Tenttiwiki

BIO-202 Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet ELÄINFYSIOLOGIAN OSUUS 10.2.2020

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ytimekkäästi. Ensimmäinen kehitysbiologian tehtävä 4p, muut á 2p.

1. Selosta alkionkehityksen keskeinen tapahtuma gastrulaatio. (4p)

2. Mitä tarkoitetaan negatiivisella ja positiivisella takaisinkytkennällä (feedback), kun puhutaan eläinten fysiologiasta? Anna esimerkkejä!

3. Miten eri eläimet voivat saada ravinteita kuiduista kuten selluloosasta ja ligniinistä?

4. Kuvaile kultakalan verenkiertojärjestelmän rakenne. Voit piirtää kuvan tueksi!

5. Miten nisäkkään hengitys on säädelty?

6. Miten vasta-aineet (antibodies) osallistuvat elimistön puolustukseen?

7. Vertaile Atlantin turskan ja makean veden ahvenen osmoregulaatiota pääpiirteittäin.

8. Miten antidiureettinen hormoni vasopressiini säätelee veden takaisinimeytymistä munuaisissa?

9. Kuvaile, miten hermosolujen lepokalvojännite syntyy.

10. Miten polviheijaste (knee-jerk-reflex) toimii?

BIO-202 Eläinfysiologian osuus 15.2.2019

1. Selitä neurulaatio.

2. Mitä tarkoitetaan perusaineenvaihdunnalla (BMR)?

3. Miten kalsiumtasapainoa säädellään?

4. Kuvitteellisen solukalvon tasapainopotentiaali kaliumille on -100mV ja natriumille +60mV. Membraani on molemmille yhtä läpäisevä. Mikä on solukalvon tasapainopotentiaali?

5. Miten kalojen kylkiviiva-aisti toimii?

6. Miten rasvat imeytyvät verenkiertoon?

7. Miten aktiivinen lihas auttaa hapen irrottamista punasoluista?

8. Miten veri voi kiertää, vaikka sydän on diastolissa (ei lyö)?

9. Miten munuainen voi erittää plasmaa väkevämpää virtsaa?

10. T-auttajasolujen toiminta ja tehtävä

Biotieteiden perusteet II

vanha kurssi

1. Välitentti

15.2.2019

Vastaa korkeintaan neljällä lauseella! 2p vastaus

1. Kuvaile neurulaatio

2. Mitä tarkoitetaan perusaineenvaihdunnalla (BMR)

3. Miten elimistön kalsiumtasapaino on säädelty?

4. Sinulla on kuvitteelinen solu, jossa kaliumin tasapainopotentiaali on -100mV ja natriumin tasapainopotentiaali on +60mV. Tiedät edelleen, että solukalvon läpäisevyys molemmille ioneille on sama. Mikä on tämän kuvitteelisen solun lepokalvojännite.

5. Miten kalojen kylkiviiva-aisti toimii?

6. Miten rasvat imeytyvät suolistosta verenkiertoon?

7. Miten aktiivinen lihas edesauttaa hapen vapautumista punasoluista?

8. Miten on mahdollista, että veri kiertää myös silloin, kun sydän on diastolessa (ei lyö)?

9. Kuinka on mahdollista, että meidän munuaiset voivat tuottaa plasmaa väkevämpää virtsaa?

10. Kuvaile T-auttajasolun toiminta ja tehtävä.

7.2.2017

Selvitä lyhyesti mutta tyhjentävästi; kuhunkin 6 kohtaan (A – F) enintään kahdella virkkeellä (yhteensä 7p). Huomaa, että kysymykset jatkuvat toiselle sivulle:

A) Piirrä kalan verenkiertoelimistö ja nimeä kuvaan sen keskeiset osat [2p]

B) Linnun ja nisäkkään hengityselimistön erot (kahdella virkkeellä) [1p]

C) n-3 Monityydyttymättömät rasvahapot (kahdella virkkeellä) [1p]

D) Ihmisen sydämen toiminnan systole-vaihe (kahdella virkkeellä) [1p]

E) Luettele neljä (4) nisäkkään kaasujen vaihdon tehokkuuteen vaikuttavaa tekijää (pelkkä luettelo) [1p]

F) Miten rasvojen ja proteiinien pilkonta, imeytyminen ja kuljetus ruuansulatuselimistöstä eroavat (kahdella virkkeellä) [1p]

