Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kemian_perusteet [2014/08/08 03:43]
62.210.146.43 comment2, http://phyalagrlis.jimdo.com acheter cialis pharmacie france, 016, http://adullact.net/tracker/download.php/169/755/7511/2911/exercises-to-stop-premature-ejaculation-extreme-premature-ejaculation-treatment-fluoxetine-for-premature-ejaculation-h
kemian_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kemian perusteet ======
  
 +
 +==== 19.10.2012 ====
 +1) Vastaa lyhyesti:
 +   a) muodostavatko alkalimetallit helpommin ionisia vai molekyyliyhdisteitä?​ Perustele lyhyesti vastauksesi.
 +   b) mitä tapahtuu jos suljettuun reaktioastiaan,​ jossa on tasapainossa reaktio N2(g) + 3 H2(g) <-> 2 NH3(g)lisätään inerttiä jalokaasua (=paine kasvaa). Lämpötila pysyy vakiona. Perustele lyhyesti vastauksesi.
 +   c) miksi entropia (S) kasvaa kun aineen olomuoto muuttuu kiinteästä nestemäiseksi ja edelleen kaasumaiseksi.
 +
 +2) Molekyylien väliset vuorovaikutukset ja niiden vaikutus aineen ominaisuuksiin
 +
 +3) Laske 0,10 M NaClO-liuoksen pH. OClH:n happovakio on 3,0*10^-8. ClO¯ on HOCl:n vastinemäs.
 +
 +**Orgaanisen kemian osa**:
 +
 +4) 
 +   a) Piirrä 3 mahdollista rakennekaava molekyylille jonka molekyylikaava on C4H8O ja nimeä ne.
 +   b) Piirrä molekyylin (3R,​4S)-3-kloori-4-metyyliheksaani rakennekaava.
 +
 +5) Miksi hiili muodostaa orgaanisissa yhdisteissä yleensä neljä sidosta? Tarkastele orbitaalitasolla seuraavista molekyyleistä osoitettuja hiiliä. Vaikuttavatko hiilen sidokset molekyylin avaruudelliseen rakenteeseen?​
 +
 +(Kuva jossa neljä molekyyliä viivakaavoin kuvattuna ja jokaisesta yksi hiili nuolella osoitettuna.)
 +  1: hiilestä 4 sidosta muihin hiiliin
 +  2: hiilestä 3 sidosta muihin hiiliin
 +  3: hiilestä kaksoissidos ja kaksi yksöissidosta hiiliin
 +  4: hiilestä kolmoissidos ja yksöissidos
 +
 +==== 15.11.2011 ====
 +
 +  - Selitä lyhyesti
 +    * miksi jalokaasut eivät reagoi helposti muiden aineiden kanssa?
 +    * miksi veden (H2O) kiehumispiste (+100°C) on epätavallisen korkea verrattuna muiden happiryhmän alkuaineiden samanlaisiin yhdisteisiin (H2S, -60°C; H2Se, -41°C; H2Te, -2°C)?
 +    * miksi entropia (S) kasvaa kun aineen olomuoto muuttuu kiinteästä nestemäiseksi ja edelleen kaasumaiseksi?​
 +  - Atomin rakenne (atomin perusrakenne sekä lyhyesti atomin rakenne Bohrin atomimallin ja kvanttimekaanisen atomimallin mukaisesti).
 +  - Glukoosin, C6H12O6, metabolinen hapettuminen ihmisen kehossa tuottaa hiilidioksidia,​ CO2(g), alla olevan reaktioyhtälön mukaisesti
 +
 +   ​C6H12O6(aq) + 6 OC2(g) -> 6 CO2(g) + 6 H2O(l)
 +
 +Kuinka suuri tilavuus hiilidioksidia muodostuu lämpötilassa 37,0°C ja 1,00 atm paineessa, kun 24,5 g glukoosia kuluu reaktiossa?
