Tenttiwiki

Ihmisen fysiologia, Silverthorn

Syksy 2019, osakuulustelu 2

Vastaa kaikkiin kysymyksiin konseptipaperille 6p/kysymys.
1. Miten sähköinen aktiivisuus leviää sydämessä ja mitä se saa aikaan? Voit piirtää EKG käyrän selityksen tueksi.
2. Miten vatsalaukun mahanesteen eritys on säädelty?
3. Kuvaile ne hormonaaliset säätelymekanismit, jotka laukeavat kun ruokasula saapuu pohjukkaissuoleen.
4. Kuvaile henlen lingon toiminta ja sen merkitys munuaisten toiminassa.
5. Miten elimistö pystyy tunnistamaan ja tuhoamaan virusinfektoituneen solun?
6. Kuvaile munasarjakierron säätely.

Syksy 2018?

Uusinta 2

1. Miten rasvoista muodostetaan ATP molekyylejä / Hur tilverkar kroppen ATP från fetter?

2. Kuvaile aktiopotentiaalin vaiheet / Redogör för de olika skeden i aktionspotentialen

3. Miten autonominen hermosto säätelee verisuonten läpimittaa? / Hur reglas blodkärlens diameter av det autonoma nervsystemet?

4. Mihin simpukan kyky erottaa äänen taajuutta ja voimakkuutta perustuu? / Vad baserar sig snäckans förmåga att förnimma ljudstyrka och frekvens på?

5. Mitä hormoneja aivolisäkkeen etulohko erittää, mitä ne tekevät ja miten niiden eritys on säädelty? / Vilka hormoner insöndras från adenohypofysen (framloben), vad gör de och hur är deras insöndring reglerad?

6. Kun asetyylikoliinia vapautuu hermilihasliitoksessa, lihas supistuu. Miten tämä tapahtuu? / När acetylkolin frigörs vid den motoriska änplattan kontraherar muskeln. Hur går detta till?

24.11.2017

(Uusinta 1)

1. Oksidatiivisen fosforylaation pääperiaatteet

2. Miten hermosolun lepokalvojännite syntyy?

3. Mitä adenergisiä reseptoreita löytyy erityisen paljon seuraavista kudoksista ja mitä niiden aktivaatio saa aikaan?

 a) Sydänlihaskudos
 b) Rasvakudos
 c) Sileä lihaskudos keuhkoputkissa

4. Kuvaile se reaktioketju, joka laukeaa kun valo osuu verkkokalvon sauvasoluihin

5. Mitä hormoneita lisämunuaisesta erittyy, mikä eritystä säätelee ja mitä kyseiset hormonit saavat aikaan?

6. Kuvaile eri luustolihastyyppien energiametabolia

12.09.2016

(Silverthorn osa 1)

1. a) miten solunulkoisen kaliumpitoisuuden kasvaminen vaikuttaisi solujen kepokalvojännitteeseen?

 b) miksi vaikutus on suurempi verrattuna natriumpitoisuuden muuttamiseen (4p)

2. Miten aktiopotentiaali alfamotoneuroneissa saa aikaan poikkijuovaisen lihaksen supistumisen? (8p)

3. Lihaspuolan toiminta? (4p)

4. Adrenergisten reseptoreiden toiminta? (4p)

5. Jos veritulppa vautioittaa sensorisia ratoja ydinjatkeen oikealla puolella, mikä seuraavista aistimuksista elimistön a)oikealla b)vasemmalla puolella kärsivät. i)kipu, ii)proprioseptio iii)lämpö (3p)

6. Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä? (2p)

7. Karvasolun toiminta. (2p)

8. 80% silmän gangliosoluista ovat tyyppiä M ja P. Minkälaista informaatiota kyseiset solutyypit pääasiallisesti välittävät? (2p)

9. Elimiston sokeritasapainon säätely. (5p)

10. Miten hypotalamus a)säätelee adenohypofyysin (aivolisäkkeen etulohkon) hormonieritystä (4p) ja b) mitä hormoneja etulohkosta erittyy ja mitkä ovat niiden pääasialliset vaikutukset? (12p)

23.09.2014

(noin suunnilleen)

- Lipolyysi

- Mitä tapahtuu lepokalvopotentiaalille seuraavissa tapauksissa (4 kpl), esim. solun ulkopuolinen kalium kasvaa, kalium-kanavat eivät toimi jne.

- Adrenergisten reseptoreiden rakenne, eri tyypit ja niiden toiminta (4 p?)

- Mieti sisäkorvan rakennetta. Miksi huvipuiston härvelin heilutuksen jälkeen saattaa huimata? (3p?

- Kalsiumkiteiden merkitys kiihtyvyyden ja pään asennon tuntemisessa (3p)

- Kalsiumin merkitys ja säätely (10 p)

- Kerro miten motoneuronin depolarisaatio saa aikaan luustolihassolun supistumiseen. (10 p)

Max. 50 p.

23.09.2013

Vastaa kaikkiin kysymyksiin

  1. Miten solunulkoisen kaliumpitoisuuden kasvaminen vaikuttaisi solujen lepokalvojännitteeseen
  2. miksi vaikutus on suurempi verrattuna natriumpitoisuuden muuttamisen (4p)
 1. Miten aktiopotentiaali alfamotoneuronissa saa aikaan poikkijuovaisen lihaksen supistumisen (8p)
 2. Lihaspuolan (muscle spindle) toiminta (4p)
 3. Adrenergisten reseptoreiden toiminta (4p)
 4. Jos veritulppa vaurioittaa sensorisia ratoja ydinjatkeen oikealla puolella, mitkä seuraavista aistimuksista elimistön a) oikealla ja b)vasemmalla puolella kärsivät
  1. kipu
  2. proprioseptio
  3. lämpö (3p)
 5. Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä (2p)
 6. Karvasolun toiminta (2p)
 7. 80% silmän gangliosoluista ovat tyyppiä M tai P. Minkälaista informaatiota kyseiset solutyypit pääasiallisesti välittävät (2p)
 8. Elimistön sokeritasapainon säätely (5p)
 9. Miten hypotalamus
  1. säätelee adenohypofyysin (aivolisäkkeen etulohkon) hormonieritystä (4p) ja
  2. mitä hormoneja etulohkosta erittyy ja mitkä ovat niiden pääasialliset vaikutukset (12p)

25.9.2012

(Noin suunnilleen)

