Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ekologian_perusteet [2017/02/15 22:51]
88.195.240.69 [Ekologian perusteet]
ekologian_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Ekologian perusteet======
 +
 +======04.02.2017======
 +
 +1. Määrittele/​selosta lyhyesti:
 +  a) adaptaatio
 +  b) ekologinen lokero
 +  c) latvuspidäntä
 +  d) nitrifikaatio
 +  e) päällysvesi
 +  f) säteilypakote
 +
 +2. 
 +  a) Selosta, miten r- ja K-valinnat eroavat toisistaan.
 +  b) Mitä tarkoittavat käsitteet '​top-down'​ -säätely ja '​bottom-up'​ -säätely?
 +
 +3. Valitse toinen seuraavista aiheista:
 +  - Vertaile perustuotantoa rajoittavia tekijöitä maa- ja vesiekosysteemeissä
 +  - Lumi ekologisena tekijänä
 +
 +
 +
 +======09.05.2014======
 +
 +1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
 +  - induktiivinen päättely
 +  - Kasvin ympäristövaste
 +  - Hemikryptofyytti
 +  - Vakiotuotoksen laki
 +  - negatiivinen takaisinkytkentä
 +
 +
 +2. Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.
 +
 +3. Mitä on populaation säätely?
 +
 +
 +======11.03.2013======
 +
 +1. 
 +A) Määrittele seuraavat käsitteet:
 +      i. akklimaatio
 +     ii. denitrifikaatio
 +    iii. kokonaisperustuotanto
 +
 +B) Luonnehdi lyhyesti mihin perustuu kalkin vaikutus maaperässä?​
 +
 +2. Määrittele lajien väliset vuorovaikutukset.
 +
 +3. Valon tunkeutuminen veteen meren ulapalla ja ruskeavetisissä järvissä, ja miten se vaikuttaa perustuotannon jakautumiseen vesipatsaassa.
 +
 +
 +
 +
 +==== 16.4.2012 ====
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet
 +    * Mekanistinen malli
 +    * Fotoperiodiekotyyppi
 +    * Rameetti
 +    * Siemenvarasto
 +    * Kiertonopeus
 +  - Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 +  - Mitä ovat avain- ja dominanttilajit ja mitkä ovat niiden merkitykset ekosysteemeissä?​
 +  - Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.
 +
 +
 +
 +
 +==== 12.3.2012 ====
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet:
 +    * Teleologinen selitys ​
 +    * Adaptaatio ​
 +    * Fanerofyytti
 +    * Itseharveneminen ​
 +    * Positiivinen takaisinkytkentä ​
 +  - Määrittele lajien väliset vuorovaikutukset ​
 +  - Miten ja miksi mikrobit edistävät kasvien kasvua? ​
 +  - Valon tunkeutuminen veteen meren ulapalla ja ruskeavetisissä järvissä ja miten se vaikuttaa perustuotannon jakautumiseen vesipatsaassa?​
 + 
 +
 +
 +==== 21.5.2010 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet: ​
 +    *  Induktiivinen päättely
 +    *  Kasvin ympäristövaste
 +    *  Hemikryptofyytti
 +    *  Vakiotuotoksen laki
 +    *  Negatiivinen takaisinkytkentä
 +  - Mitä on populaation säätely?
 +  - Miksi ja miten on huolehdittava juomaveden puhtaudesta?​
 +  - Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.
 +
 +
 +==== 26.3.2010 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet: ​
 +    *  Teleologinen selitys
 +    *  Adaptaatio
 +    *  Fanerofyytti ​
 +    *  Itseharveneminen
 +    *  Positiivinen takaisinkytkentä  ​
 +  - Luettele ja määrittele kaikki kahden lajin vuorovaikutussuhteet.
 +  - Miten kasvin juuren lähiympäristö (ritsosfääri) eroaa juurettomasta maasta ja miten se vaikuttaa mikrobeihin?​
 +  - Kuvaa lyhyesti tavallisen kerrostuvan järven veden lämpötilan vuodenaikainen kehitys jäiden lähdöstä alkaen.
 +
 +
 +==== 25.4.2008 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet: ​
 +    *  Teleologinen selitys
 +    *  Adaptaatio
 +    *  Fanerofyytti ​
 +    *  Itseharveneminen
 +    *  Positiivinen takaisinkytkentä  ​
 +  - Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 +  - Mitä tarkoittaa populaation säätely?
