Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biotieteiden_perusteet_2 [2017/03/04 13:08]
2001:708:110:203:3cb4:675a:3f0f:e3d5
biotieteiden_perusteet_2 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +
 +======Biotieteiden perusteet II======
 +
 +======2. Välitentti 6.3.2017======
 +
 +1) Millä keinoin kasvi voi selvitä tulvastressistä?​ (10p)
 +
 +2) Mitä tarkoittaa biogeeninen alkuaine? Kerro yksi esimerkki biogeenisesta alkuaineesta. (10p)
 +
 +- Selitä lyhyesti
 +   ​*Heritabiliteetti
 +   ​*Hardy-Weinbergin tasapainovakio
 +   ​*Sukusiitostaantuma
 +   ​*Efektiivinen popuulatiokoko
 +
 +======1. Välitentti 7.2.2017======
 +
 +Selvitä lyhyesti mutta tyhjentävästi;​ kuhunkin 6 kohtaan (A – F) enintään kahdella
 +virkkeellä (yhteensä 7p). 
 +Huomaa, että kysymykset jatkuvat toiselle sivulle:
 +
 +A) Piirrä kalan verenkiertoelimistö ja nimeä kuvaan sen keskeiset osat [2p]
 +
 +B) Linnun ja nisäkkään hengityselimistön erot (kahdella virkkeellä) [1p]
 +
 +C) n-3 Monityydyttymättömät rasvahapot (kahdella virkkeellä) [1p]
 +
 +D) Ihmisen sydämen toiminnan systole-vaihe (kahdella virkkeellä) [1p]
 +
 +E) Luettele neljä (4) nisäkkään kaasujen vaihdon tehokkuuteen vaikuttavaa
 +tekijää (pelkkä luettelo) [1p]
 +
 +F) Miten rasvojen ja proteiinien pilkonta, imeytyminen ja kuljetus
 +ruuansulatuselimistöstä eroavat (kahdella virkkeellä) [1p]
 +
 +======2. Välitentti 4.4.2013======
 +
 +(muistinvaraisesti)
 +
 +Kasvifysiologia:​
 +
 +1. Selitä mekanismi, jolla kasvin juuret ottavat ravinnon maaperästä. (essee)
 +
 +2. Selitä valon vaikutukset verson itämiseen (essee)
 +
 +Populaatiogenetiikka:​
 +
 +Selitä Hardy-Weinbergin kaava ja kerro miten sitä voidaan hyödyntää populaatiogenetiikan tutkimuksessa (essee)
 +
 +===== 2. Välitentti 27.4.2012 =====
 +
 +  - Miten juurisolut ottavat veden ja ravinteet maaperästä?​
 +  - Auksiinin vaikutus verson fototrooppiseen suuntautumiseen
 +  - Selitä lyhyesti
 +   ​*Heritabiliteetti
 +   ​*Geneettinen pullonkaula
 +   ​*Sukusiitostaantuma
 +   ​*Efektiivinen popuulatiokoko
 +   ​*Geenivirta
 +
 +===== 1. Välitentti 07.2.2017 =====
 +
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin
 +
 +  - Mitkä ovat kehitysbiologiset kaavoittumisen periaatteet?​ Kerro myös yksi esimerkki.
 +  - Oogeneesi
 +  - Miten toisiaan lähellä olevat solut voivat viestiä keskenään?​
 +  - Natriumin potentiaali membraanille on +60 mV ja kaliumin -90 mV, mikä on kalvon kokonaisjännite?​
 +  - Kuvaile jännitehermän natriumkanavan toimintaa solukalvolla.
 +  - Selitä reaktiosarja,​ jonka nikotienerginen asetyylikoliinireseptori käynnistää solukalvolla lihashermosoluyhteydessä.
 +  - Furosemidi estää Na ja Cl takaisinottokanavien toimintaa Henlen lingossa. Mitä virtsalle tapahtuu? Miksi näin tapahtuu ja miksi lääkäri on määrännyt potilaalle kyseisen lääkkeen?
 +  - Piirrä kalan verenkiertoelimistö ja nimeä olennaiset osat.
