Tenttiwiki

GMB-208 Ihmisen ja syövän genetiikka

Moodle exam, 25th October 2019

1. Exon 5 of the TNNT1 gene is shown in the figure below. The blue sequence in upper case letters represents exon 5, and the black sequence in lower case letters are part of the flanking introns. Exon 5 encodes 10 amino acids (PEEPEPVAEP). Six variants are shown below the sequence. Comment on the mutation class in each case, and on its likely effect. Which of the mutations would have deleterious effects on protein function, and why? (6 points)

2. Describe the molecular basis of parental age effect in genetic disorders. Discuss both maternal and paternal age effects and give at least one example of both. (6 p)

3. Describe the process of X-chromosome inactivation and its implications for X-chromosomal single gene disorders and aneuploidies. (6 points)

4. RB: Gene, function, and its link to hereditary cancer syndrome

52911 Syövän genetiikka/Cancer genetics

vanha kurssi

Examination 9.2.2015

Lectures

 1. RB. Gene, function and it's link to hereditary cancer syndrome.
 2. Gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples.

Literature

The hallmarks of cancer

Extra

The benefits and difficulties of gene testing (Your own opinion).

Examination 20.03.2013

Lectures

 1. Explain shortly
  1. Gatekeeper
  2. Caretaker
  3. Amplicon
  4. LOI
  5. Epigenome
 2. Gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas. Use the Activation of Myc- and ABL-proto-oncogenes as examples

Literature

 1. How epigenetics and genetics can co-operate during tumorigenesis

13.2.2013

Lectures

 1. Explain shortly:
  1. Gatekeeper
  2. Caretaker
  3. Epigenome
  4. Amplicon
  5. NIN, MIN, CIN
 2. Genomic imprinting and LOI

Literature:

Single-gene disorders involving an inherited susceptibility to colorectal cancer.

Extra (1 point)

The benefits and difficulties of gene testing (Your own opinion).

7.4.2009

Lectures

 1. Explain shortly:
 • Aneuploidy
 • Gatekeeper
 • Caretaker
 • “Two hit” -mechanism
 • Apoptosis
 • NIN, MIN, CIN
 1. RB. Gene, function and it's link to hereditary cancer syndrome.
 2. Genomic imprinting and LOI

Literature:

Breast cancer associated cancer predisposition syndromes. The lecture part gives 2 ects. The lecture part together with literature gives 3 etcs (both parts need to be passed).

3.3.2009

Lectures

1. Gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples.

2. Cancer genes.

3. Genomic imprinting and LOI

Literature

Single-gene disorders involving an inherited susceptibility to colorectal cancer.

The lecture part gives 2 ects. The lecture part together with literature gives 3 etcs (both parts need to be passed).

9.2.2009

Lectures

1. Exaplain shortly

 • Tumor
 • Cancer
 • Oncogene
 • Tumor suppressor gene
 • Mismatch repair gene
 • Gatekeeper
 • Caretaker
 • LOI
 • Amplicon
 • NIN, MIN, CIN

2. Gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples.

3. The regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control

Extra Question

Benefits and disadvantages of gene testing in familial cancer (your own opinion, short answer!)

Literature

 1. RB and cancer. RB ja syöpä.

The lecture part gives 2 ects. The lecture part together with literature gives 3 etcs (both parts need to be passed).

1.4.2008

Lectures

 1. Gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples. Kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa. Esimerkkeinä MYC- ja ABL- proto-onkogeenien aktivoituminen.
 2. The regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control. Solusyklin säätelyssä toimivien CDK-proteiinikinaasien erilaiset säätelyt.
 3. MMR and cancer. MMR ja syöpä.

Literature

 1. RB and cancer. RB ja syöpä.

The lecture part gives 2 ects. The lecture part together with literature gives 3 etcs (both parts need to be passed).

11.2.2008

1. Explain shortly

 • Tumor
 • Cancer
 • Oncogene
 • Tumor suppressor gene
 • Mismatch repair gene
 • Gatekeeper
 • Caretaker
 • LOI
 • Amplicon
 • NIN, MIN, CIN

2. Gene alterations by chromosomal translocation in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples.

3. The regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control

4. Benefits and disadvantages of gene testing in familial cancer (your own opinion)

Literature: RB and cancer

14.2.2007

1. Määrittele lyhyesti

 • Tuumori
 • Syöpä
 • Genomin “imprinting”
 • Onkogeeni
 • Tuumorisupressorigeeni

2. Määrittele lyhyesti

 • “Two hit”-mekanismi
 • LOI
 • Amplicon
 • NIN, MIN, CIN
 • Apoptoosi

3. Kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa. Esimerkkeinä MYC- ja ABL- proto-onkogeenien aktivoituminen.

4. Geneettisten testien hyödyt ja haitat periytyvässä syövässä (vapaaehtoinen, vastauksesta saa kaksi lisäpistettä, oma mielipide, ~1/2 sivun vastaus)

Kirjallisuuskysymys: RB ja syöpä

6.4.2005

1. määrittele lyhyesti / explain shortly

 • tuumori / tumor
 • syöpä / cancer
 • onkogeeni / oncogene
 • tuumorisupressorigeeni /tumor suppressor gene
 • “gatekeeper” / “gatekeeper”
 • “caretaker” / “caretaker”
 • nin, min, cin

2. kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa. esimerkkeina myc-ja abl - proto-onkogeenien aktivoituminen

2. gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas the activation of myc- and abl-proto-oncogenes as examples

3. solusyklin säätelyssä toimivien cdk-proteiinikinaasien erilaiset säätelyt 3. the regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control

4. geneettisten testien haitat ja hyödyt periytyvässä syövässä (oma mielipide).

kirjallisuuskysymys / literature periytyvä paksusuolisyöpä/ familial colorectal cancer

Ihmisgenetiikka / Human genetics

vanha kurssi

11.11.2014

Answer all three questions in essay format in max two pages.

