Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

limnologian_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Limnologian perusteet ======
 +
 +===== Välikuulustelu 1 =====
 +
 +==== 20.11.2009 ====
 +
 +  - Kuvaa dimiktisen järven lämpötilakerrostuneisuuden vuodenaikainen kehitys pääpiirteittäin jäiden lähdöstä alkaen.
 +  - Miten redox-potentiaali ja rauta yhdessä säätelevät järven ravinnekuormitusta?​ Reaktioyhtälöitä ei tarvitse esittää.
 +  - Mitkä ovat pääasialliset erot hyvin kirkasvetisen,​ hyvin humuspitoisen ja toisaalta savisamean järven valaistusoloissa tietyssä (esim. 1 m) syvyydessä. Mistä erot johtuvat? Lukuarvoja ei tarvitse esittää.
 +  - Selitä/​määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
 +    * Meromiktinen järvi
 +    * Eutrofinen järvi
 +    * Monimolimnion
 +    * Litoraali
 +    * Denitrifikaatio
 +    * Kompensaatiotaso
 +    * Seston
 +    * Valuma
 +    * Valuma-alue
 +    * Harppauskerros
 +  ​
 +
 +====29.1.2009====
 +
 +  - Järven vesitaseen eri osatekijät.
 +  - Miten redox-potentiaali ja rauta yhdessä säätelevät järven ravinnekuormitusta?​ Reaktioyhtälöitä ei tarvitse esittää.
 +  - Miten kerrostuvan eutrofisen ja kerrostuvan oligotrofisen järven syvyyssuuntaiset happikäyrät tyypillisesti eroavat toisistaan loppukesällä?​ Miksi?
 +  - Selitä/​määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
 +    * Meromiktinen järvi
 +    * Eutrofinen järvi
 +    * Monimolimnion
 +    * Litoraali
 +    * Denitrifikaatio
 +    * Järven stabiliteetti
 +    * Seston
 +    * Biologinen hapen kulutus (BHK)
 +    * Valuma-alue
 +    * Klinogradinen happikäyrä
 +
 +==== 29.10.2004 ====
 +
 +  - Selitä lyhyesti seuraavat termit
 +    * limnologia
 +    * valunta (myös laatu)
 +    * glasiaalijärvi
 +    * rantaviivakerroin
 +    * viipymä
 +    * leniittiset vedet
 +    * lämmin monomiktinen järvi
 +    * kemokliini
 +    * stenoterminen eliö
 +    * hapen kyllästysvajaus
 +    * alkaliteetti
 +    * TOC 
 +  - Miksi jokien keväiset virtaamamaksimit ovat keskimäärin suurempia kuin syysmaksimit?​ Miksi eri jokien vesimäärät (virtaamat) ovat erilaisia?
 +  - Miksi järven keskimääräisiä pitoisuuksia,​ lämpötiloja tms. ei pidä laskea eri mittaussyvyyksien tulosten keskiarvona?​
 +  - Miksi keväinen vesien täyskierto kestää yleensä selvästi lyhyemmän ajan kuin syystäyskierto?​
 +  - Miksi toiset järvet lämpenevät samallakin alueella nopeammin kuin toiset?
 +  - Miksi syvänteiden vesien hapen loppuminen on järven tilan kannalta huono asia?
 +  - Miksi Suomen järvien vesi on usein hapanta ja ne ovat myös herkkiä happamoitumiselle?​
 +  - Miksi veden väriluku ei aina kerrokaan veden humuspitoisuudesta?​
 +
 +
 +===== Välikuulustelu 2 ===== 
 +
 +====25.2.2011 ====
 +
 +  - Selitä termi resuspensio ja kuvaa sedimentin resuspensioon vaikuttavat tekijät.
 +  - Kuvaa eläinplanktonin vertikaalinen ja horisontaalinen jakautuminen vesipatsaassa ja tärkeimmät syyt.
 +  - Selitä makrofyyttien elomuotojako ja sopeutuminen vesiympäristöön.
 +  - Selitä/​määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
 +    * Transportaatiopohja
 +    * Autoktoninen aines
 +    * Eläinplankton
 +    * ”The paradox of plankton”
 +    * Heterofyllia
 +    * Reliktiäyriäinen
 +    * Bioturbaatio
 +    * Kaapijat (scrapers)
 +    * Dy
 +    * Perustuotanto
 +
 +==== 17.12.2010 ====
 +
 +  - Kuvaa järven kasviplanktonbiomassan tyypillisen vuotuisen kehityksen pääpiirteet ja tärkeimmät säätelevät tekijät.
 +  - Miten pohjaeläimistön yksilömäärät ja toisaalta lajirunsaus muuttuvat siirryttäessä litoraalista syvännealueille. Miksi?
 +  - Selitä mitä käsite jokikontinuumi (river continuum concept) tarkoittaa ja miten heijastuu joen ravintoketjun rakenteeseen.
 +  - Selitä/​määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
 +    * Transportaatiopohja
 +    * Autoktoninen aines
 +    * Resuspensio
 +    * Syklomorfoosi
 +    * Helofyytti
 +    * Omnivori
 +    * Bioturbaatio
 +    * Kerääjät (collectors)
 +    * Dy
 +    * Perustuotanto
 +
 +==== 11.12.2009 ====
 +
 +  - Kuvaa järven kasviplanktonbiomassan tyypillisen vuotuisen kehityksen pääpiirteet ja tärkeimmät säätelevät tekijät.
 +  - Miten pohjaeläimistön yksilömäärät ja toisaalta lajirunsaus muuttuvat siirryttäessä litoraalista syvännealueille. Miksi?
 +  - Selitä mitä käsite jokikontinuumi (river continuum concept) tarkoittaa ja miten heijastuu joen ravintoketjun rakenteeseen.
 +  - Selitä/​määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
 +    * Transportaatiopohja
 +    * Alloktoninen aines
 +    * Cladocera
 +    * Syklomorfoosi
 +    * Helofyytti
 +    * Reliktiäyriäinen
 +    * Bioturbaatio
 +    * Kerääjät (collectors)
 +    * Gyttja
 +    * Perustuotanto
 +
 +==== 15.12.2006 ====
 +
 +  - Kuvaa järven kasviplanktonbiomassan tyypillisen vuotuisen kehityksen pääpiirteet ja tärkeimmät säätelevät tekijät.
 +  - Miten pohjaeläimistön yksilömäärät ja toisaalta lajirunsaus muuttuvat siirryttäessä litoraalista syvännealueille. Miksi?
 +  - Monissa järvissä eläinplanktonin esiintyminen vaihtelee vuorokauden eri aikoina säännönmukaisella tavalla a) syvyyssuunnassa,​ b) horisontaalisuunnassa. Mistä vaihtelu voi johtua?
 +  - Selitä/​määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
 +    * Helofyytti
 +    * Pleustofyytti
 +    * Resuspensio
 +    * Eroosiopohja
 +    * Syklomorfoosi
 +    * Nauplius
 +    * Autoktoninen aines
 +    * Fototrofi
 +    * Omnivori
 +    * Dy