Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hydrologian_peruskurssi_53531_5_op [2014/05/08 10:20]
188.238.102.200
hydrologian_peruskurssi_53531_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Hydrologian peruskurssi (5 op) Laitostentti 12.6.2013 =====
  
 +
 +1. Määrittele lyhyesti
 +a. evaporaatio
 +b. transpiraatio
 +c. siivikointi
 +d. lumen vesiarvo
 +e. viipymä
 +f. valuma-alue
 +
 +2. Valitse kumpaan vastaat.
 +a. Millaisia varastoja veden kiertokulkuun voi kuulua?
 +b. Miten pinnan ominaisuudet vaikuttavat haihduntaan?​
 +
 +3. Maanpinnan alaiset vedet
 +
 +4. Kerro järven virtauksista
 +
 +5. Pohdi tekijöitä jotka vaikuttavat käyttöveden saatavuuteen Suomessa ja globaalisti.
 +
 +
 +
 +
 +===== 53531 Hydrologian peruskurssi (5 op) Laitostentti 14.12.2011 =====
 +
 +
 +1. Määrittele lyhyesti:
 +a. interseptio
 +b. viskositeetti
 +c. virtaama
 +d. Seiche
 +e. purkautumiskäyrä
 +f. lumen vesiarvo
 +
 +2. Haihdunnan määrittäminen.
 +
 +3. Lyhyet vastaukset: ​
 +a) Järvien lämpötilakerrostuneisuus Suomessa.
 +b) Mitä tarkoittaa hydraulinen johtavuus?
 +
 +4. Luonnonvesien fysiikkaan vaikuttavat epäpuhtaudet. Kuvaile lyhyesti
 +- miten nämä epäpuhtaudet vaikuttavat veden fysikaalisiin ominaisuuksiin
 +- mistä näitä epäpuhtauksia tulee
 +- miten nämä epäpuhtaudet kulkeutuvat luonnonvesissä
 +
 +5. Joen pituus on 100 km, poikkileikkaus suorakaiteen muotoinen (syvyys 10 m ja 
 +leveys 50 m) ja korkeusero latvan ja suun välillä 50 m. Mikä on virtausnopeus ​
 +jokisuulla? Käytä Chezyn kaavaa, jossa on Manningin kitkakerroin (M ~ 50 m
 +1/3s–1). Miten virtausnopeus muuttuu, jos a) syvyys, b) leveys, c) pituus ja d) kaltevuus ​
 +kaksinkertaistuu?​ Muistin virkistykseksi:​ kaava on V = M R2/3S1/2, missä R on joen hydraulinen säde ja 
 +S on uoman kaltevuus.
 +
 +
 +
 +===== 53531 Hydrologian peruskurssi (5 op) Laitostentti 19.10.2011 =====
 +
 +
 +
 +1. Määrittele lyhyesti:
 +a. interseptio
 +b. huokoisuus
 +c. virtaama
 +d. evapotranspiraatio
 +e. purkautumiskäyrä
 +f. lumen vesiarvo
 +
 +2. Haihdunnan määrittäminen.
 +
 +3. Lyhyet vastaukset: ​
 +a) Järvien lämpötilakerrostuneisuus Suomessa.
 +b) Mitkä seikat vaikuttavat järvien virtauksiin. ​
 +
 +4.  ​
 +a) Mitkä seikat vaikuttavat roudan syvyyteen?
 +b) Mitä tarkoittaa hydraulinen johtavuus? ​
 +
 +5. Suur-Saimaan vedenkorkeus oli eräänä vuonna heinäkuun alussa NN+76,00 m. 
 +Tulovirtaama oli tämän kuukauden aikana keskimäärin 640 m3/s ja menovirtaama 420 m3/s. Kuukauden sadanta oli 54 mm. Laske järvestä tapahtunut haihdunta, kun vedenkorkeus kuukauden lopussa oli NN+76,08 m. Suur-Saimaan pinta-ala on 4467 km2.
 +
 +
 +
 +===== Hydrologian peruskurssi (5 op) Laitostentti 17.8.2011 =====
 +
 +
 +1. Määrittele lyhyesti:
 +a. valunta
 +b. viskositeetti
 +c. rajoitettu akviferi
 +d. ominaisheilahdus (Seiche)
 +e. virtaama
 +f. lumen vesiarvo
 +
 +2.  ​
 +a) Mitkä seikat vaikuttavat roudan syvyyteen?
 +b) Mitä tarkoittaa hydraulinen johtavuus?
 +
 +3.  ​
 +a) Järvien lämpötilakerrostuneisuus Suomessa.
 +b) Mitkä seikat vaikuttavat järvien virtauksiin. ​
 +
 +4. Kiintoaineksen irtoaminen sedimentoituminen,​ irtoaminen pohjasta sekä 
 +kulkeutuminen virtaavissa joissa.
 +
 +5. Suur-Saimaan vedenkorkeus oli eräänä vuonna heinäkuun alussa NN+76,00 m. 
 +Tulovirtaama oli tämän kuukauden aikana keskimäärin 640 m3/s ja menovirtaama 420 m3/s. Kuukauden sadanta oli 54 mm. Laske järvestä tapahtunut haihdunta, kun vedenkorkeus kuukauden lopussa oli NN+76,08 m. Suur-Saimaan pinta-ala on 4467 km2.(Huom. NN on pinnankorkeuden viitetaso, eikä sillä ole tässä laskun tekemisen kannalta merkitystä.)