Tenttiwiki

Kemian perusteet

19.10.2012

1) Vastaa lyhyesti:

 a) muodostavatko alkalimetallit helpommin ionisia vai molekyyliyhdisteitä? Perustele lyhyesti vastauksesi.
 b) mitä tapahtuu jos suljettuun reaktioastiaan, jossa on tasapainossa reaktio N2(g) + 3 H2(g) <-> 2 NH3(g)lisätään inerttiä jalokaasua (=paine kasvaa). Lämpötila pysyy vakiona. Perustele lyhyesti vastauksesi.
 c) miksi entropia (S) kasvaa kun aineen olomuoto muuttuu kiinteästä nestemäiseksi ja edelleen kaasumaiseksi.

2) Molekyylien väliset vuorovaikutukset ja niiden vaikutus aineen ominaisuuksiin

3) Laske 0,10 M NaClO-liuoksen pH. OClH:n happovakio on 3,0*10^-8. ClO¯ on HOCl:n vastinemäs.

Orgaanisen kemian osa:

4)

 a) Piirrä 3 mahdollista rakennekaava molekyylille jonka molekyylikaava on C4H8O ja nimeä ne.
 b) Piirrä molekyylin (3R,4S)-3-kloori-4-metyyliheksaani rakennekaava.

5) Miksi hiili muodostaa orgaanisissa yhdisteissä yleensä neljä sidosta? Tarkastele orbitaalitasolla seuraavista molekyyleistä osoitettuja hiiliä. Vaikuttavatko hiilen sidokset molekyylin avaruudelliseen rakenteeseen?

(Kuva jossa neljä molekyyliä viivakaavoin kuvattuna ja jokaisesta yksi hiili nuolella osoitettuna.)

1: hiilestä 4 sidosta muihin hiiliin
2: hiilestä 3 sidosta muihin hiiliin
3: hiilestä kaksoissidos ja kaksi yksöissidosta hiiliin
4: hiilestä kolmoissidos ja yksöissidos

15.11.2011

 1. Selitä lyhyesti
  • miksi jalokaasut eivät reagoi helposti muiden aineiden kanssa?
  • miksi veden (H2O) kiehumispiste (+100°C) on epätavallisen korkea verrattuna muiden happiryhmän alkuaineiden samanlaisiin yhdisteisiin (H2S, -60°C; H2Se, -41°C; H2Te, -2°C)?
  • miksi entropia (S) kasvaa kun aineen olomuoto muuttuu kiinteästä nestemäiseksi ja edelleen kaasumaiseksi?
 2. Atomin rakenne (atomin perusrakenne sekä lyhyesti atomin rakenne Bohrin atomimallin ja kvanttimekaanisen atomimallin mukaisesti).
 3. Glukoosin, C6H12O6, metabolinen hapettuminen ihmisen kehossa tuottaa hiilidioksidia, CO2(g), alla olevan reaktioyhtälön mukaisesti
 C6H12O6(aq) + 6 OC2(g) -> 6 CO2(g) + 6 H2O(l)

Kuinka suuri tilavuus hiilidioksidia muodostuu lämpötilassa 37,0°C ja 1,00 atm paineessa, kun 24,5 g glukoosia kuluu reaktiossa?

Atomipainoja: H=1,008; C=12,01; O=16,00 Kaasuvakiot: R= 8,314 J/K⋅mol ; R=0,0821 dm3⋅atm/K⋅mol

14.10.2011

 1. Selitä lyhyesti
  • miksi kiinteän veden (jään) tiheys on pienempi kuin nestemäisen veden (lämpötila 4 ºC)
  • kuinka puoliläpäisevä kalvo toimii osmoosissa
  • miksi hiilidioksidia (g) liukenee vähemmän valtameriin kun merien lämpötila kasvaa
 2. Siirtymäalkuaineet ja koordinaatioyhdisteet
 3. Kupari(II)hydroksidia Cu(OH)2(s), käytetään torjunta-aineena (pestisidi, fungisidi ja bakterisidi) esim. viljan ja viinirypäleiden käsittelyssä. Laske kupari(II)hydroksidin liukoisuus (g/dm3) veteen kun Ksp(Cu(OH)2) = 2,2 x 10-20 (M3)

