Tenttiwiki

Biotoopit

8.6.2012

Valitse seuraavista kuudesta kysymyksestä neljä ja vastaa niihin lyhyesti

 1. Luonnehdi lyhyesti miten kangasmetsien kasvillisuus muuttuu siirryttäessä kuivilta ja karuilta paikoilta kosteille ja ravinteisille paikoille
 2. Mitkä ovat soiden kasvillisuuden tärkeimmät ekologiset vaihtelusuunnat
 3. Luonnehdi lyhyesti millaisia lehtoniityt ovat biotooppina
 4. Suomen järvien erityispiirteet
 5. Mitä tarkoitetaan käsitteellä avainbiotooppi? Mainitse esimerkkejä
 6. Suolapitoisuuden vaikutus Itämeren lajistoon

16.5.2012 (Timo Saarinen)

Valitse seuraavista kuudesta kysymyksestä neljä ja vastaa niihin lyhyesti (enintään 1 konseptipaperi):

 1. Luonnehdi lyhyesti miten kangasmetsien kasvillisuus muuttuu siirryttäessä kuivilta ja karuilta paikoilta kosteille ja ravinteisille paikoille.
 2. Mitkä ovat luonnonmetsien keskeisiä piirteitä?
 3. Miten lehtoniitty ja haka eroavat toisistaan?
 4. Millaisia erityispiirteitä on kaupunkiluonnon biotoopeilla Suomessa?
 5. Miten ombrotrofiset ja minerotrofiset suot eroavat toisistaan?
 6. Suomen järvien erityispiirteet.

20.5.2011 (Sanna Laaka-Lindberg)

Kaikille vastaajille pakollinen tehtävä: Luentojen taustamateriaaliin tutustuminen. Kuvaile lyhyesti valitsemasi biotooppeja, niiden luokittelua, ominaisuuksia ja suojelua käsittelevä(t) sivusto(t). Mainitse sivustojen ylläpitäjä (varsinaista linkkiä ei tarvitse muistaa ulkoa).

Varsinaiset tenttikysymykset Valitse seuraavista kysymyksistä kolme.

 1. Vertaa lehtoniittyä ja hakamaata toisiinsa.
 2. Mitä erityistä on suomalaisten kaupunkien biotoopeissa?
 3. Itämeren rantavyöhykkeen eliöstöön ja sen toimintaan vaikuttavat ympäristötekijät.
 4. Piirrä kuva ja nimeä siihen järviekosysteemin perusvyöhykkeet ja kuvaile vyöhykkeiden yleisimpiä eliöryhmiä.
 5. Tarkastele kasvupaikkaluokituksen ja metsätyyppien yhteyksiä.

6.8.2010 (Pekka Pakarinen)

Vastaa kahteen tehtävään.

 1. Kuvaa lyhyesti Suomen jalopuumetsien (jalopuulehtojen) luontotyyppiluokittelu, hahmota kartalle päätyyppien esiintymisalueet ja pohdi tyyppien uhanalaisuutta Suomessa.
 2. Millaisia muutoksia Suomen talousmetsien hoito on aiheuttanut viime vuosikymmeninä metsämaiden (kivennäis- ja turvemaat)
  • kasvilajistossa ja
  • lintulajistossa?
 3. Millaisia vaikutuksia niittyjen laiduntamisella on
  • kasvilajistoon ja
  • perhoslajistoon?

12.5.2010

Vastaa jäsennellysti kolmeen kysymykseen seuraavista. Lisätietoa kuvaliitepaperissa, johon voit pääosin kysymyksen 2 vastauksen.

 1. Lehtojen esiintyminen ja tärkeimmät lehtotyypit Suomessa (boreaaliset lehdot & jalopuulehdot)
 2. Rajaa karttakuvaan boreaaliset vyöhykkeet ja nimeä metsätyyppiluokittelussa käytetyt metsävyöhykkeet.
 3. Metsäisten vs. puuttomien biotooppien linnuston vertailu: valitse kaksi esimerkkilajia kummastakin biotooppiryhmmästä ja kuvaa lyhyesti

lajien elinympäristövaatimuksia, esiintymistä ja kannan kehitystä Suomessa ja uhanalaisuuteen vaikuttvia tekijöitä.

