Tenttiwiki

Hydrologian peruskurssi (5 op) Laitostentti 12.6.2013

1. Määrittele lyhyesti a. evaporaatio b. transpiraatio c. siivikointi d. lumen vesiarvo e. viipymä f. valuma-alue

2. Valitse kumpaan vastaat. a. Millaisia varastoja veden kiertokulkuun voi kuulua? b. Miten pinnan ominaisuudet vaikuttavat haihduntaan?

3. Maanpinnan alaiset vedet

4. Kerro järven virtauksista

5. Pohdi tekijöitä jotka vaikuttavat käyttöveden saatavuuteen Suomessa ja globaalisti.

53531 Hydrologian peruskurssi (5 op) Laitostentti 14.12.2011

1. Määrittele lyhyesti: a. interseptio b. viskositeetti c. virtaama d. Seiche e. purkautumiskäyrä f. lumen vesiarvo

2. Haihdunnan määrittäminen.

3. Lyhyet vastaukset: a) Järvien lämpötilakerrostuneisuus Suomessa. b) Mitä tarkoittaa hydraulinen johtavuus?

4. Luonnonvesien fysiikkaan vaikuttavat epäpuhtaudet. Kuvaile lyhyesti - miten nämä epäpuhtaudet vaikuttavat veden fysikaalisiin ominaisuuksiin - mistä näitä epäpuhtauksia tulee - miten nämä epäpuhtaudet kulkeutuvat luonnonvesissä

5. Joen pituus on 100 km, poikkileikkaus suorakaiteen muotoinen (syvyys 10 m ja leveys 50 m) ja korkeusero latvan ja suun välillä 50 m. Mikä on virtausnopeus jokisuulla? Käytä Chezyn kaavaa, jossa on Manningin kitkakerroin (M ~ 50 m 1/3s–1). Miten virtausnopeus muuttuu, jos a) syvyys, b) leveys, c) pituus ja d) kaltevuus kaksinkertaistuu? Muistin virkistykseksi: kaava on V = M R2/3S1/2, missä R on joen hydraulinen säde ja S on uoman kaltevuus.

53531 Hydrologian peruskurssi (5 op) Laitostentti 19.10.2011

1. Määrittele lyhyesti: a. interseptio b. huokoisuus c. virtaama d. evapotranspiraatio e. purkautumiskäyrä f. lumen vesiarvo

2. Haihdunnan määrittäminen.

3. Lyhyet vastaukset: a) Järvien lämpötilakerrostuneisuus Suomessa. b) Mitkä seikat vaikuttavat järvien virtauksiin.

4. a) Mitkä seikat vaikuttavat roudan syvyyteen? b) Mitä tarkoittaa hydraulinen johtavuus?

5. Suur-Saimaan vedenkorkeus oli eräänä vuonna heinäkuun alussa NN+76,00 m. Tulovirtaama oli tämän kuukauden aikana keskimäärin 640 m3/s ja menovirtaama 420 m3/s. Kuukauden sadanta oli 54 mm. Laske järvestä tapahtunut haihdunta, kun vedenkorkeus kuukauden lopussa oli NN+76,08 m. Suur-Saimaan pinta-ala on 4467 km2.

Hydrologian peruskurssi (5 op) Laitostentti 17.8.2011

1. Määrittele lyhyesti: a. valunta b. viskositeetti c. rajoitettu akviferi d. ominaisheilahdus (Seiche) e. virtaama f. lumen vesiarvo

2. a) Mitkä seikat vaikuttavat roudan syvyyteen? b) Mitä tarkoittaa hydraulinen johtavuus?

3. a) Järvien lämpötilakerrostuneisuus Suomessa. b) Mitkä seikat vaikuttavat järvien virtauksiin.

4. Kiintoaineksen irtoaminen sedimentoituminen, irtoaminen pohjasta sekä kulkeutuminen virtaavissa joissa.

5. Suur-Saimaan vedenkorkeus oli eräänä vuonna heinäkuun alussa NN+76,00 m. Tulovirtaama oli tämän kuukauden aikana keskimäärin 640 m3/s ja menovirtaama 420 m3/s. Kuukauden sadanta oli 54 mm. Laske järvestä tapahtunut haihdunta, kun vedenkorkeus kuukauden lopussa oli NN+76,08 m. Suur-Saimaan pinta-ala on 4467 km2.(Huom. NN on pinnankorkeuden viitetaso, eikä sillä ole tässä laskun tekemisen kannalta merkitystä.)