 +  - Selitä lyhyesti rasvojen ja proteiinien imeytymisen,​ pilkkomisen ja kuljetuksen merkittävimmät erot.
 +  - Mitkä 4 asiaa vaikuttavat nisäkkään kaasujenvaihtoon?​
 +  - n-3 rasvahapot (kahdella virkkeellä).
 +  - Lintujen ja nisäkkään hengityksen erot (kahdella virkkeellä).
 +  - Virus tunkeutuu eläinsoluun. Miten immuunipuolustus tunnistaa infektion ja poistaa viruksen elimistöstä?​
 +
 +===== 1. Välitentti 27.4.2012 =====
 +
 +1. Selitä seuraavat kahdella lauseella:
 +   ​*Blastokysti
 +   ​*Spemann-Mangoldin organisaattori
 +   ​*trooppinen hormoni
 +   ​*spermatidi
 +
 +2. Millaista on parakriininen viestintä?
 +
 +3. Selosta lyhyesti siittiön päätehtävät hedelmöityksessä
 +
 +4. Missä muodoissa hiildioksidia kuljetetaan veressä?
 +
 +5. Mitä tarkoitetaan keuhkojen jäännöstilavuudella?​
 +
 +6. Selitä seuraavat elimet/​rakenteet ja niiden merkitys ruuansulatuksessa
 +   ​*sappineste
 +   ​*maharauhanen
 +   ​*haima
 +
 +7. Jos kuvitteellisen solun potentiaalit membraanin yli ovat natriumille +50 ja kaliumille -70 mV, mikä on kokonaisjännite?​
 +
 +8. Elimistössäsi syntyy syöpäsolu. Millä mekanismeilla elimistösi voi tunnistaa ja tuhota solun?
 +
 +9. Mihin virtsan väkevöintikyky perustuu munuaisissa?​
 +
 +10. Miten hermosolun lepojännite muodostuu?
 +
 +===== 1. Välitentti 23.2.2012 =====
 + 
 +1. Spermatogeneesi ja sen hormonaalinen säätely
 +
 +2.
 +
 +a. Määrittele tyhjentävästi __**enintään**__ kahdella virkkeellä
 +   ​*Eikosanoidi
 +   ​*Vastavirtavaihdin
 +   ​*carotis-kappaleet (carotid bodies)
 +   ​*kolekystokiniini
 +   ​*Hisin kimppu ja Purkinjen säikeet
 +   ​*ateroskleroosi
 +b. Luettele viisi (5) eri seikkaa, jotka vaikuttavat nisäkkään veren kykyyn sitoa happea
 +
 +3.
 +
 +a. Tutkit solua, jonka solukalvo on yhtä läpäisevä natrium- ja kalium ioneille, mutta ei muille varauksille. Tiedät edelleen, että kyseisen solun kalvolla natriumin tasapainopotentiaali on +40 mV ja kaliumin -1000 mV. Mikä on tämän kuvitteellisen solun lepokalvojännite
 +
 +b. Kuvaile lyhyesti mikä merkitys kudostyyppimolekyylillä MHC I on elimistössämme
 +
 +c. Luettele se tapahtumasarja,​ joka laukeaa, kun verenpaine munuaiskeräsen tuojasuonessa laskee
 +
 +d. Piirrä aktiopotentiaali jännitteen funktiona ajan suhteen. Luettele mitä eri kohdissa tapahtuu.
