Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
elaeinfysiologian_eckert-seminaari [2014/08/08 03:43]
62.210.146.43 comment5, http://zsghbnzt.eklablog.com cialis deutschland, dbpyj, http://phyalagrlis.jimdo.com acheter cialis pharmacie ligne, nntlqr, http://adullact.net/tracker/download.php/169/755/7506/2882/anxiety-and-premature-ejaculation-best-antidepressant-for-p
elaeinfysiologian_eckert-seminaari [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Eläinfysiologian seminaari (Eckert-seminaari)======
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====1. osatentti, luvut 1-8=====
 +
 +==== 25.2.2011 ====
 +
 +  - Ionikanavien ioniselektiivisyyden fysikaalinen perusta
 +  - Kemiallisen neurotransmission muodot ja muunneltavuus
 +  - Glutamaattireseptorit
 +  - Karvasolun toimintaperiaate
 +
 +==== 11.2.2011 ====
 +
 +  - Selitä ja kuvaa esimerkkien avulla miten glukoosista saatavaa vapaata energiaa voidaan varastoida kalvojen yli vallitseviin gradientteihin ja millä tavoin näitä gradientteja voidaan hyödyntää molekyylitason prosessien energialähteinä.
 +  - Mekanoreseptorien toiminta
 +  - Synaptinen integraatio
 +
 +
 +==== 9.10.2009 ====
 +  - Millaiset voimat ohjaavat polypeptidiketjun laskostumista ja proteiinin lopullisen muodon syntymistä?​
 +  - Vertaile selkärankaisen ja hyönteisen hajuaistia.
 +  - Miten NMDA-reseptoririippuvaisen LPT:n synty tapahtuu hippokampuksessa?​
 +
 +
 +==== 6.10.2009 ====
 +
 +  - Kerro tapahtumasarja siitä asti kun fotoni osuu näköreseptorisoluun.
 +  - Kemiosmoottinen teoria: mitä tapahtuu Crebsin syklistä saadulle energialle kemiosmoottisen teorian mukaan? Kerro myös ATP-syklaasissa tapahtuvat asiat.
 +  - Hermosolun passiiviset ominaisuudet ja miten ne vaikuttaa hermosolun toimintaan.
 +
 +==== 15.2.2008 ====
 +
 +  - Miten NMDA-reseptori osallistuu LTP:hen (long-term potentiation)
 +  - Mitä tarkoittaa reseptorisolun adaptaatio?
 +  - Entsyymeihin eri tavoin perustuva metabolian reaktioiden säätö
 +  - Hermostollisen viestinnän nopeutta rajoittavat tekijät, sekä solu- ja molekyylitason rakenteelliset havaittavissa olevat keinot nopeuden optimoimiseksi?​
 +
 +==== 15.2.2007 ====
 +
 +  - Donnanin tasapaino: mitä sillä tarkoitetaan ja miten se syntyy?
 +  - Miten hermosolun aktiopotentiaalin ominaisuudet voidaan selittää jänniteherkkien natrium-kanavien rakenteen ja toiminnan perusteella?​
 +  - Spatiaalinen ja temporaalinen summautuminen (intergraatio)
 +  - Optisten aistien evoluutio
 +
 +==== 10.3.2006 ====
 +
 +  - Epiteelin yli tapahtuvan aktiivisen veden siirtämisen periaatteet
 +  - Miten aktiopotentiaalin ominaisuudet voidaan selittää jänniteherkkien natrium-kanavien rakenteen ja toiminnan perusteella?​
 +  - Hajuaistin toiminta
 +
 +==== 28.1.2005 ====
 +
 +  - Solujen väliset liitokset tarkasteltuna liitosten fysiologisten tehtävien (ominaisuuksien) kannalta?
 +  - Miten hermosolun rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat sähköisen signaalin passiiviseen etenemiseen ?
 +  - Määrittele tai selitä lyhyesti: a) transduktio b) proprioseptori c) somatotooppinen kartta d) statokysti e) lateraalinen inhibitio f) parasympaattinen hermosto
 +
 +
 +=====2. osatentti =====
 +
 +==== 25.2.2011 ====
 +
 +  - Kalsiumin rooli kemiallisessa viestinnässä
 +  - Informaation käsittely selkärankaisten verkkokalvolla
 +  - Lihassupistukseen tarvitaan muun muassa ATP:tä, kalsium-ioneja,​ sekä kalium- ja natriumioneja. Kerro missä vaiheessa eksitaatio-kontraktio-kytkennässä nämä ovat keskeisiä.
 +  - Verenkiertosysteemin mekaniikka. Tarkastele verenkiertojärjestelmän eri osat niiden fysikaalisten ominaisuuksien perspektiivistä. Heijastuuko toiminta rakenteesta?​
 +
 +==== 11.2.2011 ====
 +
 +  - Aivolisäkkeen toiminta ja sen säätely
 +  - Selosta miten sydälihaksen supistumista säätelevät impulssit leviävät tahdistinalueelta sydänlihaksen eri osiin
 +  - Mitkä voimat säätelevät kaasujen ja ravinteiden vaihtoa hiussuonistossa ja mitkä ovat hiussuoniston rakenteelliset adaptaatiot,​ jotka edesauttavat tätä tapahtumaa?