 1. Kerro oxidatiivisen fosforylaation pääperjaatteet. 8p
 2. Miten solun kalvojännitteeseen vaikuttaa jos,
  • a) Kaliumkonduktanssi pienenee?
  • b) Natriumkonduktanssi kasvaa?
  • c) Solun ulkopuolinen kaliumpitoisuus kasvaa?
  • d) Kalsiumkonduktanssi kasvaa? 4x2p
 3. Mitä adenergisiä reseptoreja seuraavista kudoksista löytyy ja miten ne vaikuttavat? 4x2p
  • a) Sydänlihaskudos
  • b) Valtimot ja laskimot
  • c) Rasvakudos
  • d) Keuhkoputki
 4. 6+2p
  • a) Kerro miten näköaistisolun ärsytys saa aikaan aktiopotentiaalifrekvenssin muutoksen näköaivokuorella.
  • b) Kissojen ja koirien heijastekalvon merkitys? (Mieti silmän rakennetta)
 5. Koe-eläimeltä on poistettu lisämunuaiset kokonaan. Kun koe-eläin altistuu stressille se kuolee nopeasti. Mikä hormoni on kyseessä, mihin se vaikuttaa ja miksi muuten se on tärkeä? 8p
 6. Sileän lihaksen supistuminen ja relaksaatio. 8p

29.9.2010

Kysymyksiin 1-13 vastataan lyhyesti. 14-15 perusteellisemmin.

  • Miten solunulkoisen natriumpitoisuuden pieneneminen vaikuttaa solun lepokalvojännitteeseen?
  • Miksi vaikutus on pienempi verrattuna kaliumpitoisuuden muuttamiseen? (4p)
 1. Aktiopotentiaali: kerro mitä kuvan kohdissa 1-4 tapahtuu (4p)
 2. Miten seuraavat aineet vaikuttavat hermo-lihasliitoksen toimintaan
  • kurare (asetyylikoliinireseptorin antagonisti)
  • botuliini
  • sariini (asetyylikoliiniesteraasin estäjä)
  • asetyylikoliini (2p)
 3. Miten seuraavaa ionia läpäisevän ionikanavan avaaminen vaikuttaa hermosolun kalvojännitteeseen
  • Cl-
  • Na+
  • K+
  • Ca2+ (2p)
 4. Miten synapsijännite ja aktiopotentiaali eroavat toisistaan? (2p)
 5. Mikä rooli ATP:llä on luustolihaksen supistuksessa? (4p)
 6. Mitä välittäjäainetta vapautuu seuraavista soluista:
  • preganglionaarinen sympaattinen hermosolu
  • postganglionaarinen parasympaattinen hermosolu (2p)
 7. Mitä tarkoitetaan
  • lateraalisella inhibitiolla eli sivuttaisestolla
  • reseptiivisellä kentällä? (2p)
 8. Mitä solukalvon depolarisaatio saa aikaan
  • primaarisissa ja
  • sekundaarisissa aistinsoluissa? (2p)
 9. Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä? (2p)
 10. Miten simpukka reagoi
  • matalataajuiseen ja
  • korkeataajuiseen ääneen? (2p)
 11. Kuvaile silmän akkomodaatio, eli miten on mahdollista tarkentaa katse lähelle/kauas? (2p)
 12. Miten hypotalamus
  • säätelee aivolisäkkeen takalohkon hormonieritystä ja
  • mitä hormoneita sieltä erittyy? (4p)
 13. Mitä hormoneja erittyy lisämunuaisen
  • kuorikerroksesta
  • ytimestä
  • kuvaile kyseisten hormoneiden vaikutukset lyhyesti (6p)
 14. Veren kalsiumtasapainon säätely (10p)

7.11.2008

 1. Vastaa lyhyesti!
  • Mitkä mekanismit mahdollistavat hermosolun lepokalvojännitteen synnyn?
  • Kuvaile aktiopotentiaalin vaiheet pääpiirteittäin.
 2. Aistit. Vastaa lyhyesti.
  • Kuinka ulkoinen ärsyke muunnetaan aktiopotentiaalifrekvenssiksi?
  • Sensorinen adaptaatio?
  • Lateraali-inhibitio?
  • Mitä tarkoitetaan primaarisilla ja sekundaarisilla aistinsoluilla?
 3. Selitä miten hypotalamus säätelee:
  • neurohypofyysin (takalohko) toimintaa
  • adenohypofyysin (etulohko) toimintaa
 4. Energia-aineenvaihdunnan hormonaalinen säätely.
 5. Hermolihasliitos, luustolihaksen supistumismekanismi ja energiatalous:
  • Botuliinia käytetään kasvojen uurteiden pienentämiseen. Miten tämä on mahdollista?
  • Kuvaile sitä lihassupistukseen johtavaa reaktioketjua, joka laukeaa, kun asetyylikoliini sitoutuu reseptoriinsa hermolihasliitoksessa.
  • Miten nopeiden ja hitaiden lihassyiden energiatalous vastaa niiden tarpeita.

2. osakuulustelu

Syksy 2018?

Uusinta 2

1. Mitkä tekijät määrittävät sydämen tehon? Vilka faktorer bestämmer hjärtans effekt?

2. Kuvaile miten hiilidioksidi kuljetetaan ja eritetään pois elimistöstä. Redogör för hur koldioxidet transporteras och frigörs från kroppen.

3. Kuvaile ruansulatuksen säätelyn kefaalinen, gastrinen ja intestinaalinen vaihe. Redogör för den kefaliska, gastriska och intestinala fasen i matsmälningens kontrollering.

4. Miten munuaiskeräsen suodatuspaine on säädelty? Hur regleras filtrationstrycket i glomerulus?

5. Miten elimistö pystyy tunnistamaan ja tuhoamaan virusinfektioituneet solut? Hur kan kroppen känna igen samt förstöra virusinfekterade celler?

6. Kuvaile siittiötuotannon säätely Redogör för kontrollen av spermieproduktionen

23.10.2017

1. Kuvaile valtimoiden ja laskimoiden rakenteelliset ja toiminnalliset erot. (6p)

2. Miten hemoglobiini osallistuu hapen ja hiilidioksidin kuljetukseen? (6p)

3. Miten vatsalaukun happamuus on säädelty? (6p)

4. Miten on mahdollista, että munuaiset voivat tuottaa tiivistä ja laimeaa virtsaa? Selitä lyhyesti rakenteet ja mekanismit, jotka ovat tämän ilmiön takana! (6p)

5. Kuvaile hemostaasi (verenvuodon tyrehtyminen). (6p)

6. Kuvaile sukupuolen määräytyminen bipotentiaalisista rakenteista. (6p)

11.12.2015

Silverthorn, osa 2 (englanniksi)

1. A decrease in which population of lymphocytes would impair all aspects of an immune response?

 a) cytotoxic T cells
 b) helper T cells
 c) memory T cells
 d) B lymphocytes
 e) plasma cells

2. Class II MHC molecules are found

 a) on all cells with a nucleus
 b) only on red blood cells
 c) only on all granulocytes and macrophages
 d) only on lymphocytes and macrophages
 e) only on platelets

