Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kasvifysiologian_ja_-kehitysbiologian_luennot [2019/01/18 10:04]
webmaster created
kasvifysiologian_ja_-kehitysbiologian_luennot [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======BIO-501 Kasvifysiologian ja -kehitysbiologian luennot======
 +
 +===== Kasvifysiologian luennot =====
 +vanha kurssi
 +
 +==== Mika Kotilainen, 28.11.2014 ====
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen!
 +
 +  - Mitä ovat akvaporiinit (aquaporin),​ja miten niitä voidaan säädellä?​
 +  - Kerro lyhyesti, mitkä ovat primaarisen soluseinän pääkomponentit. Mikä näiden komponenttien tehtävät ovat soluseinässä yleisellä tasolla ja missä ne syntetisoidaan?​
 +  - Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?​
 +  - Mitä tarkoitetaan apoplastisella ja symplastisella nilan täyttämisellä (apoplastic and symplastic phloem loading)? Miten apoplastinen ja symplastinen nilan täyttäminen eroavat toisistaan?
 +  - Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi täyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/​herbivoria vastaan.
 +
 +==== Mika Kotilainen, 30.10.2013 ====
 +
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen.
 +  - Minkälaisia vaikutuksia liiallisella valolla on kasveihin? Miten kasvit voivat suojautua liialliselta valolta?
 +  - Mitä on atiivinen ja passiivinen kuljetus? Määrittele käsitteet ja anna myös esimerkki kummastakin kuljetuksesta.
 +  - Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?​
 +  - Määritä mitä tarkoittaa sekundaarimetaboliitti?​ Mitkä ovat niiden ekologiset tehtävät ja mihin kemiallisiin ryhmiin ne voidaan jakaa?
 +  - Glykolyysi hapettomissa olosuhteissa. Mitä tapahtuu ja miksi? Mitä lopputuoteita syntyy?
 +
 +==== Mika Kotilainen, 25.10.2013 ====
 +
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen!
 +  - Mitä tarkoitetaan vesipotentiaalilla?​ Selvitä esimerkin avulla miten vesipotentiaali liittyy kasvin vedenottoon?​
 +  - Mitkä ovat fotosynteesin valoreaktioiden (eli fotosynteesin elektroninsiirtoketjun) lopputuotteet ja miten ne syntyvät?
 +  - Mikä on hengitysmetabolian (respiratory metabolism) ensisijainen tehtävä? Kuvaile lyhyesti mihin neljään osaan se voidaan jakaa.
 +  - Soluseinä ja solun laajeneminen. Mitkä tekijät ohjaavat solun kasvun suuntaa? Kuvaile prosessi.
 +  - Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi käyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/​herbivoria vastaan.
 +
 +==== 19.11.2010 ====
 +
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen.
 +  - Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?​
 +  - Mikä on Calvinin sykli? Kerro yhdestä tavasta, jolla Calvinin sykliä voidaan säädellä.
 +  - Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi täyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/​herbivoria vastaan.
 +  - Mitä ovat akvaporiinit (aquaporin),​ ja miten niitä voidaan säädellä?​
 +  - Mihin perustuu selluloosan hyvä vetolujuus?
 +
 +==== 22.10.2010 ====
 +
 +  - Glykolyysi hapettomissa olosuhteissa:​ mitä tapahtuu, miksi? Mitä lopputuotteita syntyy?
 +  - Miten vesi kulkee juurta ympäröivästä maasta juuren johtojänteeseen?​ Mitkä tekijät vaikuttavat veden kulkuun maasta juureen?
 +  - Typpi ympäristössä. Typpi kulkeutuu biogeokemiallisessa kierrossa monessa eri muodossa. Millä eri tavoin typpi fiksoidaan/​inkorporoidaan orgaanisiin yhdisteisiin?​
 +  - Mitkä ovat fotosynteesin valoreaktioiden (eli fotosynteesin elektroninsiirtoketjun) lopputuotteet ja miten ne syntyvät?
 +  - Määritä mitä tarkoittaa sekundaarimetaboliitti. Mitkä ovat niiden ekologiset tehtävät ja mihin kemiallisiin ryhmiin ne voidaan jakaa?
 +
 +
 +==== 23.10.2009 ====
 +
 +  - Kuvaile yleisellä tasolla pektiinin rakenne ja tehtävät soluseinässä.
