Tenttiwiki

Maaperä- ja ympäristötieteen kirjallisuus II (MAA370)

24.10.2013 Kirja: Bohn et al. Soil Chemistry

 1. Savimineraalit, niiden luokittelu ja tyypilliset ominaisuudet
 2. Miten huono happitilanne vaikuttaa maan eri ominaisuuksiin? Pohdi kysymystä reaktioiden ja prosessien näkökulmasta eli mitkä eri tekijät selittävät vaikutuksia?
 3. Maan happamuuden luokittelu ja happamuuden määrittämisen periaatteet.
 4. Vastaa yhteen kysymykseen seuraavista
 • Maan pH:n vaikutus makro- ja mikroravinteiden pidättymiseen ja käyttökelpoisuuteen kasveille.
 • Suolamaat, niiden luokittelu ja niihin liittyvät ongelmat. Miten näitä maita voitaisiin kunnostaa?
 • Varauksettomien molekyylien pidättyminen maahan.

17.9.2013 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry

 1. Maan komponenttien sähköiset ominaisuudet ja niiden synty. Vaikutukset ravinteiden pidättymiseen.
 2. Maan happamuuden luokittelu. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytyiseen maassa ja biologisiin prosesseihin?
 3. Hapettomien olosuhteiden vaikutus ravinteiden käyttäytymiseen maassa ja niiden käyttökelpoisuus kasveille.
 4. Maan alumiini ja sen reaktiot.

25.10.2012 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry

 1. Maan komponenttien sähköiset ominaisuudet ja niiden synty
 2. Maan happamuuden luokittelu. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytyiseen maassa?
 3. Vastaa kahteen seuraavista:
  • Suolamailla ilmenevät ongelmat ja niiden syyt.
  • Hapettomien olosuhteiden vaikutus ravinteiden käyttäytymiseen maassa.
  • Kationien pidättymismekanismit

24.05.2012 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry

 1. Miten hapettomat olosuhteet vaikuttavat maan ominaisuuksiin? Mitkä tekijät selittävät vaikutuksia?
 2. Maan happamuuden luokittelu. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytyiseen maassa?
 3. Ionien spesifiset pidättymismekanismit maassa.
 4. Vastaa toiseen seuraavista:
  • Suolamailla ilmenevät ongelmat ja niiden syyt.
  • Humuksen ominaisuudet ja merkitys maan ominaisuuksien ja prosessien kannalta.

2011. Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry

1. Maan alumiini, sen reaktiot ja vaikutukset maassa.
2. Rapautumistuotteiden merkitys maassa.
3. Humus, sen ominaisuudet ja merkitys maan prosessien kannalta.
Vastaa toiseen seuraavista kysymyksistä:
4. Suolamaihin liittyvät ongelmat.
5. Miten eri kationit pidättyvät maahan ja mitkä tekijät pidättymiseen vaikuttavat?

XX.8.2010 Kirja: Soil Fertility and Fertilizers

 1. Maan kaliumvarojen suuruus ja käyttökelpoisuus kasveille eri maalajeilla; Keinot käyttökelpoisten kaliumvarojen määrittämisesksi.
 2. Orgaanisen aineksen merkitys fosforin kierrossa TAI Erilaisten fosforia sisältävien lannoitusaineiden soveltuvuus erilaisille kasveille erityyppisillä mailla TAI Fosforilannoituksen tarpeeseen vaikuttavat tekijät
 3. Soil quality -käsite: mitä se tarkoittaa ja miten se eroaa käsitteistä Soil health ja Soil fertility? Mitä suomenkielinen termi Maan viljavuus mielestäsi tarkoittaa?
 4. Veden runsauden vaikutus kasvien kasvuun.
 5. Kuparin sitoutuminen ja liukoisuus maassa.

XX.6.2010 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry

 1. Hapettomat olot maassa. Miten hapettoman maan ominaisuudet selittyvät kemiallisilla reaktioilla?
 2. Maan happamuuden luokittelu. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytymiseen ja biologiseen saatavuuteen maassa?
 3. Savimineraalien luokittelu ja tyypillisimpiä ominaisuuksia.
 4. Vastaa toiseen seuraavista:
  • Ionien spesifinen pidättyminen.
  • Suolaantuneiden maiden ongelmia.

XX.2.2010 Kirja: Bohn, H. Soil Chemistry

 1. Maan happamuuden luokittelu ja määrittämisen periaatteet. Miten happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttäytymiseen ja biologiseen saatavuuteen maassa?
 2. Hapettomuuden aiheuttamat muutokset maaperän kemiallisissa ominaisuuksissa ja niiden ekologiset vaikutukset?
 3. Millä mekanismeillä kationit sitoutuvat maahan ja mitkä tekijät vaikuttavat eri kationien kilpailukykyyn sitoutumispaikoista?
 4. Vastaa toiseen seuraavista:
  • Maan varausominaisuudet ja niiden synty.
  • Maahan joutuvien varauksettomien molekyylien ja yhdisteiden pidättyminen.

11.06.2009 Kirjat: Environmental Chemistry ja Pollution Science

 1. Jätevesiliete, käsittely, käyttö, hyödyt, haitat?
 2. Pilaantuneen maaperän in situ -kunnostus, haitat, edut, tehokkuus
 3. Selitä PAH-yhdisteistä ja niiden ympäristövaikutuksista
 4. Vastaa kahteen kolmesta:
  • Sisäilman haitalliset yhdisteet
  • Ympäristöestrogeenit
  • Elohopean kierto ja ympäristövaikutukset