 +
 +==== 25.4.2008 ====
 +
 +  - Aivolisäkkeen hormonituotannon ja erityksen keskushermostollinen säätely
 +  - Avainärsyke,​ vaistotoiminta (fixed action patterns) ja käyttäytymisen perinnöllinen tausta
 +  - Sileän lihaksen rakenne, toiminta ja toiminnan säätely
 +  - Kalsiumin monimutkainen rooli sydänlihassolujen toiminnassa
 +
 +==== 11.4.2008 ====
 +
 +  - Hydrofiilisten hormonien yleisimmät viestintätavat
 +  - Ekolokaatio
 +  - Mitkä rakenteet ja/tai toiminnot lihaksissa ovat mahdollistaneet niin suurta adaptiivista radiaatiota toiminnassa?​
 +  - Troponiini I/C/T:n, tropomyosiinin,​ aktiinin ja myosiinin rakenne ja toiminta
 +
 +==== 7.4.2006 ====
 +
 +  - Selosta miten kohdesolu kykenee integroimaan ja moduloimaan hormonaalista viestitystä
 +  - Luurankolihassolujen eksitaatio-kontraktio --kytkennän nopeutta edistävät rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät
 +  - Miten ja miksi verisuonten ääreisvastusta säädellään?​
 +  - Mitä tarkoitetaan divergenssillä ja konvergenssillä neuraalisissa verkoissa? Anna esimerkit ja selitä niiden fysiologinen merkitys.
 +
 +==== 11.3.2005 ====
 +
 +  - Luurankolihassolujen eksitaatio-kontraktio - kytkennän nopeuteen vaikuttavat rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät
 +  - Lateraali-inhibition periaate ja fysiologinen merkitys. Piirrä kaavio lateraali-inhibition toiminnan kannalta keskeisistä synaptisista kytkennöistä (eksitoivat vs. inhiboivat)
 +  - Arteriolien (pikkuvaltimoiden) vasokonstriktio : Säätelymekanismit ja fysiologinen merkitys
 +
 +
 +=====3. osatentti=====
 +
 +==== 25.2.2011 ====
 +
 +  - Ohutsuolen rakenne j atoiminta
 +  - Mitäs tarkoitetaan Reynoldin arvolla j amihin sitä voidaan fysiologiassa mm. soveltaa?
 +  - Bikarbonaatti-hiilidioksidi -systeemin merkitys nisäkkäiden pH-säätelyssä
 +  - Kuvaile mikä merkitys munuaisilla on verenpaineen säätelyn kannalta?
 +
 +==== 11.2.2011 ====
 +
 +  - Hemoglobiinin hapensitomiskykyyn vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys elimistön kaasujevaihdolle?​
 +  - Miten nisäkkään munuaiset säätelevät virtsan väkevyyttä?​
 +  - Vaihtolämpöisten adaptaatioita eri ympäristölämpötiloihin
 +
 +==== 17.12.2010 ====
 +
 +  - Hengityksen säätely
 +  - Primäärivirtsan suodattuminen munuaiskeräsessä
 +  - Esitä selkärankaisten ruuansulatuskanavan perusrakenne ja eri lajiryhmien mielestäsi merkittävimmät toiminnalliset ja rakenteelliset poikkeamat
 +  - Ektotermisten eläinten lämpötilasopeutumisen mekanismit
 +
 +==== 5.6.2008 ====
 +
 +  - Sappineste ja sen merkitys ravinteiden imeytymisessä
 +  - Homeoviskoosinen kalvoadaptaatio
 +  - Bikarbonaatti-hiilidioksidi systeemin merkitys nisäkkäiden pH säätelyssä
 +  - Kuvaile mikä merkitys munuaisilla on verenpaineen säätelyn kannalta
 +
 +==== 23.5.2008 ====
 +
 +  - Ravintoaineiden imeytymisen mekanismit selkärankaisilla eläimillä
 +  - Mitä tarkoitetaan RQ (respiratory quotient) arvolla ja mihin sitä käytetään?​
 +  - Mieti miten hemoglobiinin hapensitomiskykyyn voidaan vaikuttaa ja mikä merkitys sillä on eläinten sopeutumisen kannalta
 +  - Miten maa ja vesieläimet ovat sopeutuneet ympäristöstä aiheutuvaan ioniseen ja osmoottiseen paineeseen?
 +
 +==== 16.5.2008 ====
 +
 +  - Ohutsuolen limakalvon eli mukoosan rakenne selkärankaisilla eläimillä
 +  - Vertaile eläinlajien eri liikuntatapojen energiakustannuksia. Perustele miksi tietty liikuntamuoto kuluttaa enemmän energiaa kun toinen ja miksi ja miten ruumiinpaino vaikuttaa suhteellisiin energiakustannuksiin.
 +  - Vertaile nisäkkäiden ja kalojen hengityselinten rakennetta ja toimintaa
 +  - Nefronin rakenne ja toiminta
 +
 +==== 19.5.2005 ====
 +
 +  - CO2:n  eritysmekanismit ja CO2:n rooli hengityksen säätelyssä.
 +  - Mitä osmoregulatorisia ongelmia eri elinympäristöt aiheuttavat?​ Anna esimerkkejä ja selviytymisstrategioita.
 +  - Mahan tehtävät eri selkärankaisryhmillä. Anna myös esimerkkejä.
 +  - Eläinten luokitus lämpötalouden ja lämmönsäätelyn perusteella (tasa/​vaihto ja sisä/​ulko).
 +