Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
maaperae-_ja_ympaeristoetieteen_kirjallisuus_ii_maa370_817829_10_op [2014/03/07 14:10]
194.100.188.37 [6.3.2014 Kirja: Soil fertility and fertilizers (Havlin et al.)]
maaperae-_ja_ympaeristoetieteen_kirjallisuus_ii_maa370_817829_10_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Maaperä- ja ympäristötieteen kirjallisuus II (MAA370) ======
 +
 +==== 24.10.2013 Kirja: Bohn et al. Soil Chemistry ====
 +  - Savimineraalit,​ niiden luokittelu ja tyypilliset ominaisuudet
 +  - Miten huono happitilanne vaikuttaa maan eri ominaisuuksiin?​ Pohdi kysymystä reaktioiden ja prosessien näkökulmasta eli mitkä eri tekijät selittävät vaikutuksia?​
 +  - Maan happamuuden luokittelu ja happamuuden määrittämisen periaatteet.
 +  - Vastaa yhteen kysymykseen seuraavista
 + 
 +   * Maan pH:n vaikutus makro- ja mikroravinteiden pidättymiseen ja käyttökelpoisuuteen kasveille.
 +   * Suolamaat, niiden luokittelu ja niihin liittyvät ongelmat. Miten näitä maita voitaisiin kunnostaa?
 +   * Varauksettomien molekyylien pidättyminen maahan.
 +
 +
 +==== 17.9.2013 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry ====
 +
 +  - Maan komponenttien sähköiset ominaisuudet ja niiden synty. Vaikutukset ravinteiden pidättymiseen.
 +  - Maan happamuuden luokittelu. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytyiseen maassa ja biologisiin prosesseihin?​
 +  - Hapettomien olosuhteiden vaikutus ravinteiden käyttäytymiseen maassa ja niiden käyttökelpoisuus kasveille.
 +  - Maan alumiini ja sen reaktiot.
 +
 +
 +==== 25.10.2012 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry ====
 +
 +  - Maan komponenttien sähköiset ominaisuudet ja niiden synty
 +  - Maan happamuuden luokittelu. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytyiseen maassa?
 +  - Vastaa kahteen seuraavista:​
 +    * Suolamailla ilmenevät ongelmat ja niiden syyt.
 +    * Hapettomien olosuhteiden vaikutus ravinteiden käyttäytymiseen maassa.
 +    * Kationien pidättymismekanismit
 +
 +
 +==== 24.05.2012 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry ====
 +
 +  - Miten hapettomat olosuhteet vaikuttavat maan ominaisuuksiin?​ Mitkä tekijät selittävät vaikutuksia?​
 +  - Maan happamuuden luokittelu. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytyiseen maassa?
 +  - Ionien spesifiset pidättymismekanismit maassa.
 +  - Vastaa toiseen seuraavista:​
 +    * Suolamailla ilmenevät ongelmat ja niiden syyt.
 +    * Humuksen ominaisuudet ja merkitys maan ominaisuuksien ja prosessien kannalta.
 +
 +
 +==== 2011. Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry ====
 +
 +  1. Maan alumiini, sen reaktiot ja vaikutukset maassa.
 +  2. Rapautumistuotteiden merkitys maassa.
 +  3. Humus, sen ominaisuudet ja merkitys maan prosessien kannalta.
 +
 +  Vastaa toiseen seuraavista kysymyksistä:​
 +  4. Suolamaihin liittyvät ongelmat.
 +  5. Miten eri kationit pidättyvät maahan ja mitkä tekijät pidättymiseen vaikuttavat?​
 +
 +
 +==== XX.8.2010 Kirja: Soil Fertility and Fertilizers ====
 +
 +  - Maan kaliumvarojen suuruus ja käyttökelpoisuus kasveille eri maalajeilla;​ Keinot käyttökelpoisten kaliumvarojen määrittämisesksi.
 +  - Orgaanisen aineksen merkitys fosforin kierrossa TAI Erilaisten fosforia sisältävien lannoitusaineiden soveltuvuus erilaisille kasveille erityyppisillä mailla TAI Fosforilannoituksen tarpeeseen vaikuttavat tekijät
 +  - //Soil quality// -käsite: mitä se tarkoittaa ja miten se eroaa käsitteistä //Soil health// ja //Soil fertility//?​ Mitä suomenkielinen termi //Maan viljavuus// mielestäsi tarkoittaa?
 +  - Veden runsauden vaikutus kasvien kasvuun.
 +  - Kuparin sitoutuminen ja liukoisuus maassa.
 +
 +
 +==== XX.6.2010 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry ====
 +
 +  - Hapettomat olot maassa. Miten hapettoman maan ominaisuudet selittyvät kemiallisilla reaktioilla?​
 +  - Maan happamuuden luokittelu. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytymiseen ja biologiseen saatavuuteen maassa?
 +  - Savimineraalien luokittelu ja tyypillisimpiä ominaisuuksia.
 +  - Vastaa toiseen seuraavista:​
 +    * Ionien spesifinen pidättyminen.
 +    * Suolaantuneiden maiden ongelmia.
 +
 +
 +
 +
 +==== XX.2.2010 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry ====
 +
 +  - Maan happamuuden luokittelu ja määrittämisen periaatteet. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytymiseen ja biologiseen saatavuuteen maassa?
 +  - Hapettomuuden aiheuttamat muutokset maaperän kemiallisissa ominaisuuksissa ja niiden ekologiset vaikutukset?​
 +  - Millä mekanismeillä kationit sitoutuvat maahan ja mitkä tekijät vaikuttavat eri kationien kilpailukykyyn sitoutumispaikoista?​
 +  - Vastaa toiseen seuraavista:​
 +    * Maan varausominaisuudet ja niiden synty.
 +    * Maahan joutuvien varauksettomien molekyylien ja yhdisteiden pidättyminen.
 +
 +
 +
 +==== 11.06.2009 Kirjat: Environmental Chemistry ja Pollution Science ====
 +
 +  - Jätevesiliete,​ käsittely, käyttö, hyödyt, haitat?
 +  - Pilaantuneen maaperän ​ in situ -kunnostus, haitat, edut, tehokkuus
 +  - Selitä PAH-yhdisteistä ja niiden ympäristövaikutuksista
 +  - Vastaa kahteen kolmesta:
 +    * Sisäilman haitalliset yhdisteet
 +    * Ympäristöestrogeenit
 +    * Elohopean kierto ja ympäristövaikutukset