Tenttiwiki

Limnologian perusteet

Välikuulustelu 1

20.11.2009

 1. Kuvaa dimiktisen järven lämpötilakerrostuneisuuden vuodenaikainen kehitys pääpiirteittäin jäiden lähdöstä alkaen.
 2. Miten redox-potentiaali ja rauta yhdessä säätelevät järven ravinnekuormitusta? Reaktioyhtälöitä ei tarvitse esittää.
 3. Mitkä ovat pääasialliset erot hyvin kirkasvetisen, hyvin humuspitoisen ja toisaalta savisamean järven valaistusoloissa tietyssä (esim. 1 m) syvyydessä. Mistä erot johtuvat? Lukuarvoja ei tarvitse esittää.
 4. Selitä/määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
  • Meromiktinen järvi
  • Eutrofinen järvi
  • Monimolimnion
  • Litoraali
  • Denitrifikaatio
  • Kompensaatiotaso
  • Seston
  • Valuma
  • Valuma-alue
  • Harppauskerros

29.1.2009

 1. Järven vesitaseen eri osatekijät.
 2. Miten redox-potentiaali ja rauta yhdessä säätelevät järven ravinnekuormitusta? Reaktioyhtälöitä ei tarvitse esittää.
 3. Miten kerrostuvan eutrofisen ja kerrostuvan oligotrofisen järven syvyyssuuntaiset happikäyrät tyypillisesti eroavat toisistaan loppukesällä? Miksi?
 4. Selitä/määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
  • Meromiktinen järvi
  • Eutrofinen järvi
  • Monimolimnion
  • Litoraali
  • Denitrifikaatio
  • Järven stabiliteetti
  • Seston
  • Biologinen hapen kulutus (BHK)
  • Valuma-alue
  • Klinogradinen happikäyrä

29.10.2004

 1. Selitä lyhyesti seuraavat termit
  • limnologia
  • valunta (myös laatu)
  • glasiaalijärvi
  • rantaviivakerroin
  • viipymä
  • leniittiset vedet
  • lämmin monomiktinen järvi
  • kemokliini
  • stenoterminen eliö
  • hapen kyllästysvajaus
  • alkaliteetti
  • TOC
 2. Miksi jokien keväiset virtaamamaksimit ovat keskimäärin suurempia kuin syysmaksimit? Miksi eri jokien vesimäärät (virtaamat) ovat erilaisia?
 3. Miksi järven keskimääräisiä pitoisuuksia, lämpötiloja tms. ei pidä laskea eri mittaussyvyyksien tulosten keskiarvona?
 4. Miksi keväinen vesien täyskierto kestää yleensä selvästi lyhyemmän ajan kuin syystäyskierto?
 5. Miksi toiset järvet lämpenevät samallakin alueella nopeammin kuin toiset?
 6. Miksi syvänteiden vesien hapen loppuminen on järven tilan kannalta huono asia?
 7. Miksi Suomen järvien vesi on usein hapanta ja ne ovat myös herkkiä happamoitumiselle?
 8. Miksi veden väriluku ei aina kerrokaan veden humuspitoisuudesta?

Välikuulustelu 2

25.2.2011

 1. Selitä termi resuspensio ja kuvaa sedimentin resuspensioon vaikuttavat tekijät.
 2. Kuvaa eläinplanktonin vertikaalinen ja horisontaalinen jakautuminen vesipatsaassa ja tärkeimmät syyt.
 3. Selitä makrofyyttien elomuotojako ja sopeutuminen vesiympäristöön.
 4. Selitä/määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
  • Transportaatiopohja
  • Autoktoninen aines
  • Eläinplankton
  • ”The paradox of plankton”
  • Heterofyllia
  • Reliktiäyriäinen
  • Bioturbaatio
  • Kaapijat (scrapers)
  • Dy
  • Perustuotanto

17.12.2010

 1. Kuvaa järven kasviplanktonbiomassan tyypillisen vuotuisen kehityksen pääpiirteet ja tärkeimmät säätelevät tekijät.
 2. Miten pohjaeläimistön yksilömäärät ja toisaalta lajirunsaus muuttuvat siirryttäessä litoraalista syvännealueille. Miksi?
 3. Selitä mitä käsite jokikontinuumi (river continuum concept) tarkoittaa ja miten heijastuu joen ravintoketjun rakenteeseen.
 4. Selitä/määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
  • Transportaatiopohja
  • Autoktoninen aines
  • Resuspensio
  • Syklomorfoosi
  • Helofyytti
  • Omnivori
  • Bioturbaatio
  • Kerääjät (collectors)
  • Dy
  • Perustuotanto

11.12.2009

 1. Kuvaa järven kasviplanktonbiomassan tyypillisen vuotuisen kehityksen pääpiirteet ja tärkeimmät säätelevät tekijät.
 2. Miten pohjaeläimistön yksilömäärät ja toisaalta lajirunsaus muuttuvat siirryttäessä litoraalista syvännealueille. Miksi?
 3. Selitä mitä käsite jokikontinuumi (river continuum concept) tarkoittaa ja miten heijastuu joen ravintoketjun rakenteeseen.
 4. Selitä/määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
  • Transportaatiopohja
  • Alloktoninen aines
  • Cladocera
  • Syklomorfoosi
  • Helofyytti
  • Reliktiäyriäinen
  • Bioturbaatio
  • Kerääjät (collectors)
  • Gyttja
  • Perustuotanto

15.12.2006

 1. Kuvaa järven kasviplanktonbiomassan tyypillisen vuotuisen kehityksen pääpiirteet ja tärkeimmät säätelevät tekijät.
 2. Miten pohjaeläimistön yksilömäärät ja toisaalta lajirunsaus muuttuvat siirryttäessä litoraalista syvännealueille. Miksi?
 3. Monissa järvissä eläinplanktonin esiintyminen vaihtelee vuorokauden eri aikoina säännönmukaisella tavalla a) syvyyssuunnassa, b) horisontaalisuunnassa. Mistä vaihtelu voi johtua?
 4. Selitä/määrittele hyvin lyhyesti seuraavat käsitteet
  • Helofyytti
  • Pleustofyytti
  • Resuspensio
  • Eroosiopohja
  • Syklomorfoosi
  • Nauplius
  • Autoktoninen aines
  • Fototrofi
  • Omnivori
  • Dy