Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biostatistiikka_1 [2014/08/08 03:03]
91.207.7.30 To Put It Differently http://www.closershorttermloans.co.uk/ same day loan that you need http://www.closerukpaydayloans.co.uk/ payday loans told he lacked experience in a tough working http://www.closerinstantpaydayloans.co.uk/ instant payday loans uk . h
biostatistiikka_1 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 + ---- Biostatistiikka 1 3.5.2012 ----
 +Jouni Vainio**
 +
 +**1. Selitä annetun tilan puitteissa**
 +
 +a) Miksei t-testiä tulisi käyttää vertailtaessa useampaa kuin kahta ryhmää?
 +
 +b) Miten normaalijakauma normitetaan?​
 +
 +c) Mitä ovat vapausasteet?​
 +
 +**2. Tehtävässä annettu 12 vehnän tähkän siemenet (lkm)**
 +
 +a) Laske aritmeettinen keskiarvo
 +
 +b) Laske keskihajonta
 +
 +c) Mikä on keskiarvon 95 % luottamusväli?​
 +
 +
 +**3. Varianssianalyysin ja regressioanalyysin erot ja yhteneväisyydet** (vastausta kehoitettiin tarvittaessa jatkamaan paperin kääntöpuolelle)
 +
 +
 +**4. Nautojen kolesteroli- ja kalsiumpitoisuuksia vertailtiin.
 + 
 +r=0,622
 +P=0,031
 +
 +a) Mikä on nollahypoteesi
 +b) Mikä on testin tulos
 +
 +
 +Taulukossa esitetty kolmen ryhmän sisäinen, välinen ja kokonaisvaihtelu. SS:t, MS:t ja P
 +
 +a) Mikä testi on kyseessä?
 +
 +b) Laske testisuuren F arvo?
 +
 +c) Mikä on testin tulos?
 +
 +
 +
 +Seuraavat taulukot annettu viimeisellä sivulla:
 +
 +Normitetun normaalijaukauman tiheysfunktion rajaamat pinta-alat
 +
 +ja
 +
 +Kriittisiä arvoja Studentin //​t//​-jakaumaan perustuvissa testeissä, kun vaihtoehtohypoteesi on kaksisuuntainen.
 +
 + ---- Biostatistiikka 1 5.5.2006 ----
 +Jouni Vainio**
 +
 +**1. Selitä annetun tilan puitteissa**
 +
 +a) Mitä tarkoitetaan keskiarvon keskivirheellä?​
 +
 +b) Mitä residuaalit ovat ja miksi ne ovat tärkeitä regressioanalyysissä?​
 +
 +c) Mitä ovat vapausasteet?​
 +
 +**2. Tehtävässä annettu 12 hietatokkokoiraan pituudet (mm)**
 +
 +a) Laske aritmeettinen keskiarvo
 +
 +b) Laske keskihajonta
 +
 +c) Mikä on keskiarvon 95 % luottamusväli?​
 +
 +
 +**3. Varianssianalyysin perusperiaate** (vastausta kehoitettiin tarvittaessa jatkamaan paperin kääntöpuolelle)
 +
 +
 +**4. Mendelin lakien** mukaan dihybridiristeytyksessä fenotyyppien (A, B, C ja D) lukusuhteet ovat 9:3:3:1. Testaa X2-testillä poikkeavatko taulukossa esitetyt havaitut frekvenssit ​ dihybridiristeytyksen mukaisista odotetuista frekvensseistä.
 +
 +
 +              A    B    C   ​D ​   yhteensä
 +
 +frekvenssit ​ 120   ​50 ​  ​35 ​ 12    217
 +
 +
 +x2=... ​  ​x2-taulukko annettu
 +
 +a) Mitkä ovat odotetut frekvenssit?​
 +
 +b) Mikä on x2-testisuureen arvo?
 +
 +c) Mikä on testin tulos
 +
 +
 +
 +Seuraavat taulukot annettu viimeisellä sivulla:
 +
 +Normitetun normaalijaukauman tiheysfunktion rajaamat pinta-alat
 +
 +ja
 +
 +Kriittisiä arvoja Studentin //​t//​-jakaumaan perustuvissa testeissä, kun vaihtoehtohypoteesi on kaksisuuntainen.
 +
 +