 +  - Mitä liiallinen valo aiheuttaa kasveille ja miten siltä voi suojautua?
 +  - Mitkä ovat hengitysmetabolian päätehtävät ja millaisiin osiin se voidaan jakaa?
 +  - Miten ioneja kuljetetaan soluun, kerro esimerkkejä.
 +  - Typpeä sitovien juurinysytyröiden synty ja toiminta.
 +
 +===== Kasvien kehitysbiologia =====
 +vanha kurssi
 +====29.2.2012====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Valo ohjaa kasvin kehitystä läpi elämän. Mitä nämä prosessit ovat ja minkä molekyylien/​reseptorien tiedetään osallistuvan niiden toimintaan?
 +  - Polaarinen auksiinin kuljetus ja kasvien kehityksen säätely: Kuvaile lyhyesti yksi kehitysbiologinen prosessi jota polaarinen auksiinin kuljetus säätelee.
 +  - Kasvien ja eläinten erot ja yhtäläisyydet monisoluisuuden mekanismien kehittymisessä.
 +  - MicroRNAt ja kasvien kehityksen säätely. Anna esimerkki kehitysprosessista ja kuvaa miten miRNA osallistuu sen säätelyyn.
 +  - Mikä proteiini on mielestäsi keskeisin säätelijä Arabidopsiksen kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) ylläpidossa?​ Perustele valintasi.
 +
 +
 +====11.3.2011====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +  - Mikä proteiini on mielestäsi keskeisin säätelijä arabidopsiksen kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) ylläpidossa?​ Perustele valintasi.
 +  - Mikä on asymmetrinen solunjakautuminen?​ Kuvaile esimerkki sellaisesta tapahtumasta ja kerro mitä tiedetään asymmetrisen solunjakautumisen säätelystä esimerkissäsi.
 +  - Mitkä prosessit säätelevät lehden kehityksen alkua (initiaatio) kärkikasvupisten reuna-alueella orastavan lehtiaiheen kohdalla (at the flanks of the SAM/​incipient leaf primordium)?​
 +  - Kasvien evo-devo: kehittyvät eliöt ovat modulaarisia organisaatioltaan molekyylitasolla (Developing organisms are modular in organization). Kerro lyhyesti mistä moduuli koostuu? Miten se ilmenee?
 +  - MicroRNAt ja kasvien kehityksen säätely. Anna esimerkki kehitysprosessista ja kuvaa miten miRNA osallistuu sen säätelyyn.
 +
 +
 +====23.2.2011====
 +
 +  - Kasvien evo-devo, selitä termit:
 +    * ortologi ​
 +    * paralogi ​
 +    * toiminnallinen samankaltaisuus ​
 +  - Minkälaisilla eri molekulaarisilla mekanismeilla voidaan kehitysbiologisia prosesseja säädellä?​ Mainitse neljä eri tapaa, kuvaa yksi prosessi jossa yksi näistä tavoista ilmenee.
 +  - Mikä on asymmetrinen solunjakautuminen?​ Kuvaile esimerkki sellaisesta tapahtumasta ja kerro mitä tiedetään asymmetrisen solunjakautumisen säätelystä esimerkissäsi.
 +  - Polaarinen auksiinin kuljetus ja kasvien kehityksen säätely: Kuvaile lyhyesti yksi kehitysbiologinen prosessi jota polaarinen auksiinin kuljetus säätelee.
 +  - Miten negatiivinen takaisinsäätely (WUS, CLV1/3) ylläpitää kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) kokoa lituruoholla (arabidopsis)?​
 +
 +
 +==== 25.2.2009 ====
 +
 +  - Esittele yksi kehitysbiologinen prosessi, jota auksiinin polaarinen kuljetus ohjaa.
 +  - Kasvien ja eläinten erot ja yhtäläisyydet monisoluisuuden mekanismien kehittymisessä.
 +  - Kasvien evodevo - moduulisen rakenteen syntyminen (tai jotain sinne päin)
 +  - Juuren meristeemin muodostuminen - esittele erilaiset solutyypit
 +  - Mikä proteiini on mielestäsi tärkein kärkimeristeemin säätelyssä ja ylläpitämisessä Arabidopsiksella?​ Perustele vastauksesi.