Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
evolutiikan_kirjatentti_freeman_herron_evolutionary_analysis [2018/04/06 15:56]
86.115.196.242 [7.10.2016]
evolutiikan_kirjatentti_freeman_herron_evolutionary_analysis [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +
 +
 +
 +====== 523065 Freeman & Herron: Evolutionary Analysis ======
 +
 +==== 6.4.2018 / Riitta Savolainen ====
 +
 +Vastaa jokaiseen kolmesta kysymyksestä
 +
 +  - Mikä on Hardy-Weinbergin malli ja miten sitä voidaan hyödyntää populaatiogenetiikan tutkimuksessa?​
 +  - Miten sopeutumista voidaan tutkia? Anna esimerkkejä.
 +  - Elinkiertojen evoluutio ja miksi niiden tutkiminen on populaatiogenetiikan kannalta tärkeää.
 +
 +
 +==== 11.8.2017 / Jouni Laakso ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä esseenä ja pyri esittämään vastaus lyhyesti
 +
 +  - Geneettisen muuntelun alkuperä
 +  - Valinnan evolutiivinen vaste
 +  - Koiraiden välinen kilpailu
 +  - Lajiutumisen mekanismit
 +==== 7.10.2016 ====
 +
 +Vastaa **KOLMEEN** kysymykseen
 +
 +  - Geneettinen ajautuminen ja sen vaikutus evoluutioon
 +  - Allokaation kustannukset ja trade-off
 +  - Aitososiaalisuuden evoluutio
 +  - Mihin fylogeniapuu perustuu jne.
 +==== 27.11.2015 ====
 +
 +Vastaa __kolmeen kysymykseen neljästä__ esseenä ja pyri esittämään vastaus lyhyesti.
 +
 +  - Tehollinen polulaatiokoko (//​effective population size//)
 +  - Mihin antagonistinen pleiotropia perustuu ja miten se vaikuttaa evoluutioon?​
 +  - Fenotyyppinen plastisuus. Mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa evoluutioon?​
 +  - Mitä ovat homeoottiset geenit ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?​
 + 
 +
 +==== 10.05.2013 ====
 +  - Sisäsiitos
 +  - Mitä seksuaalidimorfia tarkoittaa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?​
 +  - Mitkä ovat sukulaisvalinnan (//kin selection//​) perusteet? Esitä esimerkkejä siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 +  - Mitä ovat homeoottiset geenit ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?​
 +  ​
 +
 +==== 22.03.2013 ====
 +Vastaa **KAIKKIIN** kysymyksiin. Ne ovat keskenään samanarvoisia. Laita kaikkiin vastauspapereihin nimesi ja opiskelijanumerosi. Jos haluat tiedon tentin tuloksesta sähköpostilla,​ laita vastaukseesi myös sähköpostiosoitteesi.
 +
 +  - Mitä antagonistinen pleiotropia tarkoittaa? Mihin se perustuu ja miten se vaikuttaa evoluutioon?​
 +  - Miten nukleotidisekvensseistä voi laatia fylogeniapuita?​ Mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset perusteet?
 +  - Mitä ovat homeoottiset geenit ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta
 +
 +==== 22.02.2013 ====
 +Vastaa **KAIKKIIN** kysymyksiin. Ne ovat keskenään samanarvoisia. Laita kaikkiin vastauspapereihin nimesi ja opiskelijanumerosi. Jos haluat tiedon tentin tuloksesta sähköpostilla,​ laita vastaukseesi myös sähköpostiosoitteesi.
 +
 +  - Mitä ovat homeoottiset geenit ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta
 +  - Mitkä ovat sukulaisvalinnan (//kin selection//​) perusteet? Esitä esimerkkejä siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 +  - Selitä heritabiliteetin käsite. Mitä se mittaa ja miten se on estimoitavissa?​
 +
 +====5.8.2011 Pekka Pamilo====
 +
 +  - Mitä synonyymisten ja ei-synonyymisten nukleotidikorvautumisten vertailu voi kertoa evoluutiosta?​
 +  - Mitä antagonistinen pleiotropia tarkoittaa? Mihin se perustuu ja miten se vaikuttaa evoluutioon?​
 +  - Miten geneettinen ajautuminen vaikuttaa populaatioiden geneettiseen muunteluun ja pitkän ajan evoluutioon?​
 +
 +
 +
 +====3.12.2010 Pekka Pamilo====
 +
 +  - Miksi eliöt ikääntyvät?​ Selitä ikääntymisen ja eliniän evoluutioon vaikuttavat keskeiset tekijät.
 +  - Mikä on geeniduplikaatioiden merkitys evoluutiossa?​
 +  - Fenotyyppinen plastisuus. Mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa evoluutioon?​
 +
 +====19.11.2010 Pekka Pamilo====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä.
 +
 +  - Miten nukleotidisekvensseistä voi laatia fylogeniapuita?​ Mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset perusteet?
 +  - Määrittele heritabiliteetti ja kerro, miten sitä voidaan estimoida.
 +  - Mitkä ovat sukulaisvalinnan perusteet? Esitä joku esimerkki siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 +  - Mitä tarkoitetaan antagonistisella pleiotropialla?​ Mihin se perustuu ja miten se vaikuttaa evoluutioon?​
 +
 +
 +
 +====4.6.2010 Pekka Pamilo====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä.