3. Edema is likely to occur when

 a) the concentration of protein in the blood increases
 b) hemorrhage occurs
 c) the heart becomes an insufficient pump
 d) blood hydraulic pressure at the capillary decreases
 e) the blood hydraulic pressure at the capillary is equal to the blood osmotic pressure

4. In which situation would the stroke volume be increased?

 a) when venous return is increased
 b) when venous return is decreased
 c) when the force of contraction is decreased
 d) when the difference between end-diastolic volume and the end-systolic volume is small
 e) when calsium channel blockers are present

5. Acetylcholine slows the heart rate by

 a) just increasing ion influx, thus increasing the rate of depolarization
 b) just increasing the permeability to Ca2+
 c) just increasing the permeability to K+
 d) just decreasing the permeability to Ca2+
 e) increasing the permeability to K+ and decreasing the permeability to Ca2+

6. The two main (%) components of plasma are … and … Name two other components found in plasma (2p)

7. The difference between plasma and serum (2p)

8. Describe the functions of the lymphatic system. (4p)

9. Factors determining mean arterial pressure (7p)

10. How is the gastric acidity regulated? (10p)

11. Describe how the pH of the blood is regualted (10p)

12. Describe the sexual differentiation from bipotential structures in the fetus. (10p)

11.12.2015

1. Hengityksen säätely

2. Ruuansulatus: pohjukaissuoli (mitä tapahtuu kun ruoka saapuu sinne?)

3. Veri: a) miten verisuonten läpimittaa säädellään? b) B-solu reaktio

4. Munuaiset: reaktiosarja kun munuaiskeräsen tuojasuonen verenpaine laskee?

5. Lisääntyminen: bipotentiaalisten rakenteiden kehitys

18.10.2012

 1. Hengitys
  • Kuvaile hiilidioksidin kuljetus veressä 10p
 2. Ruuansulatus
  • Rasvojen käsittely ruuansulatuselimistössä 10p
 3. Verenkierto ja immuunipuolustus
  • a) Sydämen tehon säätely 5p
  • b) T-solu reaktio 5p
 4. Munuaiset
  • a) Konsentraatiogradientin synty munuaispyramidissa 5p
  • b) Natriumtasapainon säätely munuaisten kautta 5p
 5. Lisääntyminen
  • Siittiötuotannon säätely 10p

10.2.2012 (Silverthorne)

 1. Hengityselimistö, vastaa lyhyesti:
  • Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä? (2p)
  • Kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
  • Mikä on surfaktantin merkitys? (2p)
  • Kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
  • Miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin? (2p)
 2. Miten pohjukaissuoli säätelee
  • mahalaukun tyhjenemistä (5p)
  • haiman toimintaa (5p)
 3. Veri ja puolustus:
  • Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
  • B-imusolureaktio (5p)
 4. Virtsaneritys ja verenkierto
  • Kuinka munuaispyramidin konsentraatiogradientti syntyy? (5p)
  • Kuvaile sydämen tehon säätely (5p)
  • Kuvaile sitä tapahtumasarjaa, joka saa alkunsa kun munuaisen tuojasuonen paine laskee (10p)

4.11.2011 (Silverthorne)

 1. Miten mahanesteen eritys on säädelty? (10p)
 2. Miten munasarjakierto on säädelty hormonaalisesti? (10p)
 3. Mihin munuaisten kyky tiivistää virtsaa perustuu? (10p)
 4. Kirjoita essee otsikolla “elimistön reaktio viiltohaavaan etusormessa” (20p)

3.12.2010

 1. Hengityselimistö, vastaa lyhyesti
  • Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä(2p)
  • kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
  • mikä on surfaktantin merkitys (2p)
  • kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
  • miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin? (2p)
 2. Miten pohjukaissuoli säätelee
  • mahalaukun toimintaa (5p)
  • haiman toimintaa (5p)
 3. Veri ja puolustus:
  • Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
  • B-imusolureaktio (5p)
 4. Virtsaneritys ja verenkierto: Kuvaile sitä tapahtumasarjaa, joka saa alkunsa kun munuaiskeräsen tuojasuonen paine laskee (10p)
 5. Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)

5.11.2010

 1. Hengityselimistö: Kuvaile hiilidioksidin kuljetus veressä (10p)
 2. Ruuansulatus: Rasvojen käsittely ruuansulatuselimistössä (10p)
 3. Veri ja puolustus
  • Kuvaile sydämen tehon säätely (5p)
  • T-solureaktio (5p)
 4. Virtsaneritys ja verenkierto
  • Kuinka munuaispyramidien konsentraatiogradientti syntyy? (5p)
  • Kuinka elimistön natriumtasapainoa säädellään munuaisten kautta? (5p)
 5. Lisääntyminen: Siittiötuotannon säätely (10p)

22.10.2010

 1. Hengityselimistö, vastaa lyhyesti
  • Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä (2p)
  • kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
  • mikä on surfaktantin merkitys (2p)
  • kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
  • miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin? (2p)
 2. Miten pohjukaissuoli säätelee
  • mahalaukun toimintaa (5p)
  • haiman toimintaa (5p)
 3. Veri ja puolustus:
  • Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
  • B-imusolureaktio (5p)
 4. Virtsaneritys ja verenkierto: Kuvaile sitä tapahtumasarjaa joka saa alkunsa kun munuaiskeräsen tuojasuonen paine laskee (10p)
 5. Lisääntyminen: Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)

22.10.2009

 1. Verenpaineen lyhyt- ja pitkäaikainen säätely (20p)
 2. Kuvaile miten ruuansulatuselimistöä säädellään a) kefalisen vaiheen, b) gastrisen vaiheen, c) intestinaalisen vaiheen aikana (15p)
 3. Selitä seuraavat käsitteet:
  • surfaktantti (1p)
  • sentraaliset kemoreseptorit (2p)
  • respiratorinen alkaloosi (2p)
 4. Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)

7.11.2008

 1. Hengityselimistö (vastaa lyhyesti)
  • Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä (1p)
  • vitaalikapasiteetti (1p)
  • hengityksen säätely rasituksen aikana (2p)
  • respiratorinen asidoosi (2p)
  • Veren CO2 kuljetus (2p)
 2. Ruoansulatus (essee): Rasvojen pilkkoutuminen ja imeytyminen (8p)
 3. Veri ja puolustus (kuvaile yksityiskohtaisesti)
  • Veren hyytyminen (4p)
  • Tulehdusreaktio (4p)
 4. Virtsaneritys (kuvaile yksityiskohtaisesti)
  • Kuinka munuaispyramidin konsentraatiogradientti syntyy? (4p)
  • Mitkä tekijät vaikuttavat munuaisaltaaseen siirtyvän virtsan määrään? (4p)
 5. Verenkierto (essee): Miten elimistömme reagoi kohonneeseen verenpaineeseen. Mihin asioihin vaikuttamalla verenpainetta voitaisiin laskea? (8p)