7.2.2017

Vastaa kaikkiin kysymyksiin

 1. Mitkä ovat kehitysbiologiset kaavoittumisen periaatteet? Kerro myös yksi esimerkki.
 2. Oogeneesi
 3. Miten toisiaan lähellä olevat solut voivat viestiä keskenään?
 4. Natriumin potentiaali membraanille on +60 mV ja kaliumin -90 mV, mikä on kalvon kokonaisjännite?
 5. Kuvaile jännitehermän natriumkanavan toimintaa solukalvolla.
 6. Selitä reaktiosarja, jonka nikotienerginen asetyylikoliinireseptori käynnistää solukalvolla lihashermosoluyhteydessä.
 7. Furosemidi estää Na ja Cl takaisinottokanavien toimintaa Henlen lingossa. Mitä virtsalle tapahtuu? Miksi näin tapahtuu ja miksi lääkäri on määrännyt potilaalle kyseisen lääkkeen?
 8. Piirrä kalan verenkiertoelimistö ja nimeä olennaiset osat.
 9. Selitä lyhyesti rasvojen ja proteiinien imeytymisen, pilkkomisen ja kuljetuksen merkittävimmät erot.
 10. Mitkä 4 asiaa vaikuttavat nisäkkään kaasujenvaihtoon?
 11. n-3 rasvahapot (kahdella virkkeellä).
 12. Lintujen ja nisäkkään hengityksen erot (kahdella virkkeellä).
 13. Virus tunkeutuu eläinsoluun. Miten immuunipuolustus tunnistaa infektion ja poistaa viruksen elimistöstä?

27.4.2012

1. Selitä seuraavat kahdella lauseella:

 • Blastokysti
 • Spemann-Mangoldin organisaattori
 • trooppinen hormoni
 • spermatidi

2. Millaista on parakriininen viestintä?

3. Selosta lyhyesti siittiön päätehtävät hedelmöityksessä

4. Missä muodoissa hiildioksidia kuljetetaan veressä?

5. Mitä tarkoitetaan keuhkojen jäännöstilavuudella?

6. Selitä seuraavat elimet/rakenteet ja niiden merkitys ruuansulatuksessa

 • sappineste
 • maharauhanen
 • haima

7. Jos kuvitteellisen solun potentiaalit membraanin yli ovat natriumille +50 ja kaliumille -70 mV, mikä on kokonaisjännite?

8. Elimistössäsi syntyy syöpäsolu. Millä mekanismeilla elimistösi voi tunnistaa ja tuhota solun?

9. Mihin virtsan väkevöintikyky perustuu munuaisissa?

10. Miten hermosolun lepojännite muodostuu?

23.2.2012

1. Spermatogeneesi ja sen hormonaalinen säätely

2.

a. Määrittele tyhjentävästi enintään kahdella virkkeellä

 • Eikosanoidi
 • Vastavirtavaihdin
 • carotis-kappaleet (carotid bodies)
 • kolekystokiniini
 • Hisin kimppu ja Purkinjen säikeet
 • ateroskleroosi

b. Luettele viisi (5) eri seikkaa, jotka vaikuttavat nisäkkään veren kykyyn sitoa happea

3.

a. Tutkit solua, jonka solukalvo on yhtä läpäisevä natrium- ja kalium ioneille, mutta ei muille varauksille. Tiedät edelleen, että kyseisen solun kalvolla natriumin tasapainopotentiaali on +40 mV ja kaliumin -1000 mV. Mikä on tämän kuvitteellisen solun lepokalvojännite

b. Kuvaile lyhyesti mikä merkitys kudostyyppimolekyylillä MHC I on elimistössämme

c. Luettele se tapahtumasarja, joka laukeaa, kun verenpaine munuaiskeräsen tuojasuonessa laskee

d. Piirrä aktiopotentiaali jännitteen funktiona ajan suhteen. Luettele mitä eri kohdissa tapahtuu.

9.4.2010

muistinvaraisesti kysymykset olivat:

Kehitysbiologia:

 1. Kuukautisten hormonaalinen säätely
 2. Hedelmöitys

Eläinfysiologia:

 1. Alkuvirtsan tiivistyminen ja säätely
 2. Aktiopotentiaalin synty ja kulku

Eläinfysiologia:

 1. Hiilidioksidin kuljetus veressä
 2. Rasvojen pilkkoutuminen digestiossa

26.1.2010

Kysymykset muistinvaraisia, sanamuodot saattoivat todellisuudessa olla hieman erilaisia.

