Tenttiwiki

Ekologian perusteet

04.02.2017

1. Määrittele/selosta lyhyesti:

a) adaptaatio
b) ekologinen lokero
c) latvuspidäntä
d) nitrifikaatio
e) päällysvesi
f) säteilypakote

2.

a) Selosta, miten r- ja K-valinnat eroavat toisistaan.
b) Mitä tarkoittavat käsitteet 'top-down' -säätely ja 'bottom-up' -säätely?

3. Valitse toinen seuraavista aiheista:

 1. Vertaile perustuotantoa rajoittavia tekijöitä maa- ja vesiekosysteemeissä
 2. Lumi ekologisena tekijänä

09.05.2014

1. Määrittele lyhyesti käsitteet:

 1. induktiivinen päättely
 2. Kasvin ympäristövaste
 3. Hemikryptofyytti
 4. Vakiotuotoksen laki
 5. negatiivinen takaisinkytkentä

2. Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.

3. Mitä on populaation säätely?

11.03.2013

1. A) Määrittele seuraavat käsitteet:

  i. akklimaatio
  ii. denitrifikaatio
 iii. kokonaisperustuotanto

B) Luonnehdi lyhyesti mihin perustuu kalkin vaikutus maaperässä?

2. Määrittele lajien väliset vuorovaikutukset.

3. Valon tunkeutuminen veteen meren ulapalla ja ruskeavetisissä järvissä, ja miten se vaikuttaa perustuotannon jakautumiseen vesipatsaassa.

16.4.2012

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet
  • Mekanistinen malli
  • Fotoperiodiekotyyppi
  • Rameetti
  • Siemenvarasto
  • Kiertonopeus
 2. Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 3. Mitä ovat avain- ja dominanttilajit ja mitkä ovat niiden merkitykset ekosysteemeissä?
 4. Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.

12.3.2012

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
  • Teleologinen selitys
  • Adaptaatio
  • Fanerofyytti
  • Itseharveneminen
  • Positiivinen takaisinkytkentä
 2. Määrittele lajien väliset vuorovaikutukset
 3. Miten ja miksi mikrobit edistävät kasvien kasvua?
 4. Valon tunkeutuminen veteen meren ulapalla ja ruskeavetisissä järvissä ja miten se vaikuttaa perustuotannon jakautumiseen vesipatsaassa?

21.5.2010

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
  • Induktiivinen päättely
  • Kasvin ympäristövaste
  • Hemikryptofyytti
  • Vakiotuotoksen laki
  • Negatiivinen takaisinkytkentä
 2. Mitä on populaation säätely?
 3. Miksi ja miten on huolehdittava juomaveden puhtaudesta?
 4. Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.

26.3.2010

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
  • Teleologinen selitys
  • Adaptaatio
  • Fanerofyytti
  • Itseharveneminen
  • Positiivinen takaisinkytkentä
 2. Luettele ja määrittele kaikki kahden lajin vuorovaikutussuhteet.
 3. Miten kasvin juuren lähiympäristö (ritsosfääri) eroaa juurettomasta maasta ja miten se vaikuttaa mikrobeihin?
 4. Kuvaa lyhyesti tavallisen kerrostuvan järven veden lämpötilan vuodenaikainen kehitys jäiden lähdöstä alkaen.

25.4.2008

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
  • Teleologinen selitys
  • Adaptaatio
  • Fanerofyytti
  • Itseharveneminen
  • Positiivinen takaisinkytkentä
 2. Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 3. Mitä tarkoittaa populaation säätely?
 4. Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.

27.4.2007

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet: mekanistinen malli, fotoperiodiekotyyppi, terofyytti, rameetti, kiertonopeus.
 2. Luettele ja määrittele kaikki kahden lajin vuorovaikutussuhteet.
 3. Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 4. Valon tunkeutuminen veteen meren ulapalla ja ruskeavetisissä järvissä ja miten se vaikuttaa perustuotannon jakautumiseen vesipatsaassa?

28.4.2006

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet
  • Mekanistinen malli
  • Fotoperiodiekotyyppi
  • Terofyytti
  • Rameetti
  • Siemenvarasto
  • Kiertonopeus
 2. Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 3. Mitä tarkoittaa populaation säätely?
 4. Veden suolapitoisuuden vaikutus eliöiden levinneisyyteen Itämeressä.

25.4.2006

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet
  • Teleologinen selitys
  • Adaptaatio
  • Fanerofyytti
  • Itseharveneminen
  • Psitiivinen takaisinkytkentä
 2. Kerro esimerkki siitä, miten typpeä sitova symbioosi muodostuu ja miten eri osapuolet vaikuttavat symbioosin syntyyn.
 3. Mitä tarkoittaa populaation säätely?
 4. Perustuotannon ravinnerajoittuneisuus merissä (ulappa ja rannikko) ja järvissä.

11.5.2005

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet: black box-malli, akklimaatio, kryptofyytti, genetti, siemenvarasto ja viipymäaika
 2. Mitä tarkoittaa populaation säätely?
 3. Miten käyttövesien turvallisuus voidaan varmistaa?
 4. Kuvaile lyhyesti planktisen ravintoverkon vuodenaikaisuus ja vuodenaikaisuuteen vaikuttavat tekijät.

26.3.2004

 1. Top-down ja bottom-up -säätely vesiekosysteemissä
 2. Määrittele kilpailu, predaatio, mutualismi ja kommensalismi
 3. Ritsosfääriefekti; mitä sillä tarkoitetaan ja miten se syntyy?
 4. Määrittele käsitteet yksilö, populaatio, eliöyhteisö ja ekosysteemi. Mitä mahdollisia ongelmia liittyy ko. määritelmien rajaamiseen?

15.4.2003

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
  • Mekanistinen malli
  • Fotoperiodiekotyyppi
  • Terofyytti
  • Rameetti
  • Siemenvarasto
  • Kiertonopeus
 2. Vastaa jompaan kumpaan
  • Miten ympariston laatu vaikuttaa saalistajan kayttaytymiseen
  • Dispersaali ja muutto
 3. Mitkä tekijat aiheuttavat vesialtaan kerrostumisen ja sekoittumisen? Vastaa lyhyesti.
 4. Mihin perustuu mikrobien tehokkuus orgaanisen aineen hapetuksessa ja miten tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi? Vastaa lyhyesti.

6.4.2001

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
  • Kausaalinen selitys
  • Induktiivinen päättely
  • Kasvin ympäristövaste
  • Hemikryptofyytti
  • Vakiotuotoksen laki
  • Negatiivinen takaisinkytkentä
 2. Yhtälö (dN)/(dt)=rN[(K-N)/K] on ns. logistinen kasvumalli. Piirrä mallin kuvaaja ja selitä parametrit r, N ja K.
 3. Miten virtaavassa vedessä eliöiden elinympäristö ja eliöstö muuttuvat siirryttäessä joen latvaosasta alajuoksulle?
 4. Itämeren ulappa(plankton)yhteisöjen vuodenaikaisvaihtelu ja siihen vaikuttavat tekijät.
 5. Mihin kompostin toiminta perustuu? Mitä eroa on kompostilla ja kaatopaikalla?