Tenttiwiki

Eläinfysiologian seminaari (Eckert-seminaari)

1. osatentti, luvut 1-8

25.2.2011

 1. Ionikanavien ioniselektiivisyyden fysikaalinen perusta
 2. Kemiallisen neurotransmission muodot ja muunneltavuus
 3. Glutamaattireseptorit
 4. Karvasolun toimintaperiaate

11.2.2011

 1. Selitä ja kuvaa esimerkkien avulla miten glukoosista saatavaa vapaata energiaa voidaan varastoida kalvojen yli vallitseviin gradientteihin ja millä tavoin näitä gradientteja voidaan hyödyntää molekyylitason prosessien energialähteinä.
 2. Mekanoreseptorien toiminta
 3. Synaptinen integraatio

9.10.2009

 1. Millaiset voimat ohjaavat polypeptidiketjun laskostumista ja proteiinin lopullisen muodon syntymistä?
 2. Vertaile selkärankaisen ja hyönteisen hajuaistia.
 3. Miten NMDA-reseptoririippuvaisen LPT:n synty tapahtuu hippokampuksessa?

6.10.2009

 1. Kerro tapahtumasarja siitä asti kun fotoni osuu näköreseptorisoluun.
 2. Kemiosmoottinen teoria: mitä tapahtuu Crebsin syklistä saadulle energialle kemiosmoottisen teorian mukaan? Kerro myös ATP-syklaasissa tapahtuvat asiat.
 3. Hermosolun passiiviset ominaisuudet ja miten ne vaikuttaa hermosolun toimintaan.

15.2.2008

 1. Miten NMDA-reseptori osallistuu LTP:hen (long-term potentiation)
 2. Mitä tarkoittaa reseptorisolun adaptaatio?
 3. Entsyymeihin eri tavoin perustuva metabolian reaktioiden säätö
 4. Hermostollisen viestinnän nopeutta rajoittavat tekijät, sekä solu- ja molekyylitason rakenteelliset havaittavissa olevat keinot nopeuden optimoimiseksi?

15.2.2007

 1. Donnanin tasapaino: mitä sillä tarkoitetaan ja miten se syntyy?
 2. Miten hermosolun aktiopotentiaalin ominaisuudet voidaan selittää jänniteherkkien natrium-kanavien rakenteen ja toiminnan perusteella?
 3. Spatiaalinen ja temporaalinen summautuminen (intergraatio)
 4. Optisten aistien evoluutio

10.3.2006

 1. Epiteelin yli tapahtuvan aktiivisen veden siirtämisen periaatteet
 2. Miten aktiopotentiaalin ominaisuudet voidaan selittää jänniteherkkien natrium-kanavien rakenteen ja toiminnan perusteella?
 3. Hajuaistin toiminta

28.1.2005

 1. Solujen väliset liitokset tarkasteltuna liitosten fysiologisten tehtävien (ominaisuuksien) kannalta?
 2. Miten hermosolun rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat sähköisen signaalin passiiviseen etenemiseen ?
 3. Määrittele tai selitä lyhyesti: a) transduktio b) proprioseptori c) somatotooppinen kartta d) statokysti e) lateraalinen inhibitio f) parasympaattinen hermosto

2. osatentti

25.2.2011

 1. Kalsiumin rooli kemiallisessa viestinnässä
 2. Informaation käsittely selkärankaisten verkkokalvolla
 3. Lihassupistukseen tarvitaan muun muassa ATP:tä, kalsium-ioneja, sekä kalium- ja natriumioneja. Kerro missä vaiheessa eksitaatio-kontraktio-kytkennässä nämä ovat keskeisiä.
 4. Verenkiertosysteemin mekaniikka. Tarkastele verenkiertojärjestelmän eri osat niiden fysikaalisten ominaisuuksien perspektiivistä. Heijastuuko toiminta rakenteesta?

11.2.2011

 1. Aivolisäkkeen toiminta ja sen säätely
 2. Selosta miten sydälihaksen supistumista säätelevät impulssit leviävät tahdistinalueelta sydänlihaksen eri osiin
 3. Mitkä voimat säätelevät kaasujen ja ravinteiden vaihtoa hiussuonistossa ja mitkä ovat hiussuoniston rakenteelliset adaptaatiot, jotka edesauttavat tätä tapahtumaa?