 1. Lahopuun merkitys metsäekosysteemissä. Kuolleen puun kategoriat ja määrän kehitys (a) metsäpalon/kulotuksen ja (b) avohakkuun jälkeen. Mitkä

eliölajit/eliöryhmät ovat erityisesti riippuvaisia lahopuusta.

 1. Metsä- ja suotyyppien tunnistaminen ja suojelutarpeen arviointi. Määritä kasvillisuustyyppi tai luontotyyppi esitetyistä kuvista + mainitse, jos

se kuuluu Natura-luontotyyppeihin tai lakikohteisiin (metsälaki, luonnonsuojeluasetus)

 1. PUTTE-projekti: tavoitteet ja merkitys metsiensuojelun ekologisen tutkimuksen &opetuksen kannalta.

27.4.2006

 1. Määrittele seuraavat käsitteet sekä luonnehdi lyhyesti (1-2 lauseella) kyseisten elinympäristöjen esiintymistä Suomessa (6p):
  • Vanha metsä
  • Perinnebiotooppi
  • Kluuvijärvi
  • 'Rehevä lehtolaikku'
  • Aapasuo
  • Letto
  • Esittele lyhyesti kaksi uhanalaista kasvilajia Suomessa: missä lajia tavataan, miten levinneisyys on muuttunut sekä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muutokseen ja millaiset ovat kyseisen lajin suojelun mahdollisuudet/menetelmät Suomessa. (3p)
  • Esittele kaksi uhanalaista lintulajia Suomessa ja pohdi, millaiset suojelualueverkostot ovat edistäneet tai tulevat edistämään näiden lajien suojelua. (3p)
  • Mitkä seikat muokkaavat taajamametsiä ja miten? (3p)
  • Ruderaattialueiden luokittelu ja merkitys kaupunkien/taajamien elinympäristöinä. (3p)

29.4.2004 (Aulikki Salmia)

 1. Vertaile taulukon muodossa kangasmetsiä ja lehtometsiä. Selitä mitä eroa on käsitteillä aitolehto ja ruoholehto.
  • Missä esiintyy Suomessa alkuperäisiä luonnonnittyjä?
  • Määrittele lehdesniitty; onko perusteita niiden suojelulle?
  • Mitä suotyypejä esiintyy koho- eli keidassuon keskustassa?
  • Määrittele letto
 2. Vastaa toiseen seuraavista:
  • Miten lintujen elinympäristö muuttuu metsäojituksen seurauksena? Mitkä lajit tai lajiryhmät vähenevät, mitkä lisääntyvät ojituksen myötä?
  • Miten suon pintakasvillisuus muuttuu metsäojituksen seurauksena?
 3. Vertaile luonnonmetsien ja talousmetsien häiriödynamiikkaa.

5.5.2000

 1. Vastaa kahteen seuraavista (yhden vastauksen maksimipituus noin 1 sivu):
  • Etelä-Boreaalisen vyöhykkeen yleispiirteitä (3 p)
  • Kalkkikalliot ja kalkkipitoiset kedot Suomessa (3 p)
  • Alapaljakan kasvillisuus Suomessa (3 p)
 2. Vastaa kahteen seuraavista (yhden vastauksen maksimipituus noin 1 sivu):
  • Järvien ja soiden trofialuokittelut ja niiden ekologiset kriteerit (3p)
  • Puuttomien soiden ja kosteikkojen tärkeimmät kasvillisuustyypit ja niiden uhanalaisuus Suomessa (3p)
  • Puuston merkitys suomalaisessa suotyyppiluokittelussa (3 p)
 3. Vastaa kahteen seuraavista (yhden vastauksen maksimipituus noin yksi sivu):
  • Kuvaile kolmen kangasmetsän luonnonsukkession vaiheen ekologisia erityispiirteitä. (3 p.)
  • Käytännön menettely lajin uhanalaisuusluokan määrittämisessä Uuden uhanalaisuusluokituksen mukaan. (3p.)
  • Kuljeskellessasi hämäläisessä metsämaisemassa tulee vastaasi selkeitä lehdon piirteitä ilmentävä laikku. Millä kriteereillä paikka voitaisiin määritellä luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavaksi luontotyypiksi? (3p.)