Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biotoopit [2014/08/07 22:36]
91.207.7.30 Initially, http://www.thetxtloan.co.uk/ txtloan a number of loans are you have to http://www.superpaydayloansnocreditcheck.co.uk/ payday loans no credit check uk excellent services are Marshall lead to fatal http://www.thesamedayloans.co.uk/ same day loan
biotoopit [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Biotoopit ======
 +
 +
 +
 +==== 8.6.2012 ====
 +Valitse seuraavista kuudesta kysymyksestä neljä ja vastaa niihin lyhyesti
 +  - Luonnehdi lyhyesti miten kangasmetsien kasvillisuus muuttuu siirryttäessä kuivilta ja karuilta paikoilta kosteille ja ravinteisille paikoille
 +  - Mitkä ovat soiden kasvillisuuden tärkeimmät ekologiset vaihtelusuunnat
 +  - Luonnehdi lyhyesti millaisia lehtoniityt ovat biotooppina
 +  - Suomen järvien erityispiirteet
 +  - Mitä tarkoitetaan käsitteellä avainbiotooppi?​ Mainitse esimerkkejä
 +  - Suolapitoisuuden vaikutus Itämeren lajistoon
 +
 +
 +
 +==== 16.5.2012 (Timo Saarinen) ====
 +
 +Valitse seuraavista kuudesta kysymyksestä neljä ja vastaa niihin lyhyesti (enintään 1 konseptipaperi):​
 +  - Luonnehdi lyhyesti miten kangasmetsien kasvillisuus muuttuu siirryttäessä kuivilta ja karuilta paikoilta kosteille ja ravinteisille paikoille.
 +  - Mitkä ovat luonnonmetsien keskeisiä piirteitä?
 +  - Miten lehtoniitty ja haka eroavat toisistaan?
 +  - Millaisia erityispiirteitä on kaupunkiluonnon biotoopeilla Suomessa?
 +  - Miten ombrotrofiset ja minerotrofiset suot eroavat toisistaan?
 +  - Suomen järvien erityispiirteet.
 +
 +==== 20.5.2011 (Sanna Laaka-Lindberg) ====
 +
 +Kaikille vastaajille pakollinen tehtävä: ​ Luentojen taustamateriaaliin tutustuminen. Kuvaile lyhyesti valitsemasi biotooppeja,​ niiden luokittelua,​ ominaisuuksia ja suojelua käsittelevä(t) sivusto(t). Mainitse sivustojen ylläpitäjä (varsinaista linkkiä ei tarvitse muistaa ulkoa).
 +
 +__Varsinaiset tenttikysymykset__
 +Valitse seuraavista kysymyksistä kolme.
 +
 +  - Vertaa lehtoniittyä ja hakamaata toisiinsa.
 +  - Mitä erityistä on suomalaisten kaupunkien biotoopeissa?​
 +  - Itämeren rantavyöhykkeen eliöstöön ja sen toimintaan vaikuttavat ympäristötekijät.
 +  - Piirrä kuva ja nimeä siihen järviekosysteemin perusvyöhykkeet ja kuvaile vyöhykkeiden yleisimpiä eliöryhmiä.
 +  - Tarkastele kasvupaikkaluokituksen ja metsätyyppien yhteyksiä.
 + 
 +
 +==== 6.8.2010 (Pekka Pakarinen) ====
 +
 +Vastaa kahteen tehtävään.
 +  - Kuvaa lyhyesti Suomen jalopuumetsien (jalopuulehtojen) luontotyyppiluokittelu,​ hahmota kartalle päätyyppien esiintymisalueet ja pohdi tyyppien uhanalaisuutta Suomessa.
 +  - Millaisia muutoksia Suomen talousmetsien hoito on aiheuttanut viime vuosikymmeninä metsämaiden (kivennäis- ja turvemaat)
 +    * kasvilajistossa ja 
 +    * lintulajistossa?​
 +  - Millaisia vaikutuksia niittyjen laiduntamisella on 
 +    * kasvilajistoon ja
 +    * perhoslajistoon?​
 +
 +==== 12.5.2010 ====
 +
 +Vastaa jäsennellysti __kolmeen__ kysymykseen seuraavista. Lisätietoa kuvaliitepaperissa,​ johon voit pääosin kysymyksen 2 vastauksen.
 +  - Lehtojen esiintyminen ja tärkeimmät lehtotyypit Suomessa (boreaaliset lehdot & jalopuulehdot)
 +  - Rajaa karttakuvaan boreaaliset vyöhykkeet ja nimeä metsätyyppiluokittelussa käytetyt metsävyöhykkeet.
 +  - Metsäisten vs. puuttomien biotooppien linnuston vertailu: valitse kaksi esimerkkilajia kummastakin biotooppiryhmmästä ja kuvaa lyhyesti
 +lajien elinympäristövaatimuksia,​ esiintymistä ja kannan kehitystä Suomessa ja uhanalaisuuteen vaikuttvia tekijöitä.
