Tenttiwiki

523065 Freeman & Herron: Evolutionary Analysis

6.4.2018 / Riitta Savolainen

Vastaa jokaiseen kolmesta kysymyksestä

 1. Mikä on Hardy-Weinbergin malli ja miten sitä voidaan hyödyntää populaatiogenetiikan tutkimuksessa?
 2. Miten sopeutumista voidaan tutkia? Anna esimerkkejä.
 3. Elinkiertojen evoluutio ja miksi niiden tutkiminen on populaatiogenetiikan kannalta tärkeää.

11.8.2017 / Jouni Laakso

Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä esseenä ja pyri esittämään vastaus lyhyesti

 1. Geneettisen muuntelun alkuperä
 2. Valinnan evolutiivinen vaste
 3. Koiraiden välinen kilpailu
 4. Lajiutumisen mekanismit

7.10.2016

Vastaa KOLMEEN kysymykseen

 1. Geneettinen ajautuminen ja sen vaikutus evoluutioon
 2. Allokaation kustannukset ja trade-off
 3. Aitososiaalisuuden evoluutio
 4. Mihin fylogeniapuu perustuu jne.

27.11.2015

Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä esseenä ja pyri esittämään vastaus lyhyesti.

 1. Tehollinen polulaatiokoko (effective population size)
 2. Mihin antagonistinen pleiotropia perustuu ja miten se vaikuttaa evoluutioon?
 3. Fenotyyppinen plastisuus. Mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa evoluutioon?
 4. Mitä ovat homeoottiset geenit ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?

10.05.2013

 1. Sisäsiitos
 2. Mitä seksuaalidimorfia tarkoittaa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
 3. Mitkä ovat sukulaisvalinnan (kin selection) perusteet? Esitä esimerkkejä siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 4. Mitä ovat homeoottiset geenit ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?

22.03.2013

Vastaa KAIKKIIN kysymyksiin. Ne ovat keskenään samanarvoisia. Laita kaikkiin vastauspapereihin nimesi ja opiskelijanumerosi. Jos haluat tiedon tentin tuloksesta sähköpostilla, laita vastaukseesi myös sähköpostiosoitteesi.

 1. Mitä antagonistinen pleiotropia tarkoittaa? Mihin se perustuu ja miten se vaikuttaa evoluutioon?
 2. Miten nukleotidisekvensseistä voi laatia fylogeniapuita? Mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset perusteet?
 3. Mitä ovat homeoottiset geenit ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta

22.02.2013

Vastaa KAIKKIIN kysymyksiin. Ne ovat keskenään samanarvoisia. Laita kaikkiin vastauspapereihin nimesi ja opiskelijanumerosi. Jos haluat tiedon tentin tuloksesta sähköpostilla, laita vastaukseesi myös sähköpostiosoitteesi.

 1. Mitä ovat homeoottiset geenit ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta
 2. Mitkä ovat sukulaisvalinnan (kin selection) perusteet? Esitä esimerkkejä siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 3. Selitä heritabiliteetin käsite. Mitä se mittaa ja miten se on estimoitavissa?

5.8.2011 Pekka Pamilo

 1. Mitä synonyymisten ja ei-synonyymisten nukleotidikorvautumisten vertailu voi kertoa evoluutiosta?
 2. Mitä antagonistinen pleiotropia tarkoittaa? Mihin se perustuu ja miten se vaikuttaa evoluutioon?
 3. Miten geneettinen ajautuminen vaikuttaa populaatioiden geneettiseen muunteluun ja pitkän ajan evoluutioon?

3.12.2010 Pekka Pamilo

 1. Miksi eliöt ikääntyvät? Selitä ikääntymisen ja eliniän evoluutioon vaikuttavat keskeiset tekijät.
 2. Mikä on geeniduplikaatioiden merkitys evoluutiossa?
 3. Fenotyyppinen plastisuus. Mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa evoluutioon?

19.11.2010 Pekka Pamilo

Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä.

 1. Miten nukleotidisekvensseistä voi laatia fylogeniapuita? Mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset perusteet?
 2. Määrittele heritabiliteetti ja kerro, miten sitä voidaan estimoida.
 3. Mitkä ovat sukulaisvalinnan perusteet? Esitä joku esimerkki siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 4. Mitä tarkoitetaan antagonistisella pleiotropialla? Mihin se perustuu ja miten se vaikuttaa evoluutioon?

4.6.2010 Pekka Pamilo

Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä.

 1. Mikä on kytkentäepätasapainon (linkage disequilibrium) merkitys evoluutiossa? Mitkä tekijät saavat aikaan kytkentäepätasapainon?
 2. Miksi eliöt vanhenevat ja kuolevat?
 3. Millaisia erityispiirteitä on patogeenisten ja parasiittisten eliöiden evoluutiossa?
 4. Miten nukleotidisekvensseistä voi laatia fylogeniapuita? Mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset perusteet?