 +  - Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.
 +
 +
 +==== 27.4.2007 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet: mekanistinen malli, fotoperiodiekotyyppi,​ terofyytti, rameetti, kiertonopeus. ​
 +  - Luettele ja määrittele kaikki kahden lajin vuorovaikutussuhteet.
 +  - Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 +  - Valon tunkeutuminen veteen meren ulapalla ja ruskeavetisissä järvissä ja miten se vaikuttaa perustuotannon jakautumiseen vesipatsaassa?​
 +
 +
 +
 +==== 28.4.2006 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet
 +    * Mekanistinen malli
 +    * Fotoperiodiekotyyppi
 +    * Terofyytti
 +    * Rameetti
 +    * Siemenvarasto
 +    * Kiertonopeus
 +  - Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 +  - Mitä tarkoittaa populaation säätely?
 +  - Veden suolapitoisuuden vaikutus eliöiden levinneisyyteen Itämeressä.
 +
 +
 +==== 25.4.2006 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet
 +    * Teleologinen selitys
 +    * Adaptaatio
 +    * Fanerofyytti
 +    * Itseharveneminen
 +    * Psitiivinen takaisinkytkentä
 +  - Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 +  - Mitä tarkoittaa populaation säätely?
 +  - Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.
 +
 +
 +
 +==== 11.5.2005 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet: black box-malli, akklimaatio,​ kryptofyytti,​ genetti, siemenvarasto ja viipymäaika
 +  - Mitä tarkoittaa populaation säätely?
 +  - Miten käyttövesien turvallisuus voidaan varmistaa?
 +  - Kuvaile lyhyesti planktisen ravintoverkon vuodenaikaisuus ja vuodenaikaisuuteen vaikuttavat tekijät.
 +
 +
 +==== 26.3.2004 ====
 +
 +     - Top-down ja bottom-up -säätely vesiekosysteemissä
 +     - Määrittele kilpailu, predaatio, mutualismi ja kommensalismi
 +     - Ritsosfääriefekti;​ mitä sillä tarkoitetaan ja miten se syntyy?
 +     - Määrittele käsitteet yksilö, populaatio, eliöyhteisö ja ekosysteemi. Mitä mahdollisia ongelmia liittyy ko. määritelmien rajaamiseen?​
 +
 +
 +
 +==== 15.4.2003 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet: ​
 +    *  Mekanistinen malli 
 +    *  Fotoperiodiekotyyppi ​
 +    *  Terofyytti ​
 +    *  Rameetti ​
 +    *  Siemenvarasto  ​
 +    *  Kiertonopeus ​
 +  - Vastaa jompaan kumpaan ​
 +    *  Miten ympariston laatu vaikuttaa saalistajan kayttaytymiseen ​
 +    *  Dispersaali ja muutto ​
 +  - Mitkä tekijat aiheuttavat vesialtaan kerrostumisen ja sekoittumisen?​ Vastaa lyhyesti. ​
 +  - Mihin perustuu mikrobien tehokkuus orgaanisen aineen hapetuksessa ja miten tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi? Vastaa lyhyesti. ​
 +
 +
 +
 +==== 6.4.2001 ====
 +
 +  - Määrittele lyhyesti käsitteet: ​
 +    *  Kausaalinen selitys ​
 +    *  Induktiivinen päättely ​
 +    *  Kasvin ympäristövaste ​
 +    *  Hemikryptofyytti ​
 +    *  Vakiotuotoksen laki 
 +    *  Negatiivinen takaisinkytkentä ​
 +  - Yhtälö (dN)/​(dt)=rN[(K-N)/​K] on ns. logistinen kasvumalli. Piirrä ​ mallin kuvaaja ja selitä parametrit r, N ja K. 
 +  - Miten virtaavassa vedessä eliöiden elinympäristö ja eliöstö muuttuvat siirryttäessä joen latvaosasta alajuoksulle? ​
 +  - Itämeren ulappa(plankton)yhteisöjen vuodenaikaisvaihtelu ja siihen vaikuttavat tekijät. ​
 +  - Mihin kompostin toiminta perustuu? Mitä eroa on kompostilla ja kaatopaikalla? ​
 +