Kehitysbiologian osa

 1. Synnytyksen käynnistyminen ihmisellä
 2. Kivesten toiminnan hormonaalinen säätely
 3. Kortikaalisen rotaation merkitys sammakkoeläinten yksilönkehityksessä
 4. Polyspermian estomekanismit

Eläinfysiologian yleinen osa

 (tässä lista oikein-väärin-väittämiä; oikea vastaus +1, väärä -1, en tiedä-vaihtoehto 0)

Eläinfysiologian verenkierron ja hengityksen osa

 1. Sydämen toimintakierron vaiheet
 2. Hengityksen säätely ihmisellä

2. Välitentti

6.3.2017

1) Millä keinoin kasvi voi selvitä tulvastressistä? (10p)

2) Mitä tarkoittaa biogeeninen alkuaine? Kerro yksi esimerkki biogeenisesta alkuaineesta. (10p)

- Selitä lyhyesti

 • Heritabiliteetti
 • Hardy-Weinbergin tasapainovakio
 • Sukusiitostaantuma
 • Efektiivinen popuulatiokoko

4.4.2013

(muistinvaraisesti)

Kasvifysiologia:

1. Selitä mekanismi, jolla kasvin juuret ottavat ravinnon maaperästä. (essee)

2. Selitä valon vaikutukset verson itämiseen (essee)

Populaatiogenetiikka:

Selitä Hardy-Weinbergin kaava ja kerro miten sitä voidaan hyödyntää populaatiogenetiikan tutkimuksessa (essee)

27.4.2012

 1. Miten juurisolut ottavat veden ja ravinteet maaperästä?
 2. Auksiinin vaikutus verson fototrooppiseen suuntautumiseen
 3. Selitä lyhyesti
 • Heritabiliteetti
 • Geneettinen pullonkaula
 • Sukusiitostaantuma
 • Efektiivinen popuulatiokoko
 • Geenivirta

9.4.2010

(muistinvaraisesti:)

Kasvifysiologia:

 1. Kuvaile veden siirtymistä kasveissa ja siihen vaikuttavia voimia
 2. Auksiinin vaikutus kauran koleoptiilin kasvuun ja kehitykseen

Ihmisgenetiikka: oikein-väärin väittämiä

Populaatiogenetiikka:

 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
  • a. Efektiivinen populaatiokoko
  • b. Sukusiitostaantuma
  • c. Heritabiliteetti
 2. Yksinkertainen lasku alleelifrekvensseihin liittyen

Välikoe 3

10.1.2004

 1. Hedelmöitys
 2. Määrittele:
  • euryhaliininen myötäilijä
  • fenotyyppinen adaptaatio
  • kolloidiosmoottinen paine
 3. Piirrä kaavio, jossa näkyvät Na+ ja Ka+ -johtavuudet sekä kalvopotentiaalin muutokset aktiopotentiaalin aikana
 4. Makrofagit ovat keskeisessä asemassa eri kudosten immunologisessa suojauksessa. Kerro, miten makrofaagit tunnistavat kudoksiin tunkeutuneita mikrobeja ja miten ne osallistuvat immuunivasteen kehittymiseen sekä suojaavan immuniteetin syntyyn.

29.1.2001

 1. Banaanikärpänen kehitysbiologian malliorganismina: vertaile etuja ja haittoja muihin malliorganismeihin. Fruitfly a a model organism in developmental biology: compare its advantages and disad-vantages with other model organisms.
 2. Elimistön kalsiumtasapainon hormonaalinen säätely. Hormonal regulation ofcalcium balance of the body.
 3. Kerro miten solukalvon ioniläpäisevyysmuutokset aikaansaavat aktiopotentiaalin. Describe how do the permeability changes of the cell membrane to different ions gener the action potential.
 4. Mitkä kudostason fysiologiset mekanismit edistävät aktiivisen lihaksen hapensaantia? Which are the physiological tissue-level mechanisms promoting oxygen delivery to an active muscle?

Välikoe 4

20.2.2004

 1. Miten kukkalehtien erilaistuminen määräytyy?
 1. Millä mekanismeilla kasvien juuret voivaat ottaa maaperästä ravinneioneja?
 2. Jos dominoivaa fetyyppiä on 15% a) mitkä ovat populaation kahden alleelin frekvenssit b) mikä osuus yksilöistä on homotsygootteja.
 3. Monogeenisen ominaisuuden periytymismalli

15.2.2008

1. Siittiön tehtävät hedelmöityksessä

2. Henlen lingon tehtävät

3. Millä eri tavoin kasvit voivat ottaa maasta ravinneioninsa?

4. Selitä lyhyesti:

a. Autosomaalinen resessiivinen periytyminen b. Geneettinen sormenjälki c. DNA:n polymorfismi