Koko kirja/yksilöimättömät

6.5.2016

 1. Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet a 10p.
  • Verenpaineen ja tilavuuden säätely
  • Kasvun ja metabolian endokriininen säätely
  • Mahanesteen eritys ja erityksen säätely
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin, a 6 p
  • I Mitä insuliini saa aikaan a) rasva ja luustolihaskudoksessa b) hepatosyyteissä?
  • II Miten solujen lepokalvojännite syntyy ja miten aktiopontentiaali saa aikaaan muutoksia siinä?
  • III Miten vauriot a) Brockan alueella, b) Wernicken alueella heujastuvat ihmsen kielenkäsittelyyn
  • IV Mistä kuolonkankeus, rigor mortis johtuu? Kuvaile miksi lihas päätyy tähän tilaan kuoleman jälkeen.
  • V Miten lihaspuola (muscle spindle) tomii ja mikä rooli sillä on?
  • VI Kuvaile vasta-aineiden tärkeimmät tehtävät.

11.2.2011

 1. Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista esseetä kirjoittaessasi, että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!) a 6p.
  • Elimistön lämmönsäätelymekanismit
  • Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta
  • Luustolihaksen supistusmekanismi ja energiatalous
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin, a 3p
  • T-imusolureaktio
  • Hermolihasliitoksen toiminta
  • Kuvaile reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän toiminta
  • Miten pohjukaissuoli ohjaa haiman ulkoeritystoimintaa hormonaalisesti?

5.11.2010

 1. Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (à 6p)
  • Veriplasman osmolariteetin ja verenpaineen säätely
  • Ruuansulatuselimistön hermostollinen ja hormonaalinen säätely
  • Autonominen hermosto, rakenne ja toiminta
 2. Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (à 3p)
  • T-auttajasolujen toiminta
  • Miten punasolujen hapen ja hiilidioksidin kuljetus ovat yhteydessä toisiinsa?
  • Miten keuhkot ja munuaiset osallistuvat happo-emästasapainon säätelyyn?
  • Miten aistinsolu muuntaa ja välittää tiedon ulkoisesta ärsykkeestä keskushermostoomme?

4.6.2010

 1. Kirjoita 2 esseetä (6p kpl):
  • Elimistön happo-emästasapainon säätely
  • Lisämunuaisen hormonit, hormonien vaikutus ja erityksen säätely
  • Hermosolun toiminta ja hermostollinen integraatio
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin (3p kpl):
  • Kuvaile munuaisten autoregulaatio
  • Kuvaile luustolihaksen energiatalous
  • Mitkä tekijät saavat aikaan ovulaation
  • Miten mahalaukun tyhjenemistä säädellään

20.2.2009

 1. Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista esseitä kirjoittaessasi, että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!) a 6p
  • Ruuansulatuskanavan hermostollinen ja hormonaalinen säätely.
  • Lisämunuaisen hormonit, hormonien vaikutus ja erityksen säätely.
  • Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta.
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti a 2p
  • Mitä tarkoitetaan elimistön puskurijärjestelmällä. Anna esimerkkejä.
  • Kemiallisen synapsin toiminta.
  • Miten sisäkorva aistii pää kiertoliikkeen ja pään asennon. Miten ja minne viestit tasapainoelimestä kulkevat?
  • Miten puolustusjärjestelmämme voi tunnistaa ja tuhota virusinfektoituneita soluja?
  • Sydämen iskutilavuuden säätely.
  • Aktiopotentiaalin synty ja kulku.

25.4.2008

 1. Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (a 6p)
  • Verenpaineen säätely.
  • Aivolisäkkeen toiminta ja erityksen säätely.
  • Ruoansulatuselimistön hermostollinen ja hormonaalinen säätely.
 2. Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (a 2p)
  • Siittiöiden kehityksen säätely.
  • Hiilidioksidin kuljetus veressä.
  • Mitä tarkoitetaan reniini-angiotensiini-aldosteroni järjestelmällä?
  • Luustolihassolun supistumismekanismi.
  • Miten sikiön verenkierto muuttuu syntymän jälkeen?
  • Silmän tarkennusmekanismi.

11.4.2008

 1. Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (a 6p)
  • Hengityksen säätely.
  • Kuvaile sitä reaktioketjua, joka saa aikansa, kun motorisella aivokuorella nelipäisen reisilihaksen lihassyitä ohjaava pyramidisolu depolaroituu yli laukaisukynnyksen.
  • Veriplasman nestemäärän ja osmolariteetin säätely.
 2. Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (a 2p)
  • Miten pohjukaissuoli säätelee haiman eritystoimintaa?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat hemoglobiinin hapensitomiskykyyn? Miten?
  • Mitkä hormonit erittyvät aivolisäkkeen takalohkosta ja miten ne vaikuttavat?
  • Miten seuraavien ionikanavien avautuminen solukalvolla vaikuttaa hermosolun kalvojännitteeseen normaaleissa olosuhteissa: a) Na+, b) K+, c) Ca2+, d) Cl-?
  • Veren sokeripitoisuuden hormonaalinen säätely
  • Mitkä tekijät saavat aikaan ovulaation?

23.11.2007

 1. Aktiopotentiaalin synty ja kulku
 2. Silmän aistinsolujen rakenne ja toiminta
 3. Lisämunuaisen erittämät hormonit ja niiden toiminta
 4. Mahanesteen erityksen säätely

XX.XX.2007

 1. Isoaivokuoren topografinen rakenne ja toiminnalliset erityispiirteet
 2. Hajuaistin toiminta
 3. Lihassyyn supistumismekanismi
 4. Määrittele lyhyesti:
  • glukagoni
  • hemofilia
  • kuollut tila

21.4.2006

 1. Vertaile signaalinvälityksen ominaisuuksia kemiallisissa ja sähköisissä synapseissa.
 2. Proteiinien digestio ja absorptio.
 3. Määrittele lyhyesti:
  • aktiopotentiaalin refraktaariaika
  • lateraalinen inhibitio
  • kasvulevy
  • antigeeniepitooppi
  • surfaktantti
  • miselli
 4. Mitä ovatkaan:
  • Golgin laite?
  • Henlen linko?
  • Hisin kimppu?

30.8.2002

 1. Selitä käsitteet (10 pist.)
  • adaptaatio
  • aktiivinen kuljetus
  • vitaalikapasiteetti
  • Starlingin laki
  • T-imusolu
 2. Hengityksen säätely (20 pist.)

