Tenttiwiki

Biotieteiden perusteet II

2. Välitentti 6.3.2017

1) Millä keinoin kasvi voi selvitä tulvastressistä? (10p)

2) Mitä tarkoittaa biogeeninen alkuaine? Kerro yksi esimerkki biogeenisesta alkuaineesta. (10p)

- Selitä lyhyesti

 • Heritabiliteetti
 • Hardy-Weinbergin tasapainovakio
 • Sukusiitostaantuma
 • Efektiivinen popuulatiokoko

1. Välitentti 7.2.2017

Selvitä lyhyesti mutta tyhjentävästi; kuhunkin 6 kohtaan (A – F) enintään kahdella virkkeellä (yhteensä 7p). Huomaa, että kysymykset jatkuvat toiselle sivulle:

A) Piirrä kalan verenkiertoelimistö ja nimeä kuvaan sen keskeiset osat [2p]

B) Linnun ja nisäkkään hengityselimistön erot (kahdella virkkeellä) [1p]

C) n-3 Monityydyttymättömät rasvahapot (kahdella virkkeellä) [1p]

D) Ihmisen sydämen toiminnan systole-vaihe (kahdella virkkeellä) [1p]

E) Luettele neljä (4) nisäkkään kaasujen vaihdon tehokkuuteen vaikuttavaa tekijää (pelkkä luettelo) [1p]

F) Miten rasvojen ja proteiinien pilkonta, imeytyminen ja kuljetus ruuansulatuselimistöstä eroavat (kahdella virkkeellä) [1p]

2. Välitentti 4.4.2013

(muistinvaraisesti)

Kasvifysiologia:

1. Selitä mekanismi, jolla kasvin juuret ottavat ravinnon maaperästä. (essee)

2. Selitä valon vaikutukset verson itämiseen (essee)

Populaatiogenetiikka:

Selitä Hardy-Weinbergin kaava ja kerro miten sitä voidaan hyödyntää populaatiogenetiikan tutkimuksessa (essee)

2. Välitentti 27.4.2012

 1. Miten juurisolut ottavat veden ja ravinteet maaperästä?
 2. Auksiinin vaikutus verson fototrooppiseen suuntautumiseen
 3. Selitä lyhyesti
 • Heritabiliteetti
 • Geneettinen pullonkaula
 • Sukusiitostaantuma
 • Efektiivinen popuulatiokoko
 • Geenivirta

1. Välitentti 07.2.2017

Vastaa kaikkiin kysymyksiin

 1. Mitkä ovat kehitysbiologiset kaavoittumisen periaatteet? Kerro myös yksi esimerkki.
 2. Oogeneesi
 3. Miten toisiaan lähellä olevat solut voivat viestiä keskenään?
 4. Natriumin potentiaali membraanille on +60 mV ja kaliumin -90 mV, mikä on kalvon kokonaisjännite?
 5. Kuvaile jännitehermän natriumkanavan toimintaa solukalvolla.
 6. Selitä reaktiosarja, jonka nikotienerginen asetyylikoliinireseptori käynnistää solukalvolla lihashermosoluyhteydessä.
 7. Furosemidi estää Na ja Cl takaisinottokanavien toimintaa Henlen lingossa. Mitä virtsalle tapahtuu? Miksi näin tapahtuu ja miksi lääkäri on määrännyt potilaalle kyseisen lääkkeen?
 8. Piirrä kalan verenkiertoelimistö ja nimeä olennaiset osat.
 9. Selitä lyhyesti rasvojen ja proteiinien imeytymisen, pilkkomisen ja kuljetuksen merkittävimmät erot.
 10. Mitkä 4 asiaa vaikuttavat nisäkkään kaasujenvaihtoon?
 11. n-3 rasvahapot (kahdella virkkeellä).
 12. Lintujen ja nisäkkään hengityksen erot (kahdella virkkeellä).
 13. Virus tunkeutuu eläinsoluun. Miten immuunipuolustus tunnistaa infektion ja poistaa viruksen elimistöstä?

1. Välitentti 27.4.2012

1. Selitä seuraavat kahdella lauseella:

 • Blastokysti
 • Spemann-Mangoldin organisaattori
 • trooppinen hormoni
 • spermatidi

2. Millaista on parakriininen viestintä?

3. Selosta lyhyesti siittiön päätehtävät hedelmöityksessä

4. Missä muodoissa hiildioksidia kuljetetaan veressä?

5. Mitä tarkoitetaan keuhkojen jäännöstilavuudella?

6. Selitä seuraavat elimet/rakenteet ja niiden merkitys ruuansulatuksessa

 • sappineste
 • maharauhanen
 • haima

7. Jos kuvitteellisen solun potentiaalit membraanin yli ovat natriumille +50 ja kaliumille -70 mV, mikä on kokonaisjännite?

