Tenttiwiki

52314-5 Begon ym.: Ecology

2.11.2018 Hannu Pietiäinen

1. Dormanssi ja muutto ekologisina ratkaisuina. 2. Määrittele käsitteet: a) Ghost of competition past b) II tyypin funktionaalinen vaste c) Ominaisuuksien siirtyminen (Character displacement) 3. Ravintoverkkojen epäsuorat vuorovaikutukset

10.2.2017

1.Populaatiokoon säätelymekanismit, käytä apuna kuvaa [Begonissa Figure 5.7, s. 138] 2.Habitaattilaikkujen koon ja eristyneisyyden vaikutukset lajirikkauteen (saarimaantiede) 3.Lämpötilan ekologiset vaikutukset

9.9.2016

1. Ravintoverkkojen epäsuorat vuorovaikutukset 2. Detrivorien ja resurssien interaktio 3. Metapopulaatiot

19.8.2016 Hannu Pietiäinen

 1. Lajinsisäisen kilpailun vaikutukset yksilö- ja populaatiotasolla
 2. Metapopulaatiot
 3. Ravintoverkkojen epäsuorat vaikutukset

28.11.2014 Hannu Pietiäinen

 1. Lajinsisäisen kilpailun vaikutukset yksilö- ja populaatiotasolla
 2. Metapopulaatiot
 3. Tuhoeläinten ja rikkakasvien torjunta

7.6.2013 Hannu Pietiäinen

 1. Dormanssi
 2. Kasvien ja eläinten puolustautuminen kuluttajilta ja pedoilta
 3. Maantieteellisten tekijöiden vaikutus lajien runsauteen

10.5.2013

Vastaa kaikkin kolmeen kysymykseen!

 1. Kasvien ja eläinten puolustautuminen kuluttajilta ja pedoilta
 2. Funktionaalinen vaste
 3. Ravintoverkkojen epäsuorat vaikutukset

22.2.2013 Jari Niemelä

 1. Logistisen kasvun käyrä
 2. Pedon toiminnallinen vaste
 3. MacArthurin ja Wilsonin saaristomaantieteen teoria

3.8.2012 Hannu Pietiäinen

 1. Dormanssi
 2. Lajienvälisen kilpailun evolutiiviset vaikutukset
 3. Maantieteellisten tekijöiden vaikutus lajien runsauteen

XX.X.2012 Jari Niemelä

 1. Logistisen kasvun käyrä
 2. Pedon toiminnallinen vaste
 3. MacArthurin ja Wilsonin saaristomaantieteen teoria

11.5.2012 Hannu Pietiäinen

 1. Ravintoverkkojen epäsuorat vuorovaikutukset
 2. Funktionaalinen vaste
 3. Kalastuksen (tai metsästyksen) säätely / Harvest management

17.6.2010 Hannu Pietiäinen

 1. Funktionaalinen vaste
 2. Lajienvälisen kilpailun evolutiiviset vaikutukset?
 3. Ravintoketjun epäsuorat vaikutukset

4.6.2010 Heikki Hirvonen

 1. Lajienvälisen kilpailun evolutiiviset vaikutukset (tai seuraukset)?
 2. Integroitu tuholaisten torjunta: Mitä sillä tarkoitetaan sekä miksi ja miten sitä käytetään?
 3. Microtinae-jyrsijöiden syklistä kannanvaihtelua selittävät tekijät ja mekanismit?

4.6.2010 Jari Niemelä

Vastaa kahteen kysymykseen.

 1. Lajien välinen kilpailu ja sen vaikutukset eliöyhteisössä.
 2. MacArthurin ja Wilsonin saarimaantieteen teoria.
 3. Pedon toiminnalliset vasteet saaliin suhteen

7.5.2010 Heikki Hirvonen

 1. Miten lajimäärä muuttuu suhteessa ympäristön tuottavuuteen ja miksi?
 2. Mikä on pienten populaatioiden genetiikan merkitys lajien suojelussa?
 3. Optimaalinen ravinnonhankinta ja raja-arvoteoria (Marginal value theorem): Milloin saalistajan kannattaa lähteä laikusta, joka ehtyy? Miten optimaalinen lähtöaika riippuu a) keskimääräisestä laikkujenvälisestä siirtymäajasta b) laikun tuottavuudesta ja c) ympäristön keskimääräisestä yleisestä tuottavuudesta?

1.8.2008 Heikki Hirvonen

 1. Loisten vaikutus isäntäeläimen kasvuun ja lisääntymiseen
 2. Laikkumalli (Marginal value theorem)
 3. Saalistuksen ja herbivorian vaikutus eliöyhteisössä

6.6.2008 Jari Niemelä

Vastaa kahteen kysymykseen.

 1. Piirrä populaation logistista kasvua kuvaava käyrä, selitä sen osat ja anna yhtälö.
 2. MacArthurin ja Wilsonin saarimaantieteen teoria.
 3. Pedon toiminnalliset vasteet saaliin suhteen.