23.4.2010 Pekka Pamilo

Vastaa kaikkii kolmeen kysymykseen.

 1. Miten nukleotidisekvenssistä voi laatia fylogeniapuita? Mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset periaatteet?
 2. Mitä ovat homeoottiset geenit, ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?
 3. Mitkä ovat sukulaisvalinnan perusteet? Esitä joku esimerkki siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.

7.5.2010 Pekka Pamilo

Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen.

 1. Miten nukleotidisekvensseistä voidaan laatia fylogeniapuita? mitkä ovat fylogeniapuiden laatimisen keskeiset periaatteet?
 2. Mitä ovat homeoottiset geenit, ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?
 3. Mitkä ovat sukulaisvalinnan (kin selection) perusteet? Esitä joku esimerkki siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.

7.3.2008 Pekka Pamilo

Vastaa kolmeen kysymykseen neljästä.

 1. Mitkä tekjät vaikuttavat nukleotidisekvenssien evoluutionopeuteen? Miten ne vaikuttavat?
 2. Adaptiivinen radiaatio - mitä sillä tarkoitetaan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?
 3. Mitkä ovat sukulaisvalinnan (kin selection) perusteet? Esitä joku esimerkki siitä, miten sukulaisvalinta on vaikuttanut evoluutioon.
 4. Miksi adaptaation tutkimisessa tarvitaan fylogeniaan perustuvaa vertailevaa menetelmää (comparative method) ja mitkä ovat menetelmän periaatteet?

22.2.2008 Pekka Pamilo

Valitse oheisista kysymyksistä kolme

 1. Millainen on mutaatioiden ja valinnan yhteisvaikutus evoluutiossa. (Vihje: Mieti erilaisia valinnan mahdollisuuksia)
 2. Mitä ovat homeoottiset geenit, ja mitä niiden evoluutio kertoo morfologisten piirteiden evoluutiosta?
 3. Vertaileva metodi (comparative method). Miksi ja miten fylogeneettistä analyysiä käytetään fenotyyppisten ominaisuuksien evoluution tutkimisessa?
 4. Mitä seksuaalinen dimorfismi eli sukupuolten väliset erot tarkoittaa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

26.1.2007 Perttu Seppä

 1. Geneettisen muuntelun alkuperä
 2. Valinta evoluutiotekijänä
 3. Seksuaalidimorfia
 4. Jälkeläisten ja vanhempien välinen konflikti

25.5.2006

 1. Valinta evoluutiotekijänä
 2. QTL -mapping
 3. Aitososiaalisuuden evoluutio
 4. Valinnan tasot

8.6.2006

 1. Selkärangkaisraajan homologia ja sen genetiikka
 2. Geneettisen muuntelun määrä ja sen kuvaaminen
 3. Virulenssin evoluutio
 4. Jälkeläisten ja vanhempien välisen konfliktin merkitys

3.12.2004 Juha Merilä

 1. Kaikki organismit ikääntyvät ja kuolevat, mutta elinajanodote vaihtelee huomattavasti populaatiosta ja lajista toiseen. Miten evoluutiobiologia selittää tämän vaihtelun elinajanodotteessa?
 2. Geneettisen ajautumisen käsite ja merkitys evoluutiossa.
 3. Miten evoluutiobiologista ajattelutapaa voidaan hyödyntää oman lajimme käyttäytymisen ja/tai sairauksien ymmärtämisessä? Valaise esimerkeillä.
 4. Selitä jälkeläisten ja vanhempien välisen konfliktin (= parent-offspring conflict) käsite.

Vastaa kolmeen kysymykseen.

5.8.2005

 1. Suvullisen lisääntymisen evoluutiota selittävät teoriat.
 2. Geneettisen ajautumisen käsite ja merkitys evoluutiossa.
 3. Selitä jälkeläisten ja vanhempien välisen konfliktin (=parent-offspring conflict) käsite.
 4. Mitä tarkoitetaan ilmiasullisella plastisuudella? Voiko sillä olla adaptiivista merkitystä? Jos voi, miten?

5.5.2006 Juha Merilä

 1. Describe theories explaining the evolution of sexual reproduction.
 2. Explain the concept parent-offspring conflict.
 3. What kind of evolutionary explanation are there for the human sexual size dimorphism?
 4. What does phenotypic plasticity means? Could it have adaptive significance? If yes, how?

2006?

 1. Geneettisen muuntelun määrä ja sen kuvaaminen
 2. QTL -mapping
 3. Koiraiden välinen kilpailu
 4. HOX