Tenttiwiki

BIO-501 Kasvifysiologian ja -kehitysbiologian luennot

Kasvifysiologian luennot

vanha kurssi

Mika Kotilainen, 28.11.2014

Vastaa vain kolmeen kysymykseen!

 1. Mitä ovat akvaporiinit (aquaporin),ja miten niitä voidaan säädellä?
 2. Kerro lyhyesti, mitkä ovat primaarisen soluseinän pääkomponentit. Mikä näiden komponenttien tehtävät ovat soluseinässä yleisellä tasolla ja missä ne syntetisoidaan?
 3. Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?
 4. Mitä tarkoitetaan apoplastisella ja symplastisella nilan täyttämisellä (apoplastic and symplastic phloem loading)? Miten apoplastinen ja symplastinen nilan täyttäminen eroavat toisistaan?
 5. Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi täyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/herbivoria vastaan.

Mika Kotilainen, 30.10.2013

Vastaa vain kolmeen kysymykseen.

 1. Minkälaisia vaikutuksia liiallisella valolla on kasveihin? Miten kasvit voivat suojautua liialliselta valolta?
 2. Mitä on atiivinen ja passiivinen kuljetus? Määrittele käsitteet ja anna myös esimerkki kummastakin kuljetuksesta.
 3. Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?
 4. Määritä mitä tarkoittaa sekundaarimetaboliitti? Mitkä ovat niiden ekologiset tehtävät ja mihin kemiallisiin ryhmiin ne voidaan jakaa?
 5. Glykolyysi hapettomissa olosuhteissa. Mitä tapahtuu ja miksi? Mitä lopputuoteita syntyy?

Mika Kotilainen, 25.10.2013

Vastaa vain kolmeen kysymykseen!

 1. Mitä tarkoitetaan vesipotentiaalilla? Selvitä esimerkin avulla miten vesipotentiaali liittyy kasvin vedenottoon?
 2. Mitkä ovat fotosynteesin valoreaktioiden (eli fotosynteesin elektroninsiirtoketjun) lopputuotteet ja miten ne syntyvät?
 3. Mikä on hengitysmetabolian (respiratory metabolism) ensisijainen tehtävä? Kuvaile lyhyesti mihin neljään osaan se voidaan jakaa.
 4. Soluseinä ja solun laajeneminen. Mitkä tekijät ohjaavat solun kasvun suuntaa? Kuvaile prosessi.
 5. Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi käyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/herbivoria vastaan.

19.11.2010

Vastaa vain kolmeen kysymykseen.

 1. Mihin perustuu fytokromin fotopalautuvuus (photoreversibility)?
 2. Mikä on Calvinin sykli? Kerro yhdestä tavasta, jolla Calvinin sykliä voidaan säädellä.
 3. Mihin ryhmiin typpeä sisältävät sekundaarimetaboliatuotteet voidaan jakaa? Kerro yksi esimerkki miten kasvi täyttää typpiyhdistettä puolustautumiseen patogeenia/herbivoria vastaan.
 4. Mitä ovat akvaporiinit (aquaporin), ja miten niitä voidaan säädellä?
 5. Mihin perustuu selluloosan hyvä vetolujuus?

22.10.2010

 1. Glykolyysi hapettomissa olosuhteissa: mitä tapahtuu, miksi? Mitä lopputuotteita syntyy?
 2. Miten vesi kulkee juurta ympäröivästä maasta juuren johtojänteeseen? Mitkä tekijät vaikuttavat veden kulkuun maasta juureen?
 3. Typpi ympäristössä. Typpi kulkeutuu biogeokemiallisessa kierrossa monessa eri muodossa. Millä eri tavoin typpi fiksoidaan/inkorporoidaan orgaanisiin yhdisteisiin?
 4. Mitkä ovat fotosynteesin valoreaktioiden (eli fotosynteesin elektroninsiirtoketjun) lopputuotteet ja miten ne syntyvät?
 5. Määritä mitä tarkoittaa sekundaarimetaboliitti. Mitkä ovat niiden ekologiset tehtävät ja mihin kemiallisiin ryhmiin ne voidaan jakaa?

