Tenttiwiki

Introduktion till zoologin

Deltent II

25.10.2010

Del 1

1. Definiera kort och ange vilken(a) grupp(er) som uppvisar strukturen: (6p)

a) pedicellarie b) luftsäck e) lacrimale d) rachis e) Müllers gång f) myomer g) endostyle

2. Beskriv kortfattat vilka egenskaper de tidiga tetrapoderna utvecklade som möjliggjorde övergången till en semiterrestrisk livsstil. Beskriv också de huvudsakliga lösningarna som senare gjorde att amnioterna kunde övergå till en helt terrestrisk livsstil (6p).

3. Beskriv de delar i bilderna nedan som är märkta med pilar, förklara vad för funktion de har, och vem som uppvisar dem (6p): [Bild]

[Svaren lämnas in och i andra delen får kurskompendiet användas som hjälp]

Del 2

4. Förmågan att gestalta sin omgivning är en av de faktorer som format evolutionen av djurriket, från enkla euglenider till mer komplexa vertebrater. Beskriv hur olika djur uppfattar sin omgivning, vilka sinnen de använder för att överleva och vara framgångsrika och hur dessa sinnen har utvecklats i takt med andra egenskaper. Diskutera form och funktion. Finns det mönster eller samband t.ex. mellan vissa sinnen och rörelseförmåga, den miljö de lever i, eller storlek?

Diskutera denna fråga på ett vetenskapligt sätt i en essä på MAX ett konceptark (4 sidor). Med vetenskapligt menar jag att du skall använda exempel för att förtydliga vad du menar. Dra upp breda teoretiska linjer som du fördjupar med exempel och detaljer från enskilda djur eller grupper.