 +  - Lahopuun merkitys metsäekosysteemissä. Kuolleen puun kategoriat ja määrän kehitys (a) metsäpalon/​kulotuksen ja (b) avohakkuun jälkeen. Mitkä
 +eliölajit/​eliöryhmät ovat erityisesti riippuvaisia lahopuusta.
 +  - Metsä- ja suotyyppien tunnistaminen ja suojelutarpeen arviointi. Määritä kasvillisuustyyppi tai luontotyyppi esitetyistä kuvista + mainitse, jos
 +se kuuluu Natura-luontotyyppeihin tai lakikohteisiin (metsälaki,​ luonnonsuojeluasetus)
 +  - PUTTE-projekti:​ tavoitteet ja merkitys metsiensuojelun ekologisen tutkimuksen &​opetuksen kannalta.
 +
 +==== 27.4.2006 ====
 +
 +  - Määrittele seuraavat käsitteet sekä luonnehdi lyhyesti (1-2 lauseella) kyseisten elinympäristöjen esiintymistä Suomessa (6p): 
 +    * Vanha metsä
 +    * Perinnebiotooppi
 +    * Kluuvijärvi
 +    * '​Rehevä lehtolaikku'​
 +    * Aapasuo
 +    * Letto
 +  -
 +    * Esittele lyhyesti kaksi uhanalaista kasvilajia Suomessa: missä lajia tavataan, miten levinneisyys on muuttunut sekä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muutokseen ja millaiset ovat kyseisen lajin suojelun mahdollisuudet/​menetelmät Suomessa. (3p)
 +    * Esittele kaksi uhanalaista lintulajia Suomessa ja pohdi, millaiset suojelualueverkostot ovat edistäneet tai tulevat edistämään näiden lajien suojelua. (3p)
 +  -
 +    * Mitkä seikat muokkaavat taajamametsiä ja miten? (3p)
 +    * Ruderaattialueiden luokittelu ja merkitys kaupunkien/​taajamien elinympäristöinä. (3p)
 +
 +
 +==== 29.4.2004 (Aulikki Salmia) ====
 +
 +
 +  - Vertaile taulukon muodossa kangasmetsiä ja lehtometsiä. Selitä mitä eroa on käsitteillä aitolehto ja ruoholehto.
 +  -
 +     ​* ​ Missä esiintyy Suomessa alkuperäisiä luonnonnittyjä?​
 +     ​* ​ Määrittele lehdesniitty;​ onko perusteita niiden suojelulle?
 +     ​* ​ Mitä suotyypejä esiintyy koho- eli keidassuon keskustassa?​
 +     ​* ​ Määrittele letto
 +  - Vastaa toiseen seuraavista:​
 +     * Miten lintujen elinympäristö muuttuu metsäojituksen seurauksena?​ Mitkä lajit tai lajiryhmät vähenevät,​ mitkä lisääntyvät ojituksen myötä?
 +     * Miten suon pintakasvillisuus muuttuu metsäojituksen seurauksena?​
 +  - Vertaile luonnonmetsien ja talousmetsien häiriödynamiikkaa.
 +
 +
 +
 +==== 5.5.2000 ====
 +
 +
 +  - Vastaa kahteen seuraavista (yhden vastauksen maksimipituus noin 1 sivu):  ​
 +    * Etelä-Boreaalisen vyöhykkeen yleispiirteitä (3 p) 
 +    * Kalkkikalliot ja kalkkipitoiset kedot Suomessa (3 p) 
 +    * Alapaljakan kasvillisuus Suomessa (3 p)
 +  - Vastaa kahteen seuraavista (yhden vastauksen maksimipituus noin 1 sivu): ​
 +    * Järvien ja soiden trofialuokittelut ja niiden ekologiset kriteerit (3p)
 +    * Puuttomien soiden ja kosteikkojen tärkeimmät kasvillisuustyypit ja niiden uhanalaisuus Suomessa (3p)
 +    * Puuston merkitys suomalaisessa suotyyppiluokittelussa (3 p)
 +  - Vastaa kahteen seuraavista (yhden vastauksen maksimipituus noin yksi sivu): ​
 +    * Kuvaile kolmen kangasmetsän luonnonsukkession vaiheen ekologisia erityispiirteitä. (3 p.)
 +    * Käytännön menettely lajin uhanalaisuusluokan määrittämisessä Uuden uhanalaisuusluokituksen mukaan. (3p.)
 +    * Kuljeskellessasi hämäläisessä metsämaisemassa tulee vastaasi selkeitä lehdon piirteitä ilmentävä laikku. Millä kriteereillä paikka voitaisiin määritellä luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavaksi luontotyypiksi?​ (3p.) 
 +