 +
 +  - Mikä on kytkentäepätasapainon (linkage disequilibrium) merkitys evoluutiossa?​ Mitkä tekijät saavat aikaan kytkentäepätasapainon?​
 +  - Miksi eliöt vanhenevat ja kuolevat?
 +  - Millaisia erityispiirteitä on patogeenisten ja parasiittisten eliöiden evoluutiossa?​
 +  - Miten nukleotidisekvensseistä voi laatia fylogeniapuita?​ Mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset perusteet?
 +
 +
 +
 +====23.4.2010 Pekka Pamilo====
 +Vastaa kaikkii kolmeen kysymykseen.
 +
 +  - Miten nukleotidisekvenssistä voi laatia fylogeniapuita?​ Mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset periaatteet?​
 +  - Mitä ovat homeoottiset geenit, ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?​
 +  - Mitkä ovat sukulaisvalinnan perusteet? Esitä joku esimerkki siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 +
 +
 +
 +====7.5.2010 Pekka Pamilo====
 +
 +Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen.
 +  - Miten nukleotidisekvensseistä voidaan laatia fylogeniapuita?​ mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset periaatteet?​
 +  - Mitä ovat homeoottiset geenit, ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?​
 +  - Mitkä ovat sukulaisvalinnan (kin selection) perusteet? Esitä joku esimerkki siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 +
 +
 +
 +====7.3.2008 Pekka Pamilo====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä.
 +
 +  - Mitkä tekjät vaikuttavat nukleotidisekvenssien evoluutionopeuteen?​ Miten ne vaikuttavat?​
 +  - Adaptiivinen radiaatio - mitä sillä tarkoitetaan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?​
 +  - Mitkä ovat sukulaisvalinnan (kin selection) perusteet? Esitä joku esimerkki siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 +  - Miksi adaptaation tutkimisessa tarvitaan fylogeniaan perustuvaa vertailevaa menetelmää (comparative method) ja mitkä ovat menetelmän periaatteet?​
 +
 +====22.2.2008 Pekka Pamilo====
 +
 +Valitse oheisista kysymyksistä kolme
 +
 +  - Millainen on mutaatioiden ja valinnan yhteisvaikutus evoluutiossa. (Vihje: Mieti erilaisia valinnan mahdollisuuksia)
 +  - Mitä ovat homeoottiset geenit, ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?​
 +  - Vertaileva metodi (comparative method). Miksi ja miten fylogeneettistä analyysiä käytetään fenotyyppisten ominaisuuksien evoluution tutkimisessa?​
 +  - Mitä seksuaalinen dimorfismi eli sukupuolten väliset erot tarkoittaa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?​
 +
 +
 +==== 26.1.2007 Perttu Seppä ====
 +
 +  - Geneettisen muuntelun alkuperä
 +  - Valinta evoluutiotekijänä
 +  - Seksuaalidimorfia
 +  - Jälkeläisten ja vanhempien välinen konflikti
 +
 +==== 25.5.2006 ====
 +
 +  - Valinta evoluutiotekijänä
 +  - QTL -mapping
 +  - Aitososiaalisuuden evoluutio
 +  - Valinnan tasot
 + 
 +==== 8.6.2006 ====
 +
 +  - Selkärangkaisraajan homologia ja sen genetiikka
 +  - Geneettisen muuntelun määrä ja sen kuvaaminen
 +  - Virulenssin evoluutio
 +  - Jälkeläisten ja vanhempien välisen konfliktin merkitys ​
 +
 +==== 3.12.2004 Juha Merilä ====
 +
 +  - Kaikki organismit ikääntyvät ja kuolevat, mutta elinajanodote vaihtelee huomattavasti populaatiosta ja lajista toiseen. Miten evoluutiobiologia selittää tämän vaihtelun elinajanodotteessa?​
 +  - Geneettisen ajautumisen käsite ja merkitys evoluutiossa.
 +  - Miten evoluutiobiologista ajattelutapaa voidaan hyödyntää oman lajimme käyttäytymisen ja/tai sairauksien ymmärtämisessä?​ Valaise esimerkeillä.
 +  - Selitä jälkeläisten ja vanhempien välisen konfliktin (= parent-offspring conflict) käsite.
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen. ​
 +
 +==== 5.8.2005 ====
 +
 +  - Suvullisen lisääntymisen evoluutiota selittävät teoriat.
 +  - Geneettisen ajautumisen käsite ja merkitys evoluutiossa.
 +  - Selitä jälkeläisten ja vanhempien välisen konfliktin (=parent-offspring conflict) käsite.
 +  - Mitä tarkoitetaan ilmiasullisella plastisuudella?​ Voiko sillä olla adaptiivista merkitystä?​ Jos voi, miten?
 +
 +
 +==== 5.5.2006 Juha Merilä ====
 +
 +   - Describe theories explaining the evolution of sexual reproduction.
 +   - Explain the concept parent-offspring conflict.
 +   - What kind of evolutionary explanation are there for the human sexual size dimorphism?
 +   - What does phenotypic plasticity means? Could it have adaptive significance?​ If yes, how?
 +
 +
 +==== 2006? ====
 +
 +  - Geneettisen muuntelun määrä ja sen kuvaaminen
 +  - QTL -mapping
 +  - Koiraiden välinen kilpailu
 +  - HOX
 +