8. Elimistössäsi syntyy syöpäsolu. Millä mekanismeilla elimistösi voi tunnistaa ja tuhota solun?

9. Mihin virtsan väkevöintikyky perustuu munuaisissa?

10. Miten hermosolun lepojännite muodostuu?

1. Välitentti 23.2.2012

1. Spermatogeneesi ja sen hormonaalinen säätely

2.

a. Määrittele tyhjentävästi enintään kahdella virkkeellä

 • Eikosanoidi
 • Vastavirtavaihdin
 • carotis-kappaleet (carotid bodies)
 • kolekystokiniini
 • Hisin kimppu ja Purkinjen säikeet
 • ateroskleroosi

b. Luettele viisi (5) eri seikkaa, jotka vaikuttavat nisäkkään veren kykyyn sitoa happea

3.

a. Tutkit solua, jonka solukalvo on yhtä läpäisevä natrium- ja kalium ioneille, mutta ei muille varauksille. Tiedät edelleen, että kyseisen solun kalvolla natriumin tasapainopotentiaali on +40 mV ja kaliumin -1000 mV. Mikä on tämän kuvitteellisen solun lepokalvojännite

b. Kuvaile lyhyesti mikä merkitys kudostyyppimolekyylillä MHC I on elimistössämme

c. Luettele se tapahtumasarja, joka laukeaa, kun verenpaine munuaiskeräsen tuojasuonessa laskee

d. Piirrä aktiopotentiaali jännitteen funktiona ajan suhteen. Luettele mitä eri kohdissa tapahtuu.

2. Välitentti 9.4.2010

(muistinvaraisesti:)

Kasvifysiologia:

 1. Kuvaile veden siirtymistä kasveissa ja siihen vaikuttavia voimia
 2. Auksiinin vaikutus kauran koleoptiilin kasvuun ja kehitykseen

Ihmisgenetiikka: oikein-väärin väittämiä

Populaatiogenetiikka:

 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
  • a. Efektiivinen populaatiokoko
  • b. Sukusiitostaantuma
  • c. Heritabiliteetti
 2. Yksinkertainen lasku alleelifrekvensseihin liittyen

1. Välitentti 9.4.2010

muistinvaraisesti kysymykset olivat:

Kehitysbiologia:

 1. Kuukautisten hormonaalinen säätely
 2. Hedelmöitys

Eläinfysiologia:

 1. Alkuvirtsan tiivistyminen ja säätely
 2. Aktiopotentiaalin synty ja kulku

Eläinfysiologia:

 1. Hiilidioksidin kuljetus veressä
 2. Rasvojen pilkkoutuminen digestiossa

1. välitentti 26.1.2010

Kysymykset muistinvaraisia, sanamuodot saattoivat todellisuudessa olla hieman erilaisia.

Kehitysbiologian osa

 1. Synnytyksen käynnistyminen ihmisellä
 2. Kivesten toiminnan hormonaalinen säätely
 3. Kortikaalisen rotaation merkitys sammakkoeläinten yksilönkehityksessä
 4. Polyspermian estomekanismit

Eläinfysiologian yleinen osa

 (tässä lista oikein-väärin-väittämiä; oikea vastaus +1, väärä -1, en tiedä-vaihtoehto 0)

Eläinfysiologian verenkierron ja hengityksen osa

 1. Sydämen toimintakierron vaiheet
 2. Hengityksen säätely ihmisellä

Välikoe 3

10.1.2004

 1. Hedelmöitys
 2. Määrittele:
  • euryhaliininen myötäilijä
  • fenotyyppinen adaptaatio
  • kolloidiosmoottinen paine
 3. Piirrä kaavio, jossa näkyvät Na+ ja Ka+ -johtavuudet sekä kalvopotentiaalin muutokset aktiopotentiaalin aikana
 4. Makrofagit ovat keskeisessä asemassa eri kudosten immunologisessa suojauksessa. Kerro, miten makrofaagit tunnistavat kudoksiin tunkeutuneita mikrobeja ja miten ne osallistuvat immuunivasteen kehittymiseen sekä suojaavan immuniteetin syntyyn.

29.1.2001

 1. Banaanikärpänen kehitysbiologian malliorganismina: vertaile etuja ja haittoja muihin malliorganismeihin. Fruitfly a a model organism in developmental biology: compare its advantages and disad-vantages with other model organisms.
 2. Elimistön kalsiumtasapainon hormonaalinen säätely. Hormonal regulation ofcalcium balance of the body.
 3. Kerro miten solukalvon ioniläpäisevyysmuutokset aikaansaavat aktiopotentiaalin. Describe how do the permeability changes of the cell membrane to different ions gener the action potential.
 4. Mitkä kudostason fysiologiset mekanismit edistävät aktiivisen lihaksen hapensaantia? Which are the physiological tissue-level mechanisms promoting oxygen delivery to an active muscle?

Välikoe 4

20.2.2004

 1. Miten kukkalehtien erilaistuminen määräytyy?
 1. Millä mekanismeilla kasvien juuret voivaat ottaa maaperästä ravinneioneja?
 2. Jos dominoivaa fetyyppiä on 15% a) mitkä ovat populaation kahden alleelin frekvenssit b) mikä osuus yksilöistä on homotsygootteja.
 3. Monogeenisen ominaisuuden periytymismalli

15.2.2008

1. Siittiön tehtävät hedelmöityksessä

2. Henlen lingon tehtävät

3. Millä eri tavoin kasvit voivat ottaa maasta ravinneioninsa?

4. Selitä lyhyesti:

a. Autosomaalinen resessiivinen periytyminen b. Geneettinen sormenjälki c. DNA:n polymorfismi