Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kirjatentti:akvaattisten_tieteiden_kirjatentti_-_limnology_horne_goldman [2014/08/15 22:44]
127.0.0.1 external edit
kirjatentti:akvaattisten_tieteiden_kirjatentti_-_limnology_horne_goldman [2019/06/12 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== 2.11.2012 ====
 +Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:​
 +  - Veden erityisominaisuudet yhdisteenä
 +  - Typen kierron pääpiirteet järviekosysteemissä
 +  - Eläinplanktonin vuotuisen sukkession pääpiirteet ja siihen vaikuttavat säätelytekijät
  
 +
 +==== 12.4.2013 ====
 +Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:​
 +  - Lämpötilakerrostuneisuustyypit järvissä
 +  - Raudan vaikutus fosforin kiertoon järvissä
 +  - Litoraali- ja profundaalialueiden pohjaeläimistön erityispiirteet
 +
 +==== 11.12.2015 ====
 +Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:​
 +  - Hapen vertikaalinen jakautuminen eutrofisten ja toisaalta oligotrofisten järvien vesipatsaassa. Mistä erot hapen vertikaalijakaumassa näiden järvityyppien välillä johtuvat?
 +  - Tärkeimmät fosforin liikkeitä vesi-sedimentti rajapinnassa säätelevät tekijät.
 +  - Eläinplanktonin vaellukset ja niiden tärkeimmät säätelymekanismit.