 + 
 +
 +===== 2. Välitentti 9.4.2010 =====
 +
 +(muistinvaraisesti:​)
 +
 +Kasvifysiologia:​
 +  - Kuvaile veden siirtymistä kasveissa ja siihen vaikuttavia voimia
 +  - Auksiinin vaikutus kauran koleoptiilin kasvuun ja kehitykseen
 +
 +Ihmisgenetiikka:​ oikein-väärin väittämiä
 +
 +Populaatiogenetiikka:​
 +  - Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
 +    * a. Efektiivinen populaatiokoko
 +    * b. Sukusiitostaantuma
 +    * c. Heritabiliteetti
 +  - Yksinkertainen lasku alleelifrekvensseihin liittyen
 +
 +===== 1. Välitentti 9.4.2010 =====
 +
 +muistinvaraisesti kysymykset olivat:
 +
 +Kehitysbiologia:​
 +  - Kuukautisten hormonaalinen säätely
 +  - Hedelmöitys
 +
 +Eläinfysiologia:​
 +  - Alkuvirtsan tiivistyminen ja säätely
 +  - Aktiopotentiaalin synty ja kulku
 +
 +Eläinfysiologia:​
 +  - Hiilidioksidin kuljetus veressä
 +  - Rasvojen pilkkoutuminen digestiossa
 +
 +===== 1. välitentti 26.1.2010 =====
 +
 +Kysymykset muistinvaraisia,​ sanamuodot saattoivat todellisuudessa olla hieman erilaisia.
 +
 +Kehitysbiologian osa
 +    - Synnytyksen käynnistyminen ihmisellä
 +    - Kivesten toiminnan hormonaalinen säätely
 +    - Kortikaalisen rotaation merkitys sammakkoeläinten yksilönkehityksessä
 +    - Polyspermian estomekanismit
 +
 +Eläinfysiologian yleinen osa
 +    (tässä lista oikein-väärin-väittämiä;​ oikea vastaus +1, väärä -1, en tiedä-vaihtoehto 0)
 +
 +Eläinfysiologian verenkierron ja hengityksen osa
 +    - Sydämen toimintakierron vaiheet
 +    - Hengityksen säätely ihmisellä
 +
 +===== Välikoe 3 =====
 +
 +==== 10.1.2004 ====
 +
 +  - Hedelmöitys
 +  - Määrittele: ​
 +    * euryhaliininen myötäilijä ​
 +    * fenotyyppinen adaptaatio
 +    * kolloidiosmoottinen paine
 +  - Piirrä kaavio, jossa näkyvät Na+ ja Ka+ -johtavuudet sekä kalvopotentiaalin muutokset aktiopotentiaalin aikana
 +  - Makrofagit ovat keskeisessä asemassa eri kudosten immunologisessa suojauksessa. Kerro, miten makrofaagit tunnistavat kudoksiin tunkeutuneita mikrobeja ja miten ne osallistuvat immuunivasteen kehittymiseen sekä suojaavan immuniteetin syntyyn.
 +
 +==== 29.1.2001 ====
 +
 +  - Banaanikärpänen kehitysbiologian malliorganismina:​ vertaile etuja ja haittoja muihin malliorganismeihin. Fruitfly a a model organism in developmental biology: compare its advantages and disad-vantages with other model organisms.
 +  - Elimistön kalsiumtasapainon hormonaalinen säätely. Hormonal regulation ofcalcium balance of the body.
 +  - Kerro miten solukalvon ioniläpäisevyysmuutokset aikaansaavat aktiopotentiaalin. Describe how do the permeability changes of the cell membrane to different ions gener the action potential.
 +  - Mitkä kudostason fysiologiset mekanismit edistävät aktiivisen lihaksen hapensaantia?​ Which are the physiological tissue-level mechanisms promoting oxygen delivery to an active muscle?
 +
 +
 +=====Välikoe 4=====
 +
 +==== 20.2.2004 ====
 +
 +  - Miten kukkalehtien erilaistuminen määräytyy?​
 +
 +  - Millä mekanismeilla kasvien juuret voivaat ottaa maaperästä ravinneioneja?​
 +  - Jos dominoivaa fetyyppiä on 15% a) mitkä ovat populaation kahden alleelin frekvenssit b) mikä osuus yksilöistä on homotsygootteja.
 +  - Monogeenisen ominaisuuden periytymismalli
 +
 +
 +====== 15.2.2008 ======
 +
 +
 +1. Siittiön tehtävät hedelmöityksessä
 +
 +2. Henlen lingon tehtävät
 +
 +3. Millä eri tavoin kasvit voivat ottaa maasta ravinneioninsa?​
 +
 +4. Selitä lyhyesti:
 +
 +a. Autosomaalinen resessiivinen periytyminen
 +b. Geneettinen sormenjälki
 +c. DNA:n polymorfismi