Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet/​termit:​
 +    * redox-parametri
 +    * ionivahvuus
 +    * nollavarauspiste
 +    * trioktaedrinen mineraali
 +
 +
 +==== 28.4.2011 ====
 +
 +  - Vertaile illiitin ja smektiitin kerrosvarauksia ja selosta miten ne vaikuttavat näiden savimineraalien ominaisuuksiin. ​
 +  - Tarkastele vetykuormitusta puskuroivien reaktioiden etenemistä maassa, jonka pH on lähtötilanteessa yli 7.
 +  - Kationien spesifiset sitoutumismekanismit.
 +  - Selitä lyhyesti (vain ydinasiat):
 +    * isomorfinen korvautuminen
 +    * nollavarauspiste
 +    * organo-mineraalinen yhdiste
 +    * redoxparametri