1. How can risk alleles for multifactorial disorders be identified? / Miten voidaan tunnistaa monitekijäisten tautien riskialleeleja?

2. Genetic structure of the Finns / Suomalaisten geneettiset erityispiirteet

3. The mitochondrial genome / Mitokondrion genomi

09.12.2014

Please anwer all three questions in an essay format in max two pages. Answer all questions on separate sheets. You may answer in english, finnish or swedish

 1. Ethical dilemmas associated with gene tests and prenatal screening / Geenitestaukseen ja sikiötutkimuksiin liittyvät eettiset ongelmat
 2. The principle of antisense oligonucleotide therapy for Duchenne muscular dystrofy / Antisense-oligonukleotiditerapian periaate Duchennen lihasdystrofiassa
 3. Autosomal aneuploidy syndromes / autosomaaliset aneuploidiaoireyhtymät

9.10.2013

Answer three questions. 1. Microdeletion syndromes 2. Strategies and methods for identification of disease genes causing monogenic disorders 3. Single nucleotide polymorphisms –definition, frequency and research applications 4. Retinoblastoma

5.10.2012 Human genetics

1. repetitive sequences and variation in the human genome 2. describe different mechanisms for activation of proto-oncogenes and inactivation of tumor suppressor genes 3. pharmacogenetics 4. the principle of antisense oligonucleotide therapy for Duchenne muscular dystrophy

Answer 3 of the questions!

7.10.2010

Vastaa kolmeen kysymykseen (Kurssilla oli annettu 20 mahdollista tentti kysymystä etukäteen, joista neljä valittiin tenttiin.)

1. Ihmisen genomi

2. Kuvaile kaksi X-kromosomaalista tautia ja niiden molekyyligenetiikkaa

3. Retinoblastooma

4. Miksi geeniterapia ei ole rutiinikäytössä geneettisten tautien hoidossa?

15.1.2009

 • The effects of mutations on the gene product / Mutaatioiden vaikutukset

geenituotteeseen / Mutatiioners inverkan på genprodukten

 • Monogenic disorders caused by amplifications / Amplifikaatioiden

aiheuttamat monogeeniset taudit / Monogena sjukdomar orsakade av amplifikationer

 • Microdeletion syndromes / Mikrodeleetio-oireyhtymät /

Mikrodeletionssyndrom

 • Pharmacogenetics / Farmakogenetiikka / Farmakogenetik

10.12 2008

Answer three questions

 1. Repetitive sequences and variation in the human genome
 2. Describe two disorders predominantly caused by de novo dominant mutations
 3. Syndromes caused by Robertsonian translocations
 4. Chemical carcinogenesis

5.2.2008

 1. Define briefly
  1. Familial hypercholesterolaemia
  2. XX male
  3. Chordocentesis
  4. Holandric trait
 2. Define
  1. Marfan syndrome
  2. Chorion villus biopsy
 1. Describe
  1. By chorion villous biopsy, you have found the karyotype 47 XYY, what does this mean and what do you tell the parents?
  2. Diseases of phenylalanine metabolism

29.11.2007

Määrittele lyhyesti. à 1p.

1. Geneettinen seulonta 2. Inversio 3. Alttiuskäyrä 4. XX-mies

Määrittele. à 2p.

1. X-kromosomin inaktivaatio 2. Autosomaaliset trisomiat ihmisellä

Kuvaa. Vastaa vain toiseen. 4p. * Bonuskysymys, josta mahdollisuus saada 2 ylimääräistä pistettä.

*1. Fragile X 2. Hemoglobinopatiat

5.1. 2001

Määrittele lyhyesti, definiera kort, define briefly

 1. Jatkuva ominaisuus, kvantitativ egenskap, quantitative trait
 2. Klinefelterin syndrooma, Klinefelters syndrom(e)
 3. X kromosomiin kytkeytynyt periytyminen, X kopplad nedärvning, X linked inheritance
 4. Sukupuoleen kytkeytynyt periytyminen, könsbunden nedärvning, sex linked inheritance

Määrittele, definiera, define

 1. Periytyvä hyperkolesterolaemia, ärftlig hyperkolesterolaemi, familial hyper-kolesterolaemia
 2. X kromosomin inaktivaatio, ja sen merkitys, X kromosomes inaktivering och dess betydelse, inactivation of X chromosome, and its significance

Selosta, beskriv, describe (Vastaa vain kahteen näistä, besvara endast tvä frägor, answer on only two of these questions))

 1. Haemoglobinopatiat, haemoglobinopathies
 2. Mikä on ominaista dominantille, ja resessiiviselle periytymiselle. Vertaa, ja valaise esimerkeillä. Vad är typiskt för dominant och recessiv nedärvning. Beskriv och belys med exempel. What is typical for dominant and recessive inheritance. Describe, and give examples.
 3. * Kuvaa riskiryhmät, joille pitäisi antaa perinnöllisyysneuvontaa, beskriv de riskgrupper som borde fä genetisk rädgivning, describe riskgroups who should reseive genetic counceling.

*Bonuskysymys, josta voi saada kaksi ylimääräistä pistettä *Bonus fråga, som kan ge tvä extra påäng *Bonusquestion that can give you two additional points

5.5.1998

1.Määrittele lyhyesti/Definiera kort

 • Y-kromatiini
 • Rh-immunisointi
 • kystinen fibroosi
 • retinoblastooma

2. Määrittele/Definiera

 • Korion villus biopsia
 • Periytyvä hyperkolesterolemia

3. Kuvaa

 • Lihasdystrofiat

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.