Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
johdatus_etiikkaan_kf131 [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
johdatus_etiikkaan_kf131 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Tentti, 18.12.2009 =====
 +
 +Vastaa **kahteen** kysymykseen (kysymyksistä 1, 2 ja 3).
 +Vastaa kysymyksiin sekä luentojen että oheiskirjallisuuden pohjalta.
 +
 +  - Selitä tai muotoile **lyhyesti** (ja kurssilla/​oheiskirjallisuudessa esitettyjä muotoiluja ei tietenkään tarvitse muistaa sanatarkasti):​
 +    * a) //Prima facie// -velvollisuus
 +    * b) psykologinen hedonismi
 +    * c) kaksoisvaikutuksen periaate
 +    * d) kategorinen imperatiivi (yleisen lain muotoilu)
 +    * e) avoimen kysymyksen argumentti (premissit + johtopäätös -muodossa)
 +  - **a)** Esittele **lyhyesti** konsekventialismin eri muodot (suhteessa luennolla käsiteltyihin //kolmeen// kysymykseen,​ joiden avulla konsekventialismin eri muotoja voidaan erotella). **b)** Luennoilla ja oheiskirjallisuudessa käsiteltiin monia argumentteja,​ jotka voidaan (mielekkäästi) kohdistaa //tekojen tosiasiallisiin seurauksiin keskittyvää hedonistista teko-konsekventialismia//​ vastaan. Esittele **kaksi** näistä argumenteista sekä **jokin** mahdollinen vastaus **kumpaankin** argumenttiin,​ jolla kyseisen teorian edustaja voisi (mielekkäästi) yrittää puolustautua.
 +  - Russ Shafer-Landau esittelee kirjansa //The Fundamentals of Ethics// viimeisessä luvussa "Ten Arguments Against Moral Objectivity"​ kymmenen argumenttia eettistä objektivismia vastaan ja yrittää myös vastata (tai ainakin hahmotella lupaavia vastauslinjoja) niihin. Esittele näistä argumenteista ns. **motivaatioargumentti** ("​motivational argument";​ joka siis liittyy moraaliarvostelmien motivaatiolliseen rooliin) sekä **kaksi** vapaasti valitsemaasi argumenttia ja pohdi kuinka objektivisti voisi vastata näihin **kolmeen** argumenttiin.