Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
jos2._strateginen_johtaminen [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
jos2._strateginen_johtaminen [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +Luentotentti 13.3.2008
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen seuraavista:​
 +
 +  - Miksi tänä päivänä puhutaan enemmän strategisesta johtamisesta kuin strategisesta suunnittelusta?​ Pohdi erityisesti sitä, millaisia ajattelu- tai toimintatapojen muutoksia on sanavalinnan taustalla.
 +  - Mitä tarkoitetaan strategian arkipäiväistämisellä?​ Entä miten tämä asia liittyy organisaation päämäärien ja tavoitteiden määrittelyyn?​
 +  - Kuvaa esimerkkejä apuna käyttäen mitä ovat yhdistelmäanalyysit ja miten niitä voidaan käyttää strategisessa johtamisessa (keksi tai poimi esimerkkiorganisaatiot)?​
 +  - Luennolla puhuttiin tarpeesta yhdistää analyysi ja intuitio päätöksenteossa ja suunnittelussa. Mitä tämä käytännössä merkitsee ja miksi analyysin ja intuition yhdistämistä pidettiin perusteltuna?​
 +  - Millaisiin lähtökohtiin nojautuu ongelmalähtöinen (ongelmakeskeinen) lähestymistapa päätöksenteossa ja suunnittelussa?​ Entä miten se eroaa tavoitesuuntaisesta (tavoitekeskeisestä) lähestymistavasta?​
 +  - Millaisia erityispiirteitä ja vahvuuksia tasapainotettuun mittaristoon liittyy kun sitä verrataan perinteisiin tulosmittauksen malleihin?