4.8.2006 Esa Ranta

 1. Lajien välinen ja lajien sisäinen kilpailu.
 2. Gausen poissulkevan kilpailun periaate.
 3. Semelparia ja iteroparia.

10.2.2006 Esa Ranta

 1. Selitä pääpiirteissään saalistusteorian keskeisen raja-arvolauseen (Marginal Value Theorem) sisältö ja anna sen tutkimisesta pari esimerkkiä.
 2. Saarieliömaantieteen teoria.
 3. Ideal Free Distribution (IF * . Mitä se on? Esitä IFD visuaalisesti. Kerro esimerkkejä IFD-tutkimuksista.

13.1.2006 Esa Ranta

 1. Mitä kertoo seuraava populaation kasvumalli: N(t+1)=N(t)+B(t)-D(t)+I(t)-E(t) ja mikä on sen keskeisin puute?
 2. Mutualismi, selitä käsite sekä se millaisissa tilanteissa mutualismi voi johtaa ekologisiin mahdottomuuksiin?
 3. Ideal Free Distribution IDF ja Ideal Despotic Distribution IDD.

16.12.2005 Esa Ranta

 1. Ekologisen lokeron käsite
 2. Lajien välinen kilpailu
 3. Ideal Free Distribution (IF * . Mitä se on? Esitä IFD visuaalisesti. Kerro esimerkkejä IFD tutkimuksista.

7.10.2005 Esa Ranta

 1. Ekologisen lokeron käsite
 2. Biologisen torjunnan keskeinen periaate
 3. Ekologiset vuorovaikutukset

30.6.2004 Esa Ranta

 1. Ekologisen lokeron käsite
 2. Biologisen torjunnan keskeinen periaate
 3. Ekologiset vuorovaikutukset

7.5.2004 Esa Ranta

 1. Selitä pääpiirteissään saalistusteorian keskeisen raja-arvolauseen (Marginal Value Theorem) sisältö ja anna sen tutkimisesta pari esimerkkiä.
 2. Saarieliömaantieteen teoria.
 3. Idea Free Distribution (IF * . Mitä se on? Esitä IFD visuaalisesti. Kerro esimerkkejä IFD tutkimuksista.

23.4.2004 Esa Ranta

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kaksi täydellistä vastausta voi kompensoida yhden puuttumisen. Tällöin et voi saada kuitenkaan parasta mahdollista arvosanaa.

 1. MSY (maximum sustainable yield)
 2. Vaihtokauppatilanteet elinkiertoteoriassa (trade-offs in the life history theory)
 3. Ekologisen lokeron käsite

19.12.2003 Lotta Sundström

Besvara kort och koncist tre av följande frågor.

 1. Distributionsmönster - faktorer som kan gynna å enasidan aggregation, å andra sidan dispersion?
 2. Interaktionerna mellan rovdjur och byte - beskriv kort vilka typer av populationsdynamiska konsekvenser som kan uppstå?
 3. Evolutionen av livshistoriska strategier (lifehistory strategies) - definiera koncepten "trade off" och "reproductive value" och beskriv kort de centrala komponenterna
 4. Den öbiogeografiska teorin - vad går den ut på och vilka priciper gäller

6.6.2003 Esa Ranta

 1. Ekolokeron käsite (tai sinnepäin)
 2. Biologisen torjunnan keskeiset periaatteet
 3. Ekologiset vuorovaikutukset

4.4.2003 Esa Ranta

 1. Mitä kertoo seuraava populaation kasvumalli:N(t+1)=N(t)+B-D+I-E
 2. Mikä olisi ensisijainen tapa muuttaa edellistä mallia realistisemmaksi?
 3. Ideal free distribution IFD

7.3. ja 25.4. 2003 Esa Ranta

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kaksi täydellistä vastausta voi kompensoida yhden puuttumisen. Tällöin et voi saada kuitenkaan parasta mahdollista arvosanaa.

 1. Selitä pääpiirteissään saalistusteorian keskeisen raja-arvolauseen (Marginal Value Theorem) sisältö ja anna sen tutkimisesta pari esimerkkiä.
 2. Saarieliömaantieteen teorian soveltuvuus lajien monimuotoisuuden selvittäjänä.
 3. Ideal Free Distribution (IF * . Mitä se on? Esitä IFD visuaalisesti. Kerro esimerkkejä IFD tutkimuksista.

27.9.2002 Esa Ranta

 1. Mikä merkitys tiheydestä riippuvaisuudella (density dependence) on lajinsisäisen kilpailun selitysmalleissa?
 2. Vertaile semelpariaa ja iteropariaa lisääntymisstrategioina.
 3. Pestisidien käytön hyödyt ja haitat tuhoeläintorjunnassa.

3.8.2001 Ilpo Hanski

 1. Sukkessio
 2. Dispersaali - sen edut ja haitat
 3. Loisten kolonisaatio uusiin isäntiin

29.6. 2001 Ilpo Hanski

 1. Semelparia ja iteroparia
 2. Yksilöiden ideaalisti vapaa jakaantuminen (ideal free distribution)
 3. Jyrsijäsyklit: syklisyyttä selittävät teoriat