Atomipainoja: Ar(H)= 1,008; Ar(O)= 16,00; Ar(Cu)= 63,54

18.1.2011

 1. Kaasujen yleisiä ominaisuuksia ja ideaalikaasun tilanyhtälö
 2. Piirrä sulfaatti-ionin, (SO4)-2, Lewis-rakenne ja päättele VSEPR-mallin avulla sulfaatti-ionin muoto. Happi ja rikki ovat molemmat 16. ryhmän alkuaineita.
 3. Kalsiumkarbonaattia, CaCO3 (s), käytetään esimerkiksi maaperän happamuuden säätöaineena. Laske kalsiumkarbonaatin, CaCO3, liukoisuus (g/dm3) veteen, kun kalsiumkarbonaatin liukoisuustulo on Ksp(CaCO3) = 8,7 x 10^-9. Hiilen, hapen ja kalsiumin atomipainot annettu tentissä.
  • Ympyröi vankomysiinin funktionaaliset ryhmät ja nimeä ne.
  • Kuinka monta stereokeskusta vankomysiinillä on?
  • Kuinka monta sp-hybridisoitunutta hiiltä on vankomysiinissä?

22.1.2008

Tentissä kolme epäorgaanisen kemian tehtävää 1-3 ja kaksi orgaanisen kemian tehtävää 4-5. Tentissä annettu hapen ja elohopean atomipainot sekä kaasuvakio.

 1. Jaksollinen järjestelmä, sen rakenne pääpiirteissään sekä alkuaineiden ominaisuuksien (esim. atomin koko, ionisaatioenergia, elektroniaffiniteetti) muutokset jaksollisessa järjestelmässä.
 2. Sanaselityksiä:
  • Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan ideaalikaasulla.
  • Alkuaine happi (happikaasu) löydettiin alunperin allaolevan reaktion avulla: 2 HgO(s) → 2 Hg(l) + 02(g). Kuinka suuri tilavuus (dm3) happikaasua muodostuu kun 35,2 g elohopea(II)oksidia, HgO(s), reagoi reaktioyhtälön mukaisesti. Happikaasun tilavuus mitattiin NTP-olosuhteissa.
 3. Bariumsulfaatti, BaSO4, on hyvin niukkaliukoinen yhdiste. Kirjoita näkyviin kylläisessä BaSO4:n vesiliuoksessa vallitseva tasapainoreaktioyhtälö. Laske bariumsulfaatin liukoisuus (mol/dm3) veteen kun bariumsulfaatin liukoisuustulo Ksp(BaSO4) = 1,1 x 10^-10.
 4. Alla esiintyvä alkeeni reagoi boraatin kanssa anti-Markovnikov-tyyppisesti, jonka jälkeen syntynyt tuote hydrolysoidaan vetyperoksidilla. Piirrä syntyvän tuotteen rakenne ja nimeä sekä lähtöaine että tuote. (Kuvassa jokin alkeeni + 1) BH3 2) H2O2 —–>)
 5. Nimeä kuvassa esitetyn yhdisteen funktionaaliset ryhmät ja piirrä yhdisteen (R)-enantiomeeri. (Kuvassa jokin orgaaninen yhdiste, jossa useita funktionaalisia ryhmiä)

Orgaanisen kemian osuus 13.10.2000

 1. Esitä rakennekaavat ja nimeä kaikki tertiääriset amiinit, joiden molekyylikaava on C5 H13 N.
 2. Mitä funktionaalisia ryhmiä on B6-vitamiinissa? Rengasta ne kuvastaja nimeä. Anna yhdisteelle myös molekyylikaava.

OZ3hZvijOaz

 1. Esitä seuraavien yhdisteiden aukipiirretyt rakennekaavat. Jos niillä voi esiintyä cis- ja trans-isomeerejä esitä kummankin isomeerin rakennekaava.
  • 4-metyyli-2-penteeni
  • 2-metyyli-2-penteeni
  • l-kloori-2-metyylisyklopentaani
 2. Mitä syntyy seuraavissa reaktioissa?

IyDQDWEgLrsRmJ