23.10.2009

 1. Kuvaile yleisellä tasolla pektiinin rakenne ja tehtävät soluseinässä.
 2. Mitä liiallinen valo aiheuttaa kasveille ja miten siltä voi suojautua?
 3. Mitkä ovat hengitysmetabolian päätehtävät ja millaisiin osiin se voidaan jakaa?
 4. Miten ioneja kuljetetaan soluun, kerro esimerkkejä.
 5. Typpeä sitovien juurinysytyröiden synty ja toiminta.

Kasvien kehitysbiologia

vanha kurssi

29.2.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Valo ohjaa kasvin kehitystä läpi elämän. Mitä nämä prosessit ovat ja minkä molekyylien/reseptorien tiedetään osallistuvan niiden toimintaan?
 2. Polaarinen auksiinin kuljetus ja kasvien kehityksen säätely: Kuvaile lyhyesti yksi kehitysbiologinen prosessi jota polaarinen auksiinin kuljetus säätelee.
 3. Kasvien ja eläinten erot ja yhtäläisyydet monisoluisuuden mekanismien kehittymisessä.
 4. MicroRNAt ja kasvien kehityksen säätely. Anna esimerkki kehitysprosessista ja kuvaa miten miRNA osallistuu sen säätelyyn.
 5. Mikä proteiini on mielestäsi keskeisin säätelijä Arabidopsiksen kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) ylläpidossa? Perustele valintasi.

11.3.2011

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. Mikä proteiini on mielestäsi keskeisin säätelijä arabidopsiksen kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) ylläpidossa? Perustele valintasi.
 2. Mikä on asymmetrinen solunjakautuminen? Kuvaile esimerkki sellaisesta tapahtumasta ja kerro mitä tiedetään asymmetrisen solunjakautumisen säätelystä esimerkissäsi.
 3. Mitkä prosessit säätelevät lehden kehityksen alkua (initiaatio) kärkikasvupisten reuna-alueella orastavan lehtiaiheen kohdalla (at the flanks of the SAM/incipient leaf primordium)?
 4. Kasvien evo-devo: kehittyvät eliöt ovat modulaarisia organisaatioltaan molekyylitasolla (Developing organisms are modular in organization). Kerro lyhyesti mistä moduuli koostuu? Miten se ilmenee?
 5. MicroRNAt ja kasvien kehityksen säätely. Anna esimerkki kehitysprosessista ja kuvaa miten miRNA osallistuu sen säätelyyn.

23.2.2011

 1. Kasvien evo-devo, selitä termit:
  • ortologi
  • paralogi
  • toiminnallinen samankaltaisuus
 2. Minkälaisilla eri molekulaarisilla mekanismeilla voidaan kehitysbiologisia prosesseja säädellä? Mainitse neljä eri tapaa, kuvaa yksi prosessi jossa yksi näistä tavoista ilmenee.
 3. Mikä on asymmetrinen solunjakautuminen? Kuvaile esimerkki sellaisesta tapahtumasta ja kerro mitä tiedetään asymmetrisen solunjakautumisen säätelystä esimerkissäsi.
 4. Polaarinen auksiinin kuljetus ja kasvien kehityksen säätely: Kuvaile lyhyesti yksi kehitysbiologinen prosessi jota polaarinen auksiinin kuljetus säätelee.
 5. Miten negatiivinen takaisinsäätely (WUS, CLV1/3) ylläpitää kärkikasvusolukon (apikaalisen meristeemin) kokoa lituruoholla (arabidopsis)?

25.2.2009

 1. Esittele yksi kehitysbiologinen prosessi, jota auksiinin polaarinen kuljetus ohjaa.
 2. Kasvien ja eläinten erot ja yhtäläisyydet monisoluisuuden mekanismien kehittymisessä.
 3. Kasvien evodevo - moduulisen rakenteen syntyminen (tai jotain sinne päin)
 4. Juuren meristeemin muodostuminen - esittele erilaiset solutyypit
 5. Mikä proteiini on mielestäsi tärkein kärkimeristeemin säätelyssä ja ylläpitämisessä Arabidopsiksella? Perustele vastauksesi.