Ihmisen fysiologia, Silverthorn

1. osakuulustelu

Syksy 2018?

Uusinta 2

1. Miten rasvoista muodostetaan ATP molekyylejä / Hur tilverkar kroppen ATP från fetter?

2. Kuvaile aktiopotentiaalin vaiheet / Redogör för de olika skeden i aktionspotentialen

3. Miten autonominen hermosto säätelee verisuonten läpimittaa? / Hur reglas blodkärlens diameter av det autonoma nervsystemet?

4. Mihin simpukan kyky erottaa äänen taajuutta ja voimakkuutta perustuu? / Vad baserar sig snäckans förmåga att förnimma ljudstyrka och frekvens på?

5. Mitä hormoneja aivolisäkkeen etulohko erittää, mitä ne tekevät ja miten niiden eritys on säädelty? / Vilka hormoner insöndras från adenohypofysen (framloben), vad gör de och hur är deras insöndring reglerad?

6. Kun asetyylikoliinia vapautuu hermilihasliitoksessa, lihas supistuu. Miten tämä tapahtuu? / När acetylkolin frigörs vid den motoriska änplattan kontraherar muskeln. Hur går detta till?

24.11.2017

(Uusinta 1)

1. Oksidatiivisen fosforylaation pääperiaatteet

2. Miten hermosolun lepokalvojännite syntyy?

3. Mitä adenergisiä reseptoreita löytyy erityisen paljon seuraavista kudoksista ja mitä niiden aktivaatio saa aikaan?

 a) Sydänlihaskudos
 b) Rasvakudos
 c) Sileä lihaskudos keuhkoputkissa

4. Kuvaile se reaktioketju, joka laukeaa kun valo osuu verkkokalvon sauvasoluihin

5. Mitä hormoneita lisämunuaisesta erittyy, mikä eritystä säätelee ja mitä kyseiset hormonit saavat aikaan?

6. Kuvaile eri luustolihastyyppien energiametabolia

12.09.2016

(Silverthorn osa 1)

1. a) miten solunulkoisen kaliumpitoisuuden kasvaminen vaikuttaisi solujen kepokalvojännitteeseen?

 b) miksi vaikutus on suurempi verrattuna natriumpitoisuuden muuttamiseen (4p)

2. Miten aktiopotentiaali alfamotoneuroneissa saa aikaan poikkijuovaisen lihaksen supistumisen? (8p)

3. Lihaspuolan toiminta? (4p)

4. Adrenergisten reseptoreiden toiminta? (4p)

5. Jos veritulppa vautioittaa sensorisia ratoja ydinjatkeen oikealla puolella, mikä seuraavista aistimuksista elimistön a)oikealla b)vasemmalla puolella kärsivät. i)kipu, ii)proprioseptio iii)lämpö (3p)

6. Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä? (2p)

7. Karvasolun toiminta. (2p)

8. 80% silmän gangliosoluista ovat tyyppiä M ja P. Minkälaista informaatiota kyseiset solutyypit pääasiallisesti välittävät? (2p)

9. Elimiston sokeritasapainon säätely. (5p)

10. Miten hypotalamus a)säätelee adenohypofyysin (aivolisäkkeen etulohkon) hormonieritystä (4p) ja b) mitä hormoneja etulohkosta erittyy ja mitkä ovat niiden pääasialliset vaikutukset? (12p)

23.09.2014

(noin suunnilleen)

- Lipolyysi

- Mitä tapahtuu lepokalvopotentiaalille seuraavissa tapauksissa (4 kpl), esim. solun ulkopuolinen kalium kasvaa, kalium-kanavat eivät toimi jne.

- Adrenergisten reseptoreiden rakenne, eri tyypit ja niiden toiminta (4 p?)

- Mieti sisäkorvan rakennetta. Miksi huvipuiston härvelin heilutuksen jälkeen saattaa huimata? (3p?

- Kalsiumkiteiden merkitys kiihtyvyyden ja pään asennon tuntemisessa (3p)

- Kalsiumin merkitys ja säätely (10 p)

- Kerro miten motoneuronin depolarisaatio saa aikaan luustolihassolun supistumiseen. (10 p)

Max. 50 p.

23.09.2013

Vastaa kaikkiin kysymyksiin

  1. Miten solunulkoisen kaliumpitoisuuden kasvaminen vaikuttaisi solujen lepokalvojännitteeseen
  2. miksi vaikutus on suurempi verrattuna natriumpitoisuuden muuttamisen (4p)
 1. Miten aktiopotentiaali alfamotoneuronissa saa aikaan poikkijuovaisen lihaksen supistumisen (8p)
 2. Lihaspuolan (muscle spindle) toiminta (4p)
 3. Adrenergisten reseptoreiden toiminta (4p)
 4. Jos veritulppa vaurioittaa sensorisia ratoja ydinjatkeen oikealla puolella, mitkä seuraavista aistimuksista elimistön a) oikealla ja b)vasemmalla puolella kärsivät
  1. kipu
  2. proprioseptio
  3. lämpö (3p)
 5. Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä (2p)
 6. Karvasolun toiminta (2p)
 7. 80% silmän gangliosoluista ovat tyyppiä M tai P. Minkälaista informaatiota kyseiset solutyypit pääasiallisesti välittävät (2p)
 8. Elimistön sokeritasapainon säätely (5p)
 9. Miten hypotalamus
  1. säätelee adenohypofyysin (aivolisäkkeen etulohkon) hormonieritystä (4p) ja
  2. mitä hormoneja etulohkosta erittyy ja mitkä ovat niiden pääasialliset vaikutukset (12p)

25.9.2012

(Noin suunnilleen)

 1. Kerro oxidatiivisen fosforylaation pääperjaatteet. 8p
 2. Miten solun kalvojännitteeseen vaikuttaa jos,
  • a) Kaliumkonduktanssi pienenee?
  • b) Natriumkonduktanssi kasvaa?
  • c) Solun ulkopuolinen kaliumpitoisuus kasvaa?
  • d) Kalsiumkonduktanssi kasvaa? 4x2p
 3. Mitä adenergisiä reseptoreja seuraavista kudoksista löytyy ja miten ne vaikuttavat? 4x2p
  • a) Sydänlihaskudos
  • b) Valtimot ja laskimot
  • c) Rasvakudos
  • d) Keuhkoputki
 4. 6+2p
  • a) Kerro miten näköaistisolun ärsytys saa aikaan aktiopotentiaalifrekvenssin muutoksen näköaivokuorella.
  • b) Kissojen ja koirien heijastekalvon merkitys? (Mieti silmän rakennetta)
 5. Koe-eläimeltä on poistettu lisämunuaiset kokonaan. Kun koe-eläin altistuu stressille se kuolee nopeasti. Mikä hormoni on kyseessä, mihin se vaikuttaa ja miksi muuten se on tärkeä? 8p
 6. Sileän lihaksen supistuminen ja relaksaatio. 8p

29.9.2010

Kysymyksiin 1-13 vastataan lyhyesti. 14-15 perusteellisemmin.