25.4.2008

 1. Aivolisäkkeen hormonituotannon ja erityksen keskushermostollinen säätely
 2. Avainärsyke, vaistotoiminta (fixed action patterns) ja käyttäytymisen perinnöllinen tausta
 3. Sileän lihaksen rakenne, toiminta ja toiminnan säätely
 4. Kalsiumin monimutkainen rooli sydänlihassolujen toiminnassa

11.4.2008

 1. Hydrofiilisten hormonien yleisimmät viestintätavat
 2. Ekolokaatio
 3. Mitkä rakenteet ja/tai toiminnot lihaksissa ovat mahdollistaneet niin suurta adaptiivista radiaatiota toiminnassa?
 4. Troponiini I/C/T:n, tropomyosiinin, aktiinin ja myosiinin rakenne ja toiminta

7.4.2006

 1. Selosta miten kohdesolu kykenee integroimaan ja moduloimaan hormonaalista viestitystä
 2. Luurankolihassolujen eksitaatio-kontraktio –kytkennän nopeutta edistävät rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät
 3. Miten ja miksi verisuonten ääreisvastusta säädellään?
 4. Mitä tarkoitetaan divergenssillä ja konvergenssillä neuraalisissa verkoissa? Anna esimerkit ja selitä niiden fysiologinen merkitys.

11.3.2005

 1. Luurankolihassolujen eksitaatio-kontraktio - kytkennän nopeuteen vaikuttavat rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät
 2. Lateraali-inhibition periaate ja fysiologinen merkitys. Piirrä kaavio lateraali-inhibition toiminnan kannalta keskeisistä synaptisista kytkennöistä (eksitoivat vs. inhiboivat)
 3. Arteriolien (pikkuvaltimoiden) vasokonstriktio : Säätelymekanismit ja fysiologinen merkitys

3. osatentti

25.2.2011

 1. Ohutsuolen rakenne j atoiminta
 2. Mitäs tarkoitetaan Reynoldin arvolla j amihin sitä voidaan fysiologiassa mm. soveltaa?
 3. Bikarbonaatti-hiilidioksidi -systeemin merkitys nisäkkäiden pH-säätelyssä
 4. Kuvaile mikä merkitys munuaisilla on verenpaineen säätelyn kannalta?

11.2.2011

 1. Hemoglobiinin hapensitomiskykyyn vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys elimistön kaasujevaihdolle?
 2. Miten nisäkkään munuaiset säätelevät virtsan väkevyyttä?
 3. Vaihtolämpöisten adaptaatioita eri ympäristölämpötiloihin

17.12.2010

 1. Hengityksen säätely
 2. Primäärivirtsan suodattuminen munuaiskeräsessä
 3. Esitä selkärankaisten ruuansulatuskanavan perusrakenne ja eri lajiryhmien mielestäsi merkittävimmät toiminnalliset ja rakenteelliset poikkeamat
 4. Ektotermisten eläinten lämpötilasopeutumisen mekanismit

5.6.2008

 1. Sappineste ja sen merkitys ravinteiden imeytymisessä
 2. Homeoviskoosinen kalvoadaptaatio
 3. Bikarbonaatti-hiilidioksidi systeemin merkitys nisäkkäiden pH säätelyssä
 4. Kuvaile mikä merkitys munuaisilla on verenpaineen säätelyn kannalta

23.5.2008

 1. Ravintoaineiden imeytymisen mekanismit selkärankaisilla eläimillä
 2. Mitä tarkoitetaan RQ (respiratory quotient) arvolla ja mihin sitä käytetään?
 3. Mieti miten hemoglobiinin hapensitomiskykyyn voidaan vaikuttaa ja mikä merkitys sillä on eläinten sopeutumisen kannalta
 4. Miten maa ja vesieläimet ovat sopeutuneet ympäristöstä aiheutuvaan ioniseen ja osmoottiseen paineeseen?

16.5.2008

 1. Ohutsuolen limakalvon eli mukoosan rakenne selkärankaisilla eläimillä
 2. Vertaile eläinlajien eri liikuntatapojen energiakustannuksia. Perustele miksi tietty liikuntamuoto kuluttaa enemmän energiaa kun toinen ja miksi ja miten ruumiinpaino vaikuttaa suhteellisiin energiakustannuksiin.
 3. Vertaile nisäkkäiden ja kalojen hengityselinten rakennetta ja toimintaa
 4. Nefronin rakenne ja toiminta

19.5.2005

 1. CO2:n eritysmekanismit ja CO2:n rooli hengityksen säätelyssä.
 2. Mitä osmoregulatorisia ongelmia eri elinympäristöt aiheuttavat? Anna esimerkkejä ja selviytymisstrategioita.
 3. Mahan tehtävät eri selkärankaisryhmillä. Anna myös esimerkkejä.
 4. Eläinten luokitus lämpötalouden ja lämmönsäätelyn perusteella (tasa/vaihto ja sisä/ulko).