 +
 +Atomipainoja:​ H=1,008; C=12,01; O=16,00
 +Kaasuvakiot:​ R= 8,314 J/K⋅mol ; R=0,0821 dm3⋅atm/​K⋅mol
 +
 +
 +
 +==== 14.10.2011 ====
 +
 +  - Selitä lyhyesti  ​
 +    * miksi kiinteän veden (jään) tiheys on pienempi kuin nestemäisen veden (lämpötila 4 ºC)
 +    * kuinka puoliläpäisevä kalvo toimii osmoosissa
 +    * miksi hiilidioksidia (g) liukenee vähemmän valtameriin kun merien lämpötila kasvaa
 +  - Siirtymäalkuaineet ja koordinaatioyhdisteet
 +  - Kupari(II)hydroksidia Cu(OH)2(s), käytetään torjunta-aineena (pestisidi, fungisidi ja bakterisidi) esim. viljan ja viinirypäleiden käsittelyssä. Laske kupari(II)hydroksidin liukoisuus (g/dm3) veteen kun Ksp(Cu(OH)2) = 2,2 x 10-20 (M3)  ​
 +
 +Atomipainoja:​ Ar(H)= 1,008; Ar(O)= 16,00; Ar(Cu)= 63,54
 +
 +
 +==== 18.1.2011 ====
 +
 +  - Kaasujen yleisiä ominaisuuksia ja ideaalikaasun tilanyhtälö
 +  - Piirrä sulfaatti-ionin,​ (SO4)-2, Lewis-rakenne ja päättele VSEPR-mallin avulla sulfaatti-ionin muoto. Happi ja rikki ovat molemmat 16. ryhmän alkuaineita.
 +  - Kalsiumkarbonaattia,​ CaCO3 (s), käytetään esimerkiksi maaperän happamuuden säätöaineena. Laske kalsiumkarbonaatin,​ CaCO3, liukoisuus (g/dm3) veteen, kun kalsiumkarbonaatin liukoisuustulo on Ksp(CaCO3) = 8,7 x 10^-9. Hiilen, hapen ja kalsiumin atomipainot annettu tentissä.
 +  - 
 +    * Ympyröi vankomysiinin funktionaaliset ryhmät ja nimeä ne.
 +    * Kuinka monta stereokeskusta vankomysiinillä on?
 +    * Kuinka monta sp-hybridisoitunutta hiiltä on vankomysiinissä?​
 +{{vancomycine.png|}}
 +
 +
 +==== 22.1.2008 ====
 +
 +Tentissä kolme epäorgaanisen kemian tehtävää 1-3 ja kaksi orgaanisen kemian tehtävää 4-5. Tentissä annettu hapen ja elohopean atomipainot sekä kaasuvakio.
 +  - Jaksollinen järjestelmä,​ sen rakenne pääpiirteissään sekä alkuaineiden ominaisuuksien (esim. atomin koko, ionisaatioenergia,​ elektroniaffiniteetti) muutokset jaksollisessa järjestelmässä.
 +  - Sanaselityksiä:​
 +    * Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan ideaalikaasulla.
 +    * Alkuaine happi (happikaasu) löydettiin alunperin allaolevan reaktion avulla: 2 HgO(s) -> 2 Hg(l) + 02(g). Kuinka suuri tilavuus (dm3) happikaasua muodostuu kun 35,2 g elohopea(II)oksidia,​ HgO(s), reagoi reaktioyhtälön mukaisesti. Happikaasun tilavuus mitattiin NTP-olosuhteissa.
 +  - Bariumsulfaatti,​ BaSO4, on hyvin niukkaliukoinen yhdiste. Kirjoita näkyviin kylläisessä BaSO4:n vesiliuoksessa vallitseva tasapainoreaktioyhtälö. Laske bariumsulfaatin liukoisuus (mol/dm3) veteen kun bariumsulfaatin liukoisuustulo Ksp(BaSO4) = 1,1 x 10^-10.
 +  - Alla esiintyvä alkeeni reagoi boraatin kanssa anti-Markovnikov-tyyppisesti,​ jonka jälkeen syntynyt tuote hydrolysoidaan vetyperoksidilla. Piirrä syntyvän tuotteen rakenne ja nimeä sekä lähtöaine että tuote. (Kuvassa jokin alkeeni + 1) BH3  2) H2O2 ----->)
 +  - Nimeä kuvassa esitetyn yhdisteen funktionaaliset ryhmät ja piirrä yhdisteen (R)-enantiomeeri. (Kuvassa jokin orgaaninen yhdiste, jossa useita funktionaalisia ryhmiä)
 +
 +
 +==== Orgaanisen kemian osuus 13.10.2000 ====
 +
 +  - Esitä rakennekaavat ja nimeä kaikki tertiääriset amiinit, joiden molekyylikaava on C5 H13 N.
 +  - Mitä funktionaalisia ryhmiä on B6-vitamiinissa?​ Rengasta ne kuvastaja nimeä. Anna yhdisteelle myös molekyylikaava.
 +{{kemianperusteet.jpg}}
 +  - Esitä seuraavien yhdisteiden aukipiirretyt rakennekaavat. Jos niillä voi esiintyä cis- ja trans-isomeerejä esitä kummankin isomeerin rakennekaava.
 +    * 4-metyyli-2-penteeni
 +    * 2-metyyli-2-penteeni
 +    * l-kloori-2-metyylisyklopentaani
 +  - Mitä syntyy seuraavissa reaktioissa?​
 +{{kemianperusteet2.jpg}}