  • Miten solunulkoisen natriumpitoisuuden pieneneminen vaikuttaa solun lepokalvojännitteeseen?
  • Miksi vaikutus on pienempi verrattuna kaliumpitoisuuden muuttamiseen? (4p)
 1. Aktiopotentiaali: kerro mitä kuvan kohdissa 1-4 tapahtuu (4p)
 2. Miten seuraavat aineet vaikuttavat hermo-lihasliitoksen toimintaan
  • kurare (asetyylikoliinireseptorin antagonisti)
  • botuliini
  • sariini (asetyylikoliiniesteraasin estäjä)
  • asetyylikoliini (2p)
 3. Miten seuraavaa ionia läpäisevän ionikanavan avaaminen vaikuttaa hermosolun kalvojännitteeseen
  • Cl-
  • Na+
  • K+
  • Ca2+ (2p)
 4. Miten synapsijännite ja aktiopotentiaali eroavat toisistaan? (2p)
 5. Mikä rooli ATP:llä on luustolihaksen supistuksessa? (4p)
 6. Mitä välittäjäainetta vapautuu seuraavista soluista:
  • preganglionaarinen sympaattinen hermosolu
  • postganglionaarinen parasympaattinen hermosolu (2p)
 7. Mitä tarkoitetaan
  • lateraalisella inhibitiolla eli sivuttaisestolla
  • reseptiivisellä kentällä? (2p)
 8. Mitä solukalvon depolarisaatio saa aikaan
  • primaarisissa ja
  • sekundaarisissa aistinsoluissa? (2p)
 9. Mikä on niin sanottujen porttisolujen merkitys kipuratojen viestinvälityksessä? (2p)
 10. Miten simpukka reagoi
  • matalataajuiseen ja
  • korkeataajuiseen ääneen? (2p)
 11. Kuvaile silmän akkomodaatio, eli miten on mahdollista tarkentaa katse lähelle/kauas? (2p)
 12. Miten hypotalamus
  • säätelee aivolisäkkeen takalohkon hormonieritystä ja
  • mitä hormoneita sieltä erittyy? (4p)
 13. Mitä hormoneja erittyy lisämunuaisen
  • kuorikerroksesta
  • ytimestä
  • kuvaile kyseisten hormoneiden vaikutukset lyhyesti (6p)
 14. Veren kalsiumtasapainon säätely (10p)

7.11.2008

 1. Vastaa lyhyesti!
  • Mitkä mekanismit mahdollistavat hermosolun lepokalvojännitteen synnyn?
  • Kuvaile aktiopotentiaalin vaiheet pääpiirteittäin.
 2. Aistit. Vastaa lyhyesti.
  • Kuinka ulkoinen ärsyke muunnetaan aktiopotentiaalifrekvenssiksi?
  • Sensorinen adaptaatio?
  • Lateraali-inhibitio?
  • Mitä tarkoitetaan primaarisilla ja sekundaarisilla aistinsoluilla?
 3. Selitä miten hypotalamus säätelee:
  • neurohypofyysin (takalohko) toimintaa
  • adenohypofyysin (etulohko) toimintaa
 4. Energia-aineenvaihdunnan hormonaalinen säätely.
 5. Hermolihasliitos, luustolihaksen supistumismekanismi ja energiatalous:
  • Botuliinia käytetään kasvojen uurteiden pienentämiseen. Miten tämä on mahdollista?
  • Kuvaile sitä lihassupistukseen johtavaa reaktioketjua, joka laukeaa, kun asetyylikoliini sitoutuu reseptoriinsa hermolihasliitoksessa.
  • Miten nopeiden ja hitaiden lihassyiden energiatalous vastaa niiden tarpeita.

2. osakuulustelu

Syksy 2018?

Uusinta 2

1. Mitkä tekijät määrittävät sydämen tehon? Vilka faktorer bestämmer hjärtans effekt?

2. Kuvaile miten hiilidioksidi kuljetetaan ja eritetään pois elimistöstä. Redogör för hur koldioxidet transporteras och frigörs från kroppen.

3. Kuvaile ruansulatuksen säätelyn kefaalinen, gastrinen ja intestinaalinen vaihe. Redogör för den kefaliska, gastriska och intestinala fasen i matsmälningens kontrollering.

4. Miten munuaiskeräsen suodatuspaine on säädelty? Hur regleras filtrationstrycket i glomerulus?

5. Miten elimistö pystyy tunnistamaan ja tuhoamaan virusinfektioituneet solut? Hur kan kroppen känna igen samt förstöra virusinfekterade celler?

6. Kuvaile siittiötuotannon säätely Redogör för kontrollen av spermieproduktionen

23.10.2017

1. Kuvaile valtimoiden ja laskimoiden rakenteelliset ja toiminnalliset erot. (6p)

2. Miten hemoglobiini osallistuu hapen ja hiilidioksidin kuljetukseen? (6p)

3. Miten vatsalaukun happamuus on säädelty? (6p)

4. Miten on mahdollista, että munuaiset voivat tuottaa tiivistä ja laimeaa virtsaa? Selitä lyhyesti rakenteet ja mekanismit, jotka ovat tämän ilmiön takana! (6p)

5. Kuvaile hemostaasi (verenvuodon tyrehtyminen). (6p)

6. Kuvaile sukupuolen määräytyminen bipotentiaalisista rakenteista. (6p)

11.12.2015

Silverthorn, osa 2 (englanniksi)

1. A decrease in which population of lymphocytes would impair all aspects of an immune response?

 a) cytotoxic T cells
 b) helper T cells
 c) memory T cells
 d) B lymphocytes
 e) plasma cells

2. Class II MHC molecules are found

 a) on all cells with a nucleus
 b) only on red blood cells
 c) only on all granulocytes and macrophages
 d) only on lymphocytes and macrophages
 e) only on platelets

3. Edema is likely to occur when

 a) the concentration of protein in the blood increases
 b) hemorrhage occurs
 c) the heart becomes an insufficient pump
 d) blood hydraulic pressure at the capillary decreases
 e) the blood hydraulic pressure at the capillary is equal to the blood osmotic pressure

4. In which situation would the stroke volume be increased?

 a) when venous return is increased
 b) when venous return is decreased
 c) when the force of contraction is decreased
 d) when the difference between end-diastolic volume and the end-systolic volume is small
 e) when calsium channel blockers are present

