Tenttiwiki

—- Biostatistiikka 1 3.5.2012 —- Jouni Vainio 1. Selitä annetun tilan puitteissa a) Miksei t-testiä tulisi käyttää vertailtaessa useampaa kuin kahta ryhmää? b) Miten normaalijakauma normitetaan? c) Mitä ovat vapausasteet? 2. Tehtävässä annettu 12 vehnän tähkän siemenet (lkm) a) Laske aritmeettinen keskiarvo b) Laske keskihajonta c) Mikä on keskiarvon 95 % luottamusväli? 3. Varianssianalyysin ja regressioanalyysin erot ja yhteneväisyydet (vastausta kehoitettiin tarvittaessa jatkamaan paperin kääntöpuolelle) 4. Nautojen kolesteroli- ja kalsiumpitoisuuksia vertailtiin.

r=0,622 P=0,031

a) Mikä on nollahypoteesi b) Mikä on testin tulos

Taulukossa esitetty kolmen ryhmän sisäinen, välinen ja kokonaisvaihtelu. SS:t, MS:t ja P

a) Mikä testi on kyseessä?

b) Laske testisuuren F arvo?

c) Mikä on testin tulos?

Seuraavat taulukot annettu viimeisellä sivulla:

Normitetun normaalijaukauman tiheysfunktion rajaamat pinta-alat

ja

Kriittisiä arvoja Studentin t-jakaumaan perustuvissa testeissä, kun vaihtoehtohypoteesi on kaksisuuntainen.

—- Biostatistiikka 1 5.5.2006 —- Jouni Vainio 1. Selitä annetun tilan puitteissa a) Mitä tarkoitetaan keskiarvon keskivirheellä? b) Mitä residuaalit ovat ja miksi ne ovat tärkeitä regressioanalyysissä? c) Mitä ovat vapausasteet? 2. Tehtävässä annettu 12 hietatokkokoiraan pituudet (mm) a) Laske aritmeettinen keskiarvo b) Laske keskihajonta c) Mikä on keskiarvon 95 % luottamusväli? 3. Varianssianalyysin perusperiaate (vastausta kehoitettiin tarvittaessa jatkamaan paperin kääntöpuolelle) 4. Mendelin lakien** mukaan dihybridiristeytyksessä fenotyyppien (A, B, C ja D) lukusuhteet ovat 9:3:3:1. Testaa X2-testillä poikkeavatko taulukossa esitetyt havaitut frekvenssit dihybridiristeytyksen mukaisista odotetuista frekvensseistä.

      A  B  C  D  yhteensä

frekvenssit 120 50 35 12 217

x2=… x2-taulukko annettu

a) Mitkä ovat odotetut frekvenssit?

b) Mikä on x2-testisuureen arvo?

c) Mikä on testin tulos

Seuraavat taulukot annettu viimeisellä sivulla:

Normitetun normaalijaukauman tiheysfunktion rajaamat pinta-alat

ja

Kriittisiä arvoja Studentin t-jakaumaan perustuvissa testeissä, kun vaihtoehtohypoteesi on kaksisuuntainen.