5. Acetylcholine slows the heart rate by

 a) just increasing ion influx, thus increasing the rate of depolarization
 b) just increasing the permeability to Ca2+
 c) just increasing the permeability to K+
 d) just decreasing the permeability to Ca2+
 e) increasing the permeability to K+ and decreasing the permeability to Ca2+

6. The two main (%) components of plasma are … and … Name two other components found in plasma (2p)

7. The difference between plasma and serum (2p)

8. Describe the functions of the lymphatic system. (4p)

9. Factors determining mean arterial pressure (7p)

10. How is the gastric acidity regulated? (10p)

11. Describe how the pH of the blood is regualted (10p)

12. Describe the sexual differentiation from bipotential structures in the fetus. (10p)

11.12.2015

1. Hengityksen säätely

2. Ruuansulatus: pohjukaissuoli (mitä tapahtuu kun ruoka saapuu sinne?)

3. Veri: a) miten verisuonten läpimittaa säädellään? b) B-solu reaktio

4. Munuaiset: reaktiosarja kun munuaiskeräsen tuojasuonen verenpaine laskee?

5. Lisääntyminen: bipotentiaalisten rakenteiden kehitys

18.10.2012

 1. Hengitys
  • Kuvaile hiilidioksidin kuljetus veressä 10p
 2. Ruuansulatus
  • Rasvojen käsittely ruuansulatuselimistössä 10p
 3. Verenkierto ja immuunipuolustus
  • a) Sydämen tehon säätely 5p
  • b) T-solu reaktio 5p
 4. Munuaiset
  • a) Konsentraatiogradientin synty munuaispyramidissa 5p
  • b) Natriumtasapainon säätely munuaisten kautta 5p
 5. Lisääntyminen
  • Siittiötuotannon säätely 10p

10.2.2012 (Silverthorne)

 1. Hengityselimistö, vastaa lyhyesti:
  • Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä? (2p)
  • Kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
  • Mikä on surfaktantin merkitys? (2p)
  • Kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
  • Miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin? (2p)
 2. Miten pohjukaissuoli säätelee
  • mahalaukun tyhjenemistä (5p)
  • haiman toimintaa (5p)
 3. Veri ja puolustus:
  • Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
  • B-imusolureaktio (5p)
 4. Virtsaneritys ja verenkierto
  • Kuinka munuaispyramidin konsentraatiogradientti syntyy? (5p)
  • Kuvaile sydämen tehon säätely (5p)
  • Kuvaile sitä tapahtumasarjaa, joka saa alkunsa kun munuaisen tuojasuonen paine laskee (10p)

4.11.2011 (Silverthorne)

 1. Miten mahanesteen eritys on säädelty? (10p)
 2. Miten munasarjakierto on säädelty hormonaalisesti? (10p)
 3. Mihin munuaisten kyky tiivistää virtsaa perustuu? (10p)
 4. Kirjoita essee otsikolla “elimistön reaktio viiltohaavaan etusormessa” (20p)

3.12.2010

 1. Hengityselimistö, vastaa lyhyesti
  • Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä(2p)
  • kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
  • mikä on surfaktantin merkitys (2p)
  • kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
  • miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin? (2p)
 2. Miten pohjukaissuoli säätelee
  • mahalaukun toimintaa (5p)
  • haiman toimintaa (5p)
 3. Veri ja puolustus:
  • Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
  • B-imusolureaktio (5p)
 4. Virtsaneritys ja verenkierto: Kuvaile sitä tapahtumasarjaa, joka saa alkunsa kun munuaiskeräsen tuojasuonen paine laskee (10p)
 5. Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)

5.11.2010

 1. Hengityselimistö: Kuvaile hiilidioksidin kuljetus veressä (10p)
 2. Ruuansulatus: Rasvojen käsittely ruuansulatuselimistössä (10p)
 3. Veri ja puolustus
  • Kuvaile sydämen tehon säätely (5p)
  • T-solureaktio (5p)
 4. Virtsaneritys ja verenkierto
  • Kuinka munuaispyramidien konsentraatiogradientti syntyy? (5p)
  • Kuinka elimistön natriumtasapainoa säädellään munuaisten kautta? (5p)
 5. Lisääntyminen: Siittiötuotannon säätely (10p)

22.10.2010

 1. Hengityselimistö, vastaa lyhyesti
  • Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä (2p)
  • kuvaile vitaalikapasiteetti (2p)
  • mikä on surfaktantin merkitys (2p)
  • kuvaile respiratorinen asidoosi (2p)
  • miksi hiilidioksidia vapautuu verestä keuhkorakkuloihin? (2p)
 2. Miten pohjukaissuoli säätelee
  • mahalaukun toimintaa (5p)
  • haiman toimintaa (5p)
 3. Veri ja puolustus:
  • Veren hyytymisen ulkoinen aktivaatioreitti (5p)
  • B-imusolureaktio (5p)
 4. Virtsaneritys ja verenkierto: Kuvaile sitä tapahtumasarjaa joka saa alkunsa kun munuaiskeräsen tuojasuonen paine laskee (10p)
 5. Lisääntyminen: Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)

22.10.2009

 1. Verenpaineen lyhyt- ja pitkäaikainen säätely (20p)
 2. Kuvaile miten ruuansulatuselimistöä säädellään a) kefalisen vaiheen, b) gastrisen vaiheen, c) intestinaalisen vaiheen aikana (15p)
 3. Selitä seuraavat käsitteet:
  • surfaktantti (1p)
  • sentraaliset kemoreseptorit (2p)
  • respiratorinen alkaloosi (2p)
 4. Munasarjakierron hormonaalinen säätely (10p)

7.11.2008

 1. Hengityselimistö (vastaa lyhyesti)
  • Mitä lihaksia käytämme uloshengityksessä (1p)
  • vitaalikapasiteetti (1p)
  • hengityksen säätely rasituksen aikana (2p)
  • respiratorinen asidoosi (2p)
  • Veren CO2 kuljetus (2p)
 2. Ruoansulatus (essee): Rasvojen pilkkoutuminen ja imeytyminen (8p)
 3. Veri ja puolustus (kuvaile yksityiskohtaisesti)
  • Veren hyytyminen (4p)
  • Tulehdusreaktio (4p)
 4. Virtsaneritys (kuvaile yksityiskohtaisesti)
  • Kuinka munuaispyramidin konsentraatiogradientti syntyy? (4p)
  • Mitkä tekijät vaikuttavat munuaisaltaaseen siirtyvän virtsan määrään? (4p)
 5. Verenkierto (essee): Miten elimistömme reagoi kohonneeseen verenpaineeseen. Mihin asioihin vaikuttamalla verenpainetta voitaisiin laskea? (8p)

Koko kirja/yksilöimättömät

6.5.2016

 1. Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet a 10p.
  • Verenpaineen ja tilavuuden säätely
  • Kasvun ja metabolian endokriininen säätely
  • Mahanesteen eritys ja erityksen säätely
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin, a 6 p
  • I Mitä insuliini saa aikaan a) rasva ja luustolihaskudoksessa b) hepatosyyteissä?
  • II Miten solujen lepokalvojännite syntyy ja miten aktiopontentiaali saa aikaaan muutoksia siinä?
  • III Miten vauriot a) Brockan alueella, b) Wernicken alueella heujastuvat ihmsen kielenkäsittelyyn
  • IV Mistä kuolonkankeus, rigor mortis johtuu? Kuvaile miksi lihas päätyy tähän tilaan kuoleman jälkeen.
  • V Miten lihaspuola (muscle spindle) tomii ja mikä rooli sillä on?
  • VI Kuvaile vasta-aineiden tärkeimmät tehtävät.

11.2.2011

 1. Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista esseetä kirjoittaessasi, että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!) a 6p.
  • Elimistön lämmönsäätelymekanismit
  • Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta
  • Luustolihaksen supistusmekanismi ja energiatalous
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin, a 3p
  • T-imusolureaktio
  • Hermolihasliitoksen toiminta
  • Kuvaile reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän toiminta
  • Miten pohjukaissuoli ohjaa haiman ulkoeritystoimintaa hormonaalisesti?

5.11.2010

 1. Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (à 6p)
  • Veriplasman osmolariteetin ja verenpaineen säätely
  • Ruuansulatuselimistön hermostollinen ja hormonaalinen säätely
  • Autonominen hermosto, rakenne ja toiminta
 2. Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (à 3p)
  • T-auttajasolujen toiminta
  • Miten punasolujen hapen ja hiilidioksidin kuljetus ovat yhteydessä toisiinsa?
  • Miten keuhkot ja munuaiset osallistuvat happo-emästasapainon säätelyyn?
  • Miten aistinsolu muuntaa ja välittää tiedon ulkoisesta ärsykkeestä keskushermostoomme?

4.6.2010

 1. Kirjoita 2 esseetä (6p kpl):
  • Elimistön happo-emästasapainon säätely
  • Lisämunuaisen hormonit, hormonien vaikutus ja erityksen säätely
  • Hermosolun toiminta ja hermostollinen integraatio
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin (3p kpl):
  • Kuvaile munuaisten autoregulaatio
  • Kuvaile luustolihaksen energiatalous
  • Mitkä tekijät saavat aikaan ovulaation
  • Miten mahalaukun tyhjenemistä säädellään

20.2.2009

 1. Valitse seuraavista aiheista KAKSI. Kirjoita aiheista esseet (muista esseitä kirjoittaessasi, että kyse on fysiologiasta. Kun kuvailet asioita, kerro taustalla olevat fysiologiset mekanismit!) a 6p
  • Ruuansulatuskanavan hermostollinen ja hormonaalinen säätely.
  • Lisämunuaisen hormonit, hormonien vaikutus ja erityksen säätely.
  • Autonomisen hermoston rakenne ja toiminta.
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti a 2p
  • Mitä tarkoitetaan elimistön puskurijärjestelmällä. Anna esimerkkejä.
  • Kemiallisen synapsin toiminta.
  • Miten sisäkorva aistii pää kiertoliikkeen ja pään asennon. Miten ja minne viestit tasapainoelimestä kulkevat?
  • Miten puolustusjärjestelmämme voi tunnistaa ja tuhota virusinfektoituneita soluja?
  • Sydämen iskutilavuuden säätely.
  • Aktiopotentiaalin synty ja kulku.

25.4.2008

 1. Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (a 6p)
  • Verenpaineen säätely.
  • Aivolisäkkeen toiminta ja erityksen säätely.
  • Ruoansulatuselimistön hermostollinen ja hormonaalinen säätely.
 2. Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (a 2p)
  • Siittiöiden kehityksen säätely.
  • Hiilidioksidin kuljetus veressä.
  • Mitä tarkoitetaan reniini-angiotensiini-aldosteroni järjestelmällä?
  • Luustolihassolun supistumismekanismi.
  • Miten sikiön verenkierto muuttuu syntymän jälkeen?
  • Silmän tarkennusmekanismi.

11.4.2008

 1. Vastaa esseemuotoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä (a 6p)
  • Hengityksen säätely.
  • Kuvaile sitä reaktioketjua, joka saa aikansa, kun motorisella aivokuorella nelipäisen reisilihaksen lihassyitä ohjaava pyramidisolu depolaroituu yli laukaisukynnyksen.
  • Veriplasman nestemäärän ja osmolariteetin säätely.
 2. Vastaa kaikkiin kysymyksiin lyhyesti (a 2p)
  • Miten pohjukaissuoli säätelee haiman eritystoimintaa?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat hemoglobiinin hapensitomiskykyyn? Miten?
  • Mitkä hormonit erittyvät aivolisäkkeen takalohkosta ja miten ne vaikuttavat?
  • Miten seuraavien ionikanavien avautuminen solukalvolla vaikuttaa hermosolun kalvojännitteeseen normaaleissa olosuhteissa: a) Na+, b) K+, c) Ca2+, d) Cl-?
  • Veren sokeripitoisuuden hormonaalinen säätely
  • Mitkä tekijät saavat aikaan ovulaation?

23.11.2007

 1. Aktiopotentiaalin synty ja kulku
 2. Silmän aistinsolujen rakenne ja toiminta
 3. Lisämunuaisen erittämät hormonit ja niiden toiminta
 4. Mahanesteen erityksen säätely

XX.XX.2007

 1. Isoaivokuoren topografinen rakenne ja toiminnalliset erityispiirteet
 2. Hajuaistin toiminta
 3. Lihassyyn supistumismekanismi
 4. Määrittele lyhyesti:
  • glukagoni
  • hemofilia
  • kuollut tila

21.4.2006

 1. Vertaile signaalinvälityksen ominaisuuksia kemiallisissa ja sähköisissä synapseissa.
 2. Proteiinien digestio ja absorptio.
 3. Määrittele lyhyesti:
  • aktiopotentiaalin refraktaariaika
  • lateraalinen inhibitio
  • kasvulevy
  • antigeeniepitooppi
  • surfaktantti
  • miselli
 4. Mitä ovatkaan:
  • Golgin laite?
  • Henlen linko?
  • Hisin kimppu?

30.8.2002

 1. Selitä käsitteet (10 pist.)
  • adaptaatio
  • aktiivinen kuljetus
  • vitaalikapasiteetti
  • Starlingin laki
  • T-imusolu
 2